လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်းႁၢင်ႈတီႈၼႃႈၶွမ်း(Screen shot)

 တၵႃႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းFacebookလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီးယူႇ၊ ၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း

လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်း တီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းငၢႆႈဝႃႈငၢႆႈ Key တႃႇတေၶိုၼ်းပေႃႉၶိုၼ်းတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ

ပေႃးပႃးဝႆႉယူႇတီႈၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေဢမ်ႇၽၢင်ႉမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇSoftware သင်လူင်
တႃႇတေပေႃႉႁၢင်ႈတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ (သင်ပဵၼ်ငူႈၵေႃႈပေႃးသၵ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ)

ပေႃးပဵၼ်ၶွမ်းDesktop ၶွမ်းလူင် ဢၼ်တမ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Print Screen Sys Rq တီႈၼိူဝ်Keyboard
ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

 ပေႃးပဵၼ်ၶွမ်းLaptopၸိုင် မၼ်းမီးႁိမ်းDelete key ၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵီး ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ဢၼ်ပဵၼ် Prt Sc Sys Rq ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းပေႃႉဢဝ်ႁၢင်ႈတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ၵမ်းၼႆႉ တႃႇတေပွႆႇၶိုၼ်း ႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉဝႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇPhotshopသေ
ၶဝ်ႈတီႈ File> ဢဝ်ၸေႈမႂ်ႇ ၼဵၵ်း New တႃႉ။
 

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလိူၵ်ႈသင် ၼဵၵ်းOKတႃႉ


ၵမ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းCtrl+V သေ ပွႆႇၶိုၼ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉဝႆႉ တီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းလႆႈယဝ်ႉ။
လူဝ်ႇၵႅတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် မေးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵွႃႇလႆႈယဝ်ႉ။
 
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget