ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶွမ်း လွင်ႈၽူင်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈLine ID-jaotainum 09 46283447(ၽူင်းထႆး) လႆႈယူႇ။

Monday, June 10, 2013

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈGtalk လႆႈ သွင် သၢမ်ဢၼ် တေႇၵႂႃႇ

လွၵ်းလၢႆးတႃႇႁႂ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈGtalk လႆႈသွင် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ  တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်ၼႆၵေႃႈ
တႅမ်ႈဝႆႉယူႇတင်းၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ပပ်ႉမၢႆတွင်းၽူႈတႅမ်ႈသေ လူဝ်ႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁႃငၢႆႈ
သင်ဝႃႈသေၵေႃႉꧦထၢမ်မႃးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးတွပ်ႇလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈတီႈStart ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈႁႃတီႈGoogle Talk ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈ

Google Talk ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းProperties တႃႉ


 တီႈၸုမ်း တႅဝ်း ၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇလင်သုတ်းၼၼ်ႉ  ပေႃႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ /nomutexၼႆ တႃႉ။ တူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
မိူဝ်ႈပႆႇသႂ်ႇ           =  "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe"  လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ဝၢႆးသေသႂ်ႇယဝ်ႉ  =  "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /nomutex လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
လိုၼ်းသုတ်းပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Apply  ၼၼ်ႉၵမ်းၼို်င်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Ok တႃႉ။
ၽုၺ်ႇတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉၵျီႇတွၵ်ႉ လႆႈသွင် သၢမ်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

      ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
 ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
My Blogger Tricks
blogger templatesblogger tricks

No comments:

Post a Comment

ယူꨲတီꨳပၼ္ႁꨰင္းၵၼ္ေသ ၼꨱၵ္းပၼ္Likeꨬလꨳေၵႃꨵၶဝ္

Please Wait 10 Seconds...!!!မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳဢၼ္ၼꨯꨵ
- See more at: http://www.exeideas.com/2013/04/how-to-add-pop-up-facebook-like-box-for.html#sthash.tRBS3zCq.dpuf Twitter Bird Gadget