ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလြင္ꨳꨁြမ္း လြင္ꨳꨕူင္း သင္ဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မီးလြင္ꨳꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္းꨅ္ꨮ ꨓꨯꨅုိင္ ꨀပ္းသုိပ္ꨲထꨤမ္မꨣးတီꨳLine ID-jaotainum 09 46283447(ꨕူင္းထꨯး) လꨯꨳယူꨲ။

Saturday, May 23, 2015

ꨁꨤဝ္ꨲပပ္ꨵ ꨀꨰမ္မုိဝ္း လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Photoshopပပ္ꨵꨓꨯꨵ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨟꨣꨳလူိꨓ္ပꨯꨤေသ တꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲꨬꨓဝꨯꨵ
Tuesday, November 25, 2014

လꨯꨤးတꨤင္ꨲ Firmware ꨕူင္းမိꨀ္ꨳ Huawei C8813D (Version 4.1.1)

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳဝꨰပ္ꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨲေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးတꨤင္ꨲ Firmware 
ꨕူင္းမိꨀ္ꨳ Huawei C8813Dꨓꨯယဝ္ꨵ

 ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨓꨯꨵ  မꨓ္းꨀꨯꨵꨡဝ္ Firmware မꨓ္းတူꨀ္း မူိဝ္ꨳꨟဝ္းသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵ ꨁꨱင္ꨲꨕြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ
ေပꨣးဝꨣꨳ Firmware မꨓ္းတူꨀ္းယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲꨕူင္းေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတꨁုိꨓ္ꨳမꨣးေသ ꨀုိတ္းဝꨯꨵတီꨳꨟꨤင္ꨳ
 logo မꨓ္းꨀူꨉ္း၊ ေတꨡမ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳထꨰင္ꨳ၊ ေပꨣးပꨱꨓ္ꨓꨓ္ꨬတꨵ ေတလꨯꨳတꨤင္ꨲ  Firmware မꨓ္းꨁုိꨓ္း
ꨅင္ꨲေတလꨯꨳ၊ 
ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း ေပꨣးပꨱꨓ္ꨁြမ္းေꨀꨣꨳ တꨤင္ꨲWindows မꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ။


တꨣꨲေတတꨤင္ꨲ Firmware ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨓꨯꨵ မီးယူꨲ (3) လꨯꨤး
1. ꨡဝ္Firmware zip ꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮး SD Card ေသ ꨁဝ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮး recory mode.
2. ꨡဝ္ ꨘꨯꨤꨲ Firmware ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ dload  ꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD Card ေသတꨤင္ꨲ၊
3. ꨅ္ꨮꨵFlash Tool ေသ ꨅ္ꨮꨵꨀုိꨀ္းꨁြမ္းေသတꨤင္ꨲ၊ 
ꨕူင္းလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨬလꨳလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ ယြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨬလꨳ
မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳꨅ္ꨮꨵမꨯꨤꨓုိင္ မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵမꨯꨤသြင္ မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵမꨯꨤသꨤမ္ေသ တꨤင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨬတꨵ ေတꨅ္ꨮꨵလꨯꨤး မꨯꨤသြင္ꨓꨓ္ꨵေသ တꨰမ္ꨳꨬꨓꨀꨮꨣꨲ၊ သင္မီးတူဝ္ထူပ္းထꨰင္ꨳ ꨅင္ꨲတꨰမ္ꨳꨬꨓလꨯꨤး မꨯꨤꨓုိင္ꨳꨬလꨳ မꨯꨤသꨤမ္ꨓꨓ္ꨵ။

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း တꨣꨲေတတꨤင္ꨲ Firmwareꨕူင္းမိꨀ္ꨳꨟဝူꨉ္းꨓꨓ္ꨵ  လူဝ္ꨲလꨯꨳမီးFirmware ꨡꨓ္ꨀုိင္ꨲ
မꨰꨓ္ꨳꨀꨓ္တင္းꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ၊
တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨕူင္းမိꨀ္ꨳ Huawei C8813D ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ Firmware မꨓ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္လꨯꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


တꨣꨲေတတꨤင္ꨲHuawei Firmware ꨓꨓ္ꨵ လူဝ္ꨲSD Card ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ တီꨳေꨡꨲသုတ္း 2 GB
ꨡꨓ္ပꨱꨓ္SD Card ꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳလူတ္းပꨰတ္ꨳ Format မꨓ္းꨡြꨓ္တꨤင္း
ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳမီးသင္ꨓ္ꨮးမꨓ္း

လꨯꨤးꨟꨱတ္းFormat မꨓ္းꨬတꨵ မူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ  (တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨅူိဝ္းပꨯꨲꨟူꨵမꨓ္းꨀူꨉ္း)

ꨡဝ္ꨀꨤတ္ꨵꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨀြင္ꨵꨅူးတီꨳꨁြမ္းေသ ꨓꨱꨀ္းꨓူꨁြꨓ္ꨁꨮꨣ တီꨳ ꨀꨤတ္ꨵꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေသ 
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Format... တꨣꨵ။


ꨓꨱꨀ္းStartမူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ

 ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

 ေပꨣးလူတ္းယဝ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

  Firmware ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨅꨓ္မꨣးꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းလိတ္ꨳꨘꨯꨤꨲမꨓ္းယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္
လꨯꨳꨟꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ
ꨀူးꨡဝ္ꨘꨯꨤꨲ dload မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨀꨮꨤင္းꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD Card မူိဝ္ꨳꨀꨯꨳꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။

 တီꨳꨓ္ꨮးSD Card ꨓꨓ္ꨵ လူိဝ္ေသ  dload ꨓꨓ္ꨵ၊ ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳမီးꨘꨯꨤꨲသင္၊
ေပꨣးသ္ꨮꨲယဝ္ꨵ ꨡဝ္ꨀꨤတ္ꨵꨓꨓ္ꨵ သꨱပ္ꨲသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ။

ေပꨣးဝꨣꨳꨡဝ္ꨀꨤတ္ꨵသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨡဝ္မꨤꨀ္ꨲထꨤတ္ꨳꨕူင္းꨓꨓ္ꨵꨡြꨀ္ꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳ 
မြꨀ္ꨳ ꨟꨣꨳꨅꨰꨀ္ꨵꨀꨤꨓ္ꨵေသ ꨅင္ꨲသ္ꨮꨲꨁုိꨓ္း၊ ေပꨣးသ္ꨮꨲမꨤꨀ္ꨲထꨤတ္ꨳယဝ္ꨵ  

(မꨯꨤတြင္း- မꨤꨀ္ꨲထꨤတ္ꨳꨕူင္း ꨟꨰင္းေတလꨯꨳမီး မြꨀ္ꨳ 65% )
တꨣꨲေတတꨤင္ꨲFirmware မꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲ
ꨡꨓ္ꨁုိꨓ္ꨳသꨱင္+ꨡꨓ္လူင္းသꨱင္+Power (ꨡꨓ္ꨕုꨉ္ꨲꨕူင္း) မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္ တင္းသꨤမ္ꨡꨓ္ꨓꨯယဝ္ꨵ

 ေပꨣးဝꨣꨳꨓꨱꨀ္း တုမ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳသꨱင္+လူင္းသꨱင္+Powerꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ 
Huawei Firmware ꨓꨓ္ꨵ ေတတꨤင္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨟင္းꨀူꨉ္းမꨓ္း လꨯꨳꨟꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵတꨤင္ꨲꨁဝ္ꨳ  ꨓ္ꨮးꨕူင္း ꨅꨓ္ꨵသြင္  ေပꨣးဝꨣꨳမꨓ္းယဝ္ꨵတူဝ္ꨳယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေတမြတ္ꨲလူင္းꨀꨮꨣꨲေသ 
ꨁုိꨓ္းꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္း မူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ  ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

 ယူꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳေꨀꨣꨳ ေပꨣးဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨤင္ꨲ Huawei Firmware ꨓꨓ္ꨵ  ꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳယူꨲꨓꨯꨅုိင္ 
ေတလꨯꨳꨟꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။


မိꨀ္ꨳမူဝ္ꨲꨬတꨲ တꨤင္ꨲꨡꨓ္ေꨀꨣꨳ  လꨯꨤးမꨓ္းမူိꨓ္ꨓꨯ မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳ ေတꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ

ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္

Saturday, November 15, 2014

လြꨀ္းလꨯꨤးꨅꨓ္ꨡဝ္Video တီꨳꨓ္ꨮး Facebook (For Android) ထꨰင္ꨳလꨯꨤးꨓုိင္ꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲေတမꨣးလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လြင္ꨳꨡꨓ္လꨯꨳꨟူꨵမꨣးꨓꨓ္ꨵꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ

 ပꨱꨓ္လြင္ꨳFBꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ၊ တꨣꨲေတꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတီꨳꨓ္ꨮးꨕꨱတ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ယꨤမ္ꨳတꨤင္ꨲမꨣး

Thursday, November 13, 2014

Monday, October 27, 2014

English-Tai Dictionary.apk တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူင္းAndroid

Dictionary English-Tai တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮးꨕူင္ꨳ Android ꨓꨯꨵ ꨡြꨀ္ꨲမꨣး လꨯꨳꨟꨣꨳꨟူꨀ္းဝꨓ္းယဝ္ꨵ
ေꨀꨣꨵꨁူင္သꨤင္ꨳမꨓ္းပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးꨡြင္ꨲမူိင္းꨓꨯယဝ္ꨵ၊ 


Windows Doctor 2.7.9 Final တꨣꨲꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨁြမ္းꨁဝ္

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨁူိင္ꨳꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮးꨁြမ္း
 Windows Doctor  ေမꨣယꨣꨁြမ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ


ယူꨲတီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨀꨓ္ေသ ꨓꨱꨀ္းပꨓ္Likeꨬလꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္

Please Wait 10 Seconds...!!!မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳꨡꨓ္ꨓꨯꨵ
- See more at: http://www.exeideas.com/2013/04/how-to-add-pop-up-facebook-like-box-for.html#sthash.tRBS3zCq.dpuf Twitter Bird Gadget