လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆယဝ်ႉ။
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽုၺ်ႇGmailၼႆၸိုင် ၽုၺ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈ
တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၽုၺ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ
ၼဵၵ်းတီႈEmailၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းသေ ၼဵၵ်းManual Setupတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းPortၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ993
လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉ  ၼဵ်ၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်SSL/TLSသေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းတီႈPortၼၼ်ႉ  ပေႃႉသႂ်ႇ 587
လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ် STARTTLS(accept all certificates) သေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

 ပေႃးႁွတ်ႈမႃးတီႈၼႆႈယဝ်ႉၸိုင် လွၵ်းဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ
ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

 လိုတ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 လိုၼ်ႈသုတ်းလႆႈႁၼ်Gmailၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
                                              ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                                                09 36054552

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget