January 2015

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁုိင်မႃးၼႆၸိုင် ၶွမ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ေတၸၢင်ႈထိူင်းမႃး ၾႆၢႇဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ


ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သင်ဝႃႈမီးၵေႃႉသုိပ်ႇၽူင်းမႃး သုၵ်ႉယုင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၶွမ်းႄလႈၽူင်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ

မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ေၶႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်App တီႈPlaystore

    * ၵႂၢမ်းတႆးဢိူၺ် ပွၵ်ႈမႃးလႄႈ * ပြန်လာပါသျှမ်းစကားရယ် *
          ထွၼ်မႃးတီႈၼႂ်းပပ်ႉ  ၽႂ်လႅၼ်ၽႂ်  ဢၼ် မွၼ်းၸႂ်တႆး တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ။

        ကိုယ်စားလှယ်    ၽူႈတၢင်တူဝ်
    ကိုယ်စားလှယ်လောင်း    ၵေႃႉၸမ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်ႈတူဝ်
    အခြားသင့်လျော်သူ    ၽူႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတၢင်ႇၵေႃႉ
    ဆက်သွယ်    ၵပ်းသိုပ်ႇ
    အကြီးအကဲ    ၵူၼ်းၵွၼ်းႁူဝ်
    တိုင်းရင်းသား    ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်ႈ

မႂ်ႇသုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပဵၼ်Facebook.apk သီၶဵဝ်၊ ႄလႈ သီၶမ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းတင်းသဵင်ႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ၊ ငဝ်ႈတူင်ႉ ၵဵမ်းတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
သူင်ႇၸူးၵၼ်တီႈၼႂ်းၽူင်းလႆႈဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ Xender.apk ၼႆႉတႃႉ

 Xender.apk ၼႆႉ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းႄတႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း Zapyaၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်
လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်Zapya ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ Zapya ၼႆႄတႉ


ၵမ်းၼႆႉႄတႉ  ဝၢႆႇၸူးGame ဢိတ်းၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသူင်လဵၼ်ႈၵဵမ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေဢဝ်ၵဵမ်းဢၼ်ႁေႃႈၵႃးႄၶႉၵၼ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် 

 ႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉတူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

Cherry Keyboard (လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်)  ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ
တေလႆႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉတေႉတေႉ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႇဢွၵ်ႇႁဝ်းၶဝ်ယူႇတေႉတေႉ


ဢၼ်ၼႆႉႄတႉ ၸိူဝ်းႁူႉေၵႃႈ ေတမီး ၸူိဝ်းဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈေတပႃးၼႆႄလႈ 
ၸင်ႇလႆႈၶုိၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼယဝ်ႉ


ဢဝ်ၽွၼ်ႉေၵႃႉၸၢႆး လႆၢႈၸူး ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်  Software တႃႇတွၼ်ႈၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
တေဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ Mac မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် 
ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs 3 ၼႆယဝ်ႉ


 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း Jao Tai Num Facebook Page ၼႆႉ  Like တဵမ် သွင်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈၼေႃႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈလၢႆးၼႆႉတေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆလႄႈ

ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၼမႄႃးလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတႁူႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတဢမ်ႇႁူႉၼႆႄလႈ
သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးပၼ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆႄလႈ 

တင်းသႂ်ႇ တင်းထႆႇဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်းေသ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸုတုမ်ၵၼ်ေသ
တၢင်ႇၼႄႈမႃးယဝ်ႉ။

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget