လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ ၶွမ်းသေ ၸၼ်ဢဝ် App တီႈၼႂ်း Play store

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၶွမ်းႄလႈၽူင်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ

မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ေၶႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်App တီႈPlaystore

ၼႆၸိုင် လႆႈၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းေသၸၼ်ဢဝ်ၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးလူဝ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွမ်း သမ်ႉလႆႈBackUp ဝႆႉေသ
လႆႈသူင်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွမ်း၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတိုဝ်းၽူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈPlaystoreၼၼ်ႉ
ၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉသေ ၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ
လီယဝ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

တႃႇေတၸႂ်ႉၶွမ်းေသ ၸၼ်ဢဝ်app တီႈၼႂ်း Playstore ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ
Chrome Browser ၵွၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေႁူႉယူႇ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း
မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽုၺ်ႇ Chrome Browser ေသ ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈတီႈ Settingsတႃႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸိၼႄဝႆႉ တႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

 တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းသွၵ်ႈႁႃၼႆႉဝႃႈ  Apk Downloader ၼႆသေ ၼဵၵ်းEnterၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ် Apk Downloader ၼၼ်ႉေသ
ၼဵၵ်းတီႈFree ၼၼ်ႉသေ သႂၢင်းသႂ်ႇတႃႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈ Add  တႃႉ။

 ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

 ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈလိင်ႉ Play store ေသ ၼဵၵ်းapp ေသ ဢၼ်ဢၼ်တႃႉ
တီႈႁိမ်းတုမ်ႇ Install ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉပႃး Download Apk ၼႆယူႇ
ၼဵၵ်းတီႈ Download Apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 မၼ်းတေယွၼ်းမႃးမၢႆ ဢီးေမလ်းႄလႈ မႆၢလပ်ႉ  ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ မႆၢ ID ၽူင်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉ
တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးေမလ်းႄလႈ မႆၢလပ်ႉမၼ်းတႃႉ၊ တႃႇတေသႂ်ႇမၢႆ ID မၼ်းႄတႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 တႃႇတေႁူႉဝႃႈ မၢႆ ID ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉႄတႉ ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇႁွင်ႉၽူင်း
ပေႃႉသႂ်ႇၵူၵ်ႉ ၼင်ႇၼႆ =  *#*#8255#*#*  တႃႉ ေတဢွၵ်ႇမႃး မၢႆဢၢႆႇတီႇမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေမီး 16 တူဝ်

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၢႆ ဢၢႆႇတီႇမၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ၸၼ်ဢဝ် Device ID .apk ၼႆႉသေ
သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။ 
ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်းPlaystore ၵေႃႈလႆႈယူႇ။


ပေႃးသႂၢင်းသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Device ID ၼၼ်ႉၵမ်းၼုိင်ႈတႃႉ။

 တေလႆႈႁၼ် မၢႆ ID မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 ပေႃးႁၼ်မၢႆ ဢၢႆႇတီႇမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ  မၢႆဢဝ်မႃးသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်း တႃႇသႂ်ႇမၢႆဢၢႆႇတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်း Login တႃႉ။

 ပေႃးဝႃႈ မၢႆမၼ်းမႅၼ်ႈမူတ်းယူႇၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉတႃႉ၊ ေပႃးၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Download apk ၼၼ်ႉၸိုင်
လႆႈႁၼ်ၸၼ်ဢဝ် app ၼၼ်ႉ မူိၼ်ၼင်ႇလႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉႁေႃး။

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။
 

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget