မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း လႄႈ ၽူင်းၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ