မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆးၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ 

PicSay Pro ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ေပႃးဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉ တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။

Image result for picsay pro