မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈႁုိင်တေႉယဝ်ႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း ၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶိူင်ႈမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် Driver pack solutions 2016 ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉ