August 2013

ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးမေးAPK ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroidၼၼ်ႉ ထၢမ်မႃးသွင် သၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵွႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇႁိုဝ် ငၢႆႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶတ်းၸႂ်
တႃႇတေတႅမ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ပႆႇပေႉတူဝ်တေႉꧦ ၼင်ႇၵဝ်ႇ 
ပေႃးသူင်ၵေႃႈလဵပ်ႈလဵၼ်းတူၺ်းလႃႈ
1. http://www.itfieldnet.com/2013/06/apk.html

2. http://www.mms-developer.com/2013/06/apk-virtuous-ten-studio.html#.UiAbpfKtvIU

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ





လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၶိုၼ်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ (  ရု  ါူ  ꧦ  ) သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇ ၺ လူင်းမႃးဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈ
ယူႇတီႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽူႈၶူင်ဢွၵ်ႇမၼ်းယူႇ


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၵႆႉၸႂ်ႉ ( ꧦ ) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးပႃးလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ 

 ꨕꨯꨤꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓꨯဝꨣꨲ တꨣꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid ꨓꨯယဝ္ꨵ
ေပꨣးꨅ္ꨮꨵꨟုိဝ္မꨣး ယုꨀ္းယꨤꨀ္းေတꨓမ္ယူဝ္ꨵထꨤင္ꨲꨬတꨵ ပူိꨓ္ꨳေပꨣးလꨯꨳꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣး
ယူꨲပတ္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ၊ ꨁတ္းꨅ္ꨮꨡမ္ꨲꨀꨣး ꨁတ္းပꨣးတူဝ္ေသ ပိꨓ္ꨲဝꨯꨵꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨣꨲꨓꨯꨵ
ေပꨣးꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


                            

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆမေႃလွင်ႈၶွမ်း
̒̒ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows is not genine̓̓ ၼႆယဝ်ႉ။  ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ

လၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လိင်ႉမၼ်းၵွႆ
ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ
ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း တေၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်မႂ်ႇꧦၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း။ ꧦ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်
ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈသိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈၶႃႈ



မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼလႄၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဝႃႈ
မိူဝ်ႈဝႃးမုၼ်ၸၢင်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးၸူးၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ
ၶႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈၶႃႈႁႃႉ? တီႈသႅင်ႇပိူၼ်ႈၶၢႆၽူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈၵွႃႇၼယႄဝ်ႉ 
သႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၊ ႁိုမ်ႉijij မႅၼ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႃႇမဵဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈRoot တူၺ်းၽူင်းၼမ်ꧦ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈ

 မႃးႁႃးသႂ်ႇတူၺ်း၊ ဝႃႈၼႆႁင်းမၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၽူင်းမၼ်းတႄႉ မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပွမ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆယဝ်ႉ။
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽုၺ်ႇGmailၼႆၸိုင် ၽုၺ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈ
တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၽုၺ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid
ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ




 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉꧦထၢမ်မႃးဝႃႈ ၽူင်းHuawei ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Root (လုတ်ႉ) ၼႆယဝ်ႉယူႇ


 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Apk တႃႇၽုၺ်ႇ Gtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ
Octro Talk ၼႆႉ မၼ်းႁွင်ႉ ၽူင်းလၢတ်ႈတေႃႇတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉGtalk တီႈComputer ၵေႃႈလႆႈ Chat ၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

 ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းOctro Talk ၼႆႉ
ဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်
phone to phone
phone to computer
Size မၼ်းၵေႃႈလဵၵ်ႉ မီး 1.17 MB ၵူၺ်း၊



apk တႃႇတူၺ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ
ၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉတႆးတႄႈ ၵွင်ႉဝႆႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆၸိုင်
သႂ်ႇဝႆႉတႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉလႄႈ




ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ သွင်ဝႃႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းBagan Keyboard Pro ၼႆႉတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ၸၼ်ဢဝ်Bagan Keyboard Pro သေ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်တႃႉ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Bagan Keyboard Pro apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
ပၢႆးႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ တေႇမႃးၸွမ်သွင်ပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင်တေႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget