ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလြင္ꨳꨁြမ္း လြင္ꨳꨕူင္း သင္ဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မီးလြင္ꨳꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္းꨅ္ꨮ ꨓꨯꨅုိင္ ꨀပ္းသုိပ္ꨲထꨤမ္မꨣးတီꨳLine ID-jaotainum 09 46283447(ꨕူင္းထꨯး) လꨯꨳယူꨲ။
တြꨓ္ꨳတꨣꨲတꨯးေတတူိဝ္းတြꨓ္းတုိꨓ္းေတတူင္ꨵတုိꨓ္ꨲ

Monday, May 23, 2016

လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္း(တူꨉ္းꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵ၊ တူꨉ္းꨓ္ꨮးFacebook ) ꨟꨓ္လꨯꨳ ꨕြꨓ္ꨵေꨅꨣꨲꨀ်ီꨲတꨯး ꨬလꨳ ꨕြꨓ္ꨵ ယူꨲꨓီꨲꨁူတ္ꨵ သြင္ꨡꨓ္

 Unicode TaiZaygyi Taiမ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္ꨳမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္ꨳသꨱင္ꨳ ဝꨓ္ꨳမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯꨳꨓုမ္ꨲေတမꨣး
မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ တꨤင္းꨟူꨵꨟꨓ္ တꨣꨲꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းInternetꨁဝ္ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ
ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝꨣꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳေꨀꨣꨵꨟꨱတ္ꨳꨡြꨀ္ꨲꨬတꨵꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ လြꨀ္းလꨯꨤꨳမꨓ္းꨡဝ္မꨣးတီꨳဝꨰပ္ꨵ www.shanload.comꨓꨓ္ꨵ
လြꨀ္းလꨯꨤးတꨣꨲေတတူꨉ္းꨕြꨓ္ꨵေꨅꨣꨲꨀ်ီꨲတꨯး ꨬလꨳ ယူꨲꨓီꨲꨁူတ္ꨵတꨯး ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳတင္းသြင္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵ

Saturday, May 23, 2015

ꨁꨤဝ္ꨲပပ္ꨵ ꨀꨰမ္မုိဝ္း လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Photoshop

ပပ္ꨵꨓꨯꨵ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨟꨣꨳလူိꨓ္ပꨯꨤေသ တꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲꨬꨓဝꨯꨵ

 ꨁꨰပ္း DVD ꨡꨓ္လꨯꨳꨀုိꨀ္းပꨣးꨅြမ္းပပ္ꨵ


လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းဝꨯꨵပꨓ္ Menu ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵတူꨉ္းငꨯꨤꨳ


သင္ꨅူိဝ္ꨵဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ သူꨓ္ꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨓꨯꨅုိင္ 

Wednesday, October 1, 2014

ꨁꨤဝ္ꨲပပ္ꨵComputer


မꨯꨤWechat ID ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ - TAI421144771 မꨯꨤ Line ID- jaotainumMy Line QR Code 


My WeChat QR Code 

ယꨤမ္းလꨱဝ္ ပပ္ꨵꨡꨓ္ꨀဝ္ꨲ ꨁုိꨓ္းꨡိတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းComputer ꨓꨯꨓꨓ္ꨵ
ꨁုိꨓ္းꨡိတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲထꨰင္ꨳ ပြꨀ္ꨳꨀမ္းသြင္ေသ ပုိꨓ္ေꨕယူꨲယဝ္ꨵ။                           ꨅုိဝ္ꨳပပ္ꨵ     =  လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းComputer
                           ꨕူꨳတꨰမ္ꨳ     =  ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
                           ꨡိတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ   =  ပြꨀ္ꨳꨀမ္း(2)
                           တꨤင္းꨓမ္   = (1000)ပပ္.
                           ꨅဝ္ꨳꨁြင္     = ꨅဝ္ꨳေသꨣးꨕꨓ (မူိင္းꨓြင္)


Saturday, July 19, 2014

MX Player Pro .apk တꨣꨲꨕုꨉ္ꨲငဝ္းတူင္ꨵ၊ ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းမꨣးယဝ္ꨵ

ꨀမ္းꨓꨯꨵ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨁူိင္ꨳꨅ္ꨮꨵꨕူင္းꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ
တꨣꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမူိဝ္ꨳလူဝ္ꨲꨕုꨉ္ꨲငဝ္းတူင္ꨵ၊ ထြမ္ꨲꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းလ္ꨮꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ 


Video To MP3 .apk တꨣꨲꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵလꨯꨤꨳပꨱꨓ္MP3 တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းမꨣးယဝ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ 
ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨁူိင္ꨳꨅ္ꨮꨵတြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူင္း ꨓꨯယဝ္ꨵ


လြꨀ္းလꨯꨤးꨡဝ္ꨘꨯꨤꨲPDF လꨯꨤꨳပꨱꨓ္ Word, Excle, Power Point, ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ေတꨲꨀꨮꨣꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ
ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္လြင္ꨳꨁြမ္းꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ
ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨟူဝ္ေꨁꨣꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ


လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳꨟူꨵယဝ္ꨵ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳပꨯꨲꨟူꨵꨓꨯꨬလꨳ
ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮသ္ꨮꨲꨟꨰင္း ꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတူဝ္ꨳတꨓ္းꨅူဝ္ꨳꨀꨰပ္ꨵေသ

Sunday, July 13, 2014

လꨯꨤးသ္ꨮꨲလိꨀ္ꨳꨀꨮꨤမ္း Lyirsc တီꨳꨓ္ꨮးꨕꨱင္း MP3

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္
လြင္ꨳတꨤင္းꨟူꨵꨟꨓ္ ꨕꨯꨤꨲꨁြမ္းꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ၊ လꨯꨤးꨡꨓ္ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတလꨤတ္ꨳꨬꨓꨓꨯꨵ
ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯေꨀꨣꨳ လꨯꨳသြꨀ္ꨳꨟꨣမꨣး လꨯꨤပြꨀ္ꨳလꨯꨤꨕဝ္ꨲꨟꨓ္ယူꨲ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳယꨤပ္ꨲဝꨯꨵ


ꨅူိဝ္းယꨤမ္ꨳထြမ္ꨲꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းꨡင္းꨀိတ္ꨵꨓꨓ္ꨵ  ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨓꨯ လꨯꨳꨟꨓ္တူဝ္လိꨀ္ꨳꨀꨮꨤမ္းမꨓ္းꨬꨓပꨣး
Twitter Bird Gadget