မႂ်သုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei လႄႈ i-Mobile
ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးၼႆယဝ်ႉ။