June 2013

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆးမႂ်ႇꧦ ၼႆယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းၼႆႉယူႇတေႉꧦ
လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉတေႉꧦၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵိုၵ်းပႃးလွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်ႉ
တူဝ်ၼပ်ႉတႆးၵေႃႈၼဝႄႆႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈMozilla Firefox 
ၽုၺ်ႇလႆႈ ဢၵွင်ႉ Facebook/ Gmail ၽုၺ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႆႈ(10)ဢၼ် ၼႆယဝ်ႉ

မႂ်သုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇၼႄ လွင်ႈFacebook ဢိတ်းၼိုင်ႈ
ပေႃးတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းFacebook Status သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်သီသွမ်ႇၸိုင်
ၵူးဢဝ်ၵုၵ်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ လၢႆႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတႃႉ။


@[1: ]@@[1:[0:1: လၢႆႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတီႈၼႆႈတႃႉ ]]ႁၢင်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

လွၵ်းလၢႆးတႃႇႁႂ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈGtalk လႆႈသွင် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ  တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်ၼႆၵေႃႈ
တႅမ်ႈဝႆႉယူႇတင်းၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ပပ်ႉမၢႆတွင်းၽူႈတႅမ်ႈသေ လူဝ်ႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁႃငၢႆႈ
သင်ဝႃႈသေၵေႃႉꧦထၢမ်မႃးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးတွပ်ႇလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈတီႈStart ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈႁႃတီႈGoogle Talk ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းႁၼ်လႆႈႁၢင်ႈIcon Android apk ၼႆယဝ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢဝ် သေႃႉဝွႆးၽူင်း (Androkd apk)သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼႆ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁိုင်သွင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇPost ဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈ
လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇလီၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ
ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်း တူဝ်ႈတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ
လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈၶႅမ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်  Facebook version 3.3 apk ၼႆႉယဝ်ႉ
Facebook version 3.3 apk ၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇပေႃးႁိုင်၊ မၼ်းလိူဝ်မႃးသင်ထႅင်ႈ

ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းတႃႉ၊ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ၸႂ်ႉယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6.6.2013 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ
ၵျွင်းၵၼ်ႇထထူႇရ ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ သေ 
သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ပၼ်ႇၺႃႇ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉလူင်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းထမ်းၼၼ်ႉ
တႄႉ ႁူၵ်းပီ၊ ဝၢႆးသေယဝ်ႉၸၼ်ႉလူင်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈၼႃႈၵၢၼ်ၵျွင်း လႆႈယူႇသၢမ်ပီပၢႆꧦ
ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈယူႇသဝ်းတီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉတႄႉ
တေမီးယူႇ ပႅတ်ႇပီပၢႆ၊ 
ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၼ်ႇၺႃႇ၊ တူဝ်ထူပ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်၊ လွင်ႈၶွမ်း၊ လွင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ၊ တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
မေႃမႃးတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ၼႆႉသဵင်ႈꧦယဝ်ႉ၊ 

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget