ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶွမ်း လွင်ႈၽူင်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈLine ID-jaotainum 09 46283447(ၽူင်းထႆး) လႆႈယူႇ။

Saturday, May 23, 2015

ၶၢဝ်ႇပပ်ႉ ၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshopပပ်ႉၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃႈလိူၼ်ပၢႆသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼဝႄႆႉ
Saturday, January 24, 2015

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်း Photoshop Cs 3 ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ
 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် 
ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs 3 ၼႆယဝ်ႉ


 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း Jao Tai Num Facebook Page ၼႆႉ  Like တဵမ် သွင်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ

Sunday, January 18, 2015

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Vault.apkသေ လပ်ႉသိူင်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ မၢႆၽူင်း လႄႈ လိၵ်ႈဢၼ်သူင်ႇၸူးၵၼ် တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈၼေႃႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈလၢႆးၼႆႉတေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆလႄႈ

ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၼမႄႃးလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး

Tuesday, January 6, 2015

ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈHuawei C8813D (Emotion UI Theme)

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတႁူႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတဢမ်ႇႁူႉၼႆႄလႈ
သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးပၼ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆႄလႈ 

တင်းသႂ်ႇ တင်းထႆႇဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်းေသ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸုတုမ်ၵၼ်ေသ
တၢင်ႇၼႄႈမႃးယဝ်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈ ပုိၼ်ႉၶၢမ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်းPhotoshop (တွၼ်ႈႁူၵ်း)ငဝ်းႁၢင်ႈ ပုိၼ်ႉၶၢမ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်းPhotoshop (တွၼ်ႈႁႃႈ)


ယူꨲတီꨳပၼ္ႁꨰင္းၵၼ္ေသ ၼꨱၵ္းပၼ္Likeꨬလꨳေၵႃꨵၶဝ္

Please Wait 10 Seconds...!!!မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳဢၼ္ၼꨯꨵ
- See more at: http://www.exeideas.com/2013/04/how-to-add-pop-up-facebook-like-box-for.html#sthash.tRBS3zCq.dpuf Twitter Bird Gadget