2013

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ
ၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ GSM Bill Widget ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းယူႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁႃတီႈမၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမွၵ်ႉၼၢႆႉၼႆၵေႃႈ တေပွင်ႇၸႂ် ၸႂ်ႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၵွႃႇၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ


မ္ꨮꨲသုင္ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵေꨀꨣꨳꨟိုင္ယဝ္ꨵ မိူဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္Appတꨣꨲတူꨉ္းငိုꨓ္းꨕူင္း ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲပိꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။

ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်
ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းၼွၵ်ႈတေလႆႈထွမ်ႇ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်တီႈၼိူဝ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁၼ်ပႃးႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽဵင်းMP3 ၼၼ်ႉ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ

မႂ်ႇသုင်
သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ
ပွၵ်ႈၵမ်းမၼ်း တဵမ်10000(မိုၼ်ႇ) မိူဝ်ႈၼႆႉ 15.11.2013 ယဝ်ႉ
 

ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး
ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လၢမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ(15.11.2013)ၼႆႉ တေတဵမ်(10000) မိုၼ်ႇပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊  


သဵၼ်ႈမၢႆ ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ
ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တူၺ်းၼႆႉ ထိၼိုင်ႈ ယူႇၽၢႆႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း
ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေတူၺ်းတႄႉ ပဵၼ်ထိသွင်
ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး

ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း Viber ၼႆႉ  ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးၽႂ်


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈViber 4.0.0  ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႂ်ႇယဝ်ႉ၊ သူင်ႇသဵင်ၸူးၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ Wechat ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ

မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ထၢမ်မႃး ၶႂ်ႈလႆႈလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)ၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ
လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsungၵူၺ်း၊

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းzawgyi-tai_flipfont.apk ၼၼ်ႉ


ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼလႄၢႆးလုတ်ႉလႄႈ ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇppo R8113 သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း၊ လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉတေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း
ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယူႇယၢမ်းလႅဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် MomentCam ၼႆယဝ်ႉ


ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇယူဝ်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook သၢဝ်သၢဝ်ၶဝ်ၵႆႉပေႃႉဢဝ်ႁၢင်ႈၶဝ်တၢင်ႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလီ ၶႂ်ႈမူဝ်းꧦဝႆႉ ၼႃႈၵေႃႈႁၢင်ႈၶေျႃးꧦဝႆႉၵမ်းလဵဝ်
 ၶဝ်ၸႂ်ႉCamera360 ၼႆႉသေထႆႇၼႆယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၼမ်တေႉ


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ
(ဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ယၢဝ်းဝႃႈယၢဝ်း လူတူၺ်းသုတ်းꧦၶႃႈလႄႈၼႃႈ)
တေႃႈလဵဝ်ဢၼ်ပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ (လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ) ပေႃးႁဵတ်းUpdataၼႆၸိုင် မၼ်းတေယွၼ်းမႃး
Activation Code မၼ်း  တႃႇတေလႆႈၵူၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈသူင်ႇ

လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇ မႃးယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
တီႈလၢႆႈThemeမၼ်းၵေႃႈ ၼမ်တေႉယဝ်ႉ
ပေႃးဢဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဝႃႈတႄႉ ၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလဵၵ်ႉဝႆႉ

 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းမၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ၶဝ်ႈတီႈSettings သေ 

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉဝႃႈ၊ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ
သီႇႁႃႈၵေႃႉထၢမ်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉသေပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

မၢႆတွင်း-ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း  မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢတ်ႉGSM

 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းGSMႁဝ်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်းငိုၼ်း၊ ထႅမ်ငိုၼ်ႈ။ သူင်ႇငိုၼ်းၸူးၵၼ်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်

 တၵႃႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းFacebookလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီးယူႇ၊ ၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း

လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်း တီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းငၢႆႈဝႃႈငၢႆႈ Key တႃႇတေၶိုၼ်းပေႃႉၶိုၼ်းတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်

လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 ၼႆယဝ်ႉ 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ
တႃႇတေတၢင်ႇၼိုင်ႈဢၼ်တႄႉဢမ်ႇငၢႆꧦ


သိုꨵ
   ပုဂံ ကီးဘုတ္​ထီထြင္​သူ

အမ်ား​ေကာင္​းက်ဳိးအတြက္​ Bagankeyboard .apk ကိုလုပ္​​ေပးတာ
အ​ေ၀းက​ေန ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​
အခု ဦးဇင္​းက ကီးဘုတ္​အ​ေၾကာင္​းကို​ေမးခ်င္​ပါတယ္​
ဦးဇင္​းက ႐ွမ္​းတိုင္​းရင္​းသားပါ
ဒီပုဂံကီးဘုတ္​ကို ႐ွမ္​းကီးဘုတ္​ထပ္​ထည္​့ခ်င္​တယ္​
အဂၤလိပ္​ ျမန္​မာ ႐ွမ္​း သုံးမ်ဳိးရ​ေအာင္​ လုပ္​လို႔ရလား အကယ္​၍ ရမယ္​ ဆိုရင္​ ၀န္​​ေဆာင္​ခ ဘ​ေလာက္​​ေပးရမလဲ ၀ါကြ်တ္​လ်င္​ ဒကာ​ေတာ္​ဆီ လာမလို႔ပါ
အားရင္​ စာျပန္​​ေပးပါ။

မွ

  ဦးဇင္​း  ပိ​ေ႑ာလ
႐ွမ္​းျပည္​​ေတာင္​ပိုင္​း
======================
သို့ ဦးဇင္း ဘုရား.
စာျပန္တာေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္အေနနဲ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား.. ဦးဇင္းနဲ႔ အျပင္မွာလည္းေတြ႕ခ်င္ပါတယ္.. ၀န္ေဆာင္ခကိုေတာ့ ဦးဇင္းလာမွပဲ ညွိနွိဳင္းပါ့မယ္.. ၀ါကြ်တ္ရင္ တပည့္ေတာ္ဆီလာ ပို့ ပင့္ဖိတ္ပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္လိပ္စာနဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ပါ ပါတယ္ဘုရား
ရိုေသစြာျဖင့္
▶ Show quoted text
--
Soe Khaing Win
Director,CTO
Bagan Innovation Technology Co.,Ltd @ 23, Myay Nu Lane,Sanchaung Tsp, Yangon.
95950 14607 , 951 2304121 - http://bitmyanmar.com.mm

သင္ဝꨣꨳတူꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ ꨀꨮꨣꨲတꨣꨳꨀုင္ꨳꨓꨯ ေတꨀꨮꨣꨲထꨤမ္တူꨉ္းလြင္ꨳꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးတီꨳပꨣꨳꨓိူဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨀꨣꨳမꨓ္းေတတူꨀ္းမြꨀ္ꨳꨟိုဝ္ꨬတꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵ ေပꨣးသꨰꨓ္ꨟꨣꨳလူင္းတ္ꨮꨳꨬတꨵ ေတပꨱꨓ္လꨯꨳယူꨲ
ေပꨣးꨀꨣꨳမꨓ္းယ္ꨮꨲလိူဝ္ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လူဝ္ꨲꨟꨣလူꨲꨁꨤမ္ꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅိူဝ္းမိုတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ။ ꨡိင္ꨓိူဝ္လြင္ꨳꨓꨯꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨟꨓ္ထိုင္ꨅိူင္ꨵꨟုိဝ္?
ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳတꨣꨲသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨵလꨱဝ္
ပꨱꨓ္တꨣꨲတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳတင္းသꨱင္ꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းꨓꨯယဝ္ꨵ။

 ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း တူင္ꨵတꨀ္းပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မ္ꨮꨲသုင္
ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလြင္ꨳသင္ေသလြင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨟုိင္ယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲꨬꨓပꨓ္
ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လြင္ꨳꨕူင္းꨡိတ္းꨡြတ္းꨓꨯယဝ္ꨵ


ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨡꨓ္ပꨣး Emotion UI  ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းRootေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယူꨲꨓꨯယဝ္ꨵ
မူိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ တꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလꨯꨤးလုတ္ꨵꨕူင္းꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ ေပꨣးပꨱꨓ္ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei 

ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ဝꨓ္းꨓ္ꨮꨁတ္းꨟꨰင္း ꨟꨀ္ꨵပꨰင္းꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ဝꨯꨵမꨤတ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း ꨡြꨓ္တူိဝ္းꨅုင္ꨅꨓ္ ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္း ꨁꨣꨳꨕြꨓ္းမꨰင္ꨲပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ယူꨲသဝ္းꨀတ္းယꨱꨓ္ ꨟꨤမ္းꨁꨱꨓ္ꨟꨣꨳယူိင္ꨳ ꨁူိင္ꨳေꨕးꨀꨤတ္ꨳယꨤꨓ္ ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ယူꨲသꨣꨲ ꨀꨮꨣꨲတꨤင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨟ္ꨮꨳလြတ္ꨳေꨕးꨁꨱꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨵ ꨵꨵꨵꨵꨵꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨵꨵꨵ
(ꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲꨵꨵꨵꨵꨀြၽꨀ္းꨬမး)

ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳ ꨡꨓ္ပꨣး Emotion UI ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းrootေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲတိုꨀ္ꨵꨟူꨵꨀူꨉ္းေမꨣꨵ ꨡမ္ꨲꨟိုင္ေတꨟြတ္ꨳထိုင္မꨣးတီꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲ။
ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ပ္ꨮꨵပꨓ္ꨟꨰင္းꨬလꨳ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉပိၼ်ႇ ၽၢႆႇတႆး Vroot Version 1.6.0 တၼ်းလႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း
Version 1.7.0 ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉမေႃႉ

မၼ်းပိူင်ႈသင်မႃးထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ   Super user တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇ 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယူႇတေႉꧦ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ

ပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်Google Apps (Gtalk, Gmail, Play Store. တေႇၵွႃႇ) ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းHuaweiၼႆယဝ်ႉ
ၽူင်းHuawei ၼႆႉ  တေဢမ်ႇၸႂ်ႉ(ၽုၺ်ႇ)လႆႈ Gtalk, Gmail, Play Storeတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
တႃႇတေႁူႉမႃးလၢႆးၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသွၵ်ႈႁႃ ၼႂ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်

 မႂ်ႇသုင်မီးၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် သေႃႉဝွႆးVroot တႆးၼႆယဝ်ႉ
Vroot ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်သင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်တႄႉ
ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵေႃႈတေႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇ

 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းVroot ၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇၵူၺ်း လၢမ်းၼဵၵ်းဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၸင်ႇႁႃလွၵ်းလၢႆးႁႂ်ႈပိၼ်ႇမႃးလႆႈၽၢႆႇတႆး
ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်တီႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း

 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3ၼႆၸိုင်

 ၸႂ်ႉတိုဝ်းiTag Pro .apk ၼႆႉလႄႈ သႂ်ႇလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း၊

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်း


တီႈၼႂ်းၶွမ်းWindows 7သင်ဝႃႈRun Boxဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ႁဵတ်ၸွမ်းၼင်ႇ
ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လွမ်ꧦဝူၼ်ႉယူႇႁင်းၵူၺ်း ထၢင်ႇတႄႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တေဝူၼ်ႉဝႃႈ

 ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ မႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉမၼ်းပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ဢၼ်တၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈလႃႇမႃႈ ၼႆယူႇႁိုဝ်
ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈတၢင်ႇတၢင်းမေႃလွင်ႈၶွမ်း လႄႈ ၽူင်းသေဢၼ်ꧦၼႆၸိုင်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၵုမ်ႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁိုင်ယဝ်ႉ


 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉၵွႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတၢင်ႇလွင်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉယူႇတၢင်းႁိုင်
ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ လၢႆးၽပေၼ်Wifi ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေလႄႈ
တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးမေးAPK ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroidၼၼ်ႉ ထၢမ်မႃးသွင် သၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵွႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇႁိုဝ် ငၢႆႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶတ်းၸႂ်
တႃႇတေတႅမ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ပႆႇပေႉတူဝ်တေႉꧦ ၼင်ႇၵဝ်ႇ 
ပေႃးသူင်ၵေႃႈလဵပ်ႈလဵၼ်းတူၺ်းလႃႈ
1. http://www.itfieldnet.com/2013/06/apk.html

2. http://www.mms-developer.com/2013/06/apk-virtuous-ten-studio.html#.UiAbpfKtvIU

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၶိုၼ်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ (  ရု  ါူ  ꧦ  ) သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇ ၺ လူင်းမႃးဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈ
ယူႇတီႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽူႈၶူင်ဢွၵ်ႇမၼ်းယူႇ


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၵႆႉၸႂ်ႉ ( ꧦ ) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးပႃးလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ 

 ꨕꨯꨤꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓꨯဝꨣꨲ တꨣꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid ꨓꨯယဝ္ꨵ
ေပꨣးꨅ္ꨮꨵꨟုိဝ္မꨣး ယုꨀ္းယꨤꨀ္းေတꨓမ္ယူဝ္ꨵထꨤင္ꨲꨬတꨵ ပူိꨓ္ꨳေပꨣးလꨯꨳꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣး
ယူꨲပတ္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ၊ ꨁတ္းꨅ္ꨮꨡမ္ꨲꨀꨣး ꨁတ္းပꨣးတူဝ္ေသ ပိꨓ္ꨲဝꨯꨵꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨣꨲꨓꨯꨵ
ေပꨣးꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


                            

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆမေႃလွင်ႈၶွမ်း
̒̒ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows is not genine̓̓ ၼႆယဝ်ႉ။  ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ

လၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လိင်ႉမၼ်းၵွႆ
ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ
ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း တေၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်မႂ်ႇꧦၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း။ ꧦ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်
ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈသိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈၶႃႈမႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼလႄၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဝႃႈ
မိူဝ်ႈဝႃးမုၼ်ၸၢင်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးၸူးၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ
ၶႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈၶႃႈႁႃႉ? တီႈသႅင်ႇပိူၼ်ႈၶၢႆၽူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈၵွႃႇၼယႄဝ်ႉ 
သႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၊ ႁိုမ်ႉijij မႅၼ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႃႇမဵဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈRoot တူၺ်းၽူင်းၼမ်ꧦ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈ

 မႃးႁႃးသႂ်ႇတူၺ်း၊ ဝႃႈၼႆႁင်းမၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၽူင်းမၼ်းတႄႉ မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပွမ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆယဝ်ႉ။
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽုၺ်ႇGmailၼႆၸိုင် ၽုၺ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈ
တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၽုၺ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid
ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉꧦထၢမ်မႃးဝႃႈ ၽူင်းHuawei ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Root (လုတ်ႉ) ၼႆယဝ်ႉယူႇ


 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Apk တႃႇၽုၺ်ႇ Gtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ
Octro Talk ၼႆႉ မၼ်းႁွင်ႉ ၽူင်းလၢတ်ႈတေႃႇတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉGtalk တီႈComputer ၵေႃႈလႆႈ Chat ၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

 ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းOctro Talk ၼႆႉ
ဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်
phone to phone
phone to computer
Size မၼ်းၵေႃႈလဵၵ်ႉ မီး 1.17 MB ၵူၺ်း၊apk တႃႇတူၺ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ
ၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉတႆးတႄႈ ၵွင်ႉဝႆႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆၸိုင်
သႂ်ႇဝႆႉတႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉလႄႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ သွင်ဝႃႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းBagan Keyboard Pro ၼႆႉတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ၸၼ်ဢဝ်Bagan Keyboard Pro သေ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်တႃႉ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Bagan Keyboard Pro apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
ပၢႆးႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ တေႇမႃးၸွမ်သွင်ပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင်တေႉ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆးမႂ်ႇꧦ ၼႆယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းၼႆႉယူႇတေႉꧦ
လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉတေႉꧦၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵိုၵ်းပႃးလွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်ႉ
တူဝ်ၼပ်ႉတႆးၵေႃႈၼဝႄႆႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.