ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်း Photoshop Cs 3 ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ
 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် 
ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs 3 ၼႆယဝ်ႉ


 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း Jao Tai Num Facebook Page ၼႆႉ  Like တဵမ် သွင်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs 3 ၼႆႉ သႅၼ်းမီး ပဵၼ် (1.58 GB ) ၵမ်းလဵဝ်
တေလႆႈဝႃႈ သဵၼ်းမၼ်းယႂ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉႄလႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၼ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ
ၸင်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇႁဵတ်းၾႆၢႇမၼ်းဝႆႉ  ပႅတ်ႇဢၼ် ၼိုင်ႈဢၼ်မီး (150 MB ) ၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉႄတႉ တႃႇတေၸၼ်ႄတႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သူၼ်ၸႂ်ယူႇၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ  လၢႆးလိတ်ႈၾႆၢႇမၼ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈၼႄဝႆႉယူႇ။


 သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ဢဝ်မူတ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် တင်းသဵင်ႈ တေမီးယူႇ ပႅတ်ႇၾႆၢႇ တႃႇတေလိတ်ႈၽႆၢႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Photoshop Cs3 Part  01  ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၼူၶႂၼ်ၶႂႃ သိုပ်ႇၼဵၵ်ႇၼဵၵ်းတီႈExtract file တႃႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းOK တႃႉ


 ၽွင်းတိုၵ်ႉလိတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ

 ပေႃးလိတ်ႈယဝ်ႉၸိုင် ၾႆၢႇမၼ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းသေၽုၺ်ႇတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈAutorunၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းသေ တေလႆႈႁၼ်တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs3 ယူႇယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget