လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈSamsung S3/S4 Version-4.2.2

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း လႄႈ ၽူင်းၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ 

ၵုမ်ႇသုၵ်ႉသၵ်းႁဵတ်းပပ်ႉ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop ၵူၺ်း၊ ဝၢႆးသေပပ်ႉယဝ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သမ်ႉ
  ပေႃႇမႃးထႅင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇသမ်ႉပေႃးဝႃႈ
 ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇသင်ႇယဝ်ႉလႃႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ
 ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ လိူတ်ႈမၼ်း ၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉၼႆယူႇ တေႃႈလဵဝ်တေဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉၼႆၵေႃႈ
ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ထိူင်းလိူဝ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝႃႇၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၢင်ၵေႃႉထၢမ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်
မၢင်မဵဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼႆၵေႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယူႇတေႉ။ လွင်ႈၼႆႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ
*****************************************

မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး
တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsung S3 (GT-S7270L) Version-4.2.2 ၼႆယဝ်ႉ၊ 
ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ သႂၢင်းၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇ  ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ၊

 ပေႃးပဵၼ် Version-4.2.2 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇတႄႉ လၢႆႈတီႈfonts Style ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ၊  

ပေႃးပဵ᧣်Version-4.2.2 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ပေႃးၶဵင်ႇတီႈFont Style မၼ်းၼႆၸိုင် လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ
ၸႂ်ႉထွၼ်ၶိုၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 

ၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်လႆႈထူပ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ
ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ တႅမ်ႈၼလႄၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ

ၽူႈတႅမ်ႈတေဢဝ် GT-S7270L (S3) ၼႆႉသေ ႁဵတ်းၼပႄိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉလႄႈ ifont တီႈတႂ်ႈၼႆႉပေႃးဢမ်ႇမီးလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ် ပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် သႂၢင်းသႂ်ႇၼ̒ႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵႆႉသႂၢင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉတၢင်ႇဢၼ်
(လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းငၢႆႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၼယႄဝ်ႉ)


တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း ၼဵၵ်းတီႈiFonts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉလႄႈiFonts ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်iFonts ဝႆႉယူႇၼင်ႇၼႆ
 
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈInstallၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈZawgyi Tai ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSet ႉႉ တႃႉ။


ၼဵၵ်းSkipတႃႉ


ၼဵၵ်းOKတႃႉ။


ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႃႈ


တေဢွၵ်ႇမႃးဢၼ်သႂၢင်းၽွၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈInstallတႃႉ


သိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ။


မၼ်းတေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈလိူၵ်ႈFont Styleယူႇယဝ်ႉ (ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁႃၼဵၵ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း)

ၼဵၵ်းတီႈFont Style တႃႉ။လိူၵ်ႈဢဝ် Zawgyi Tai (iFont) ၼၼ်ႉတႃႉ


လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းYesတႃႉပေႃးဝႃႈသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းယဝ်ႉ ၸိုင် ၵႂႃႇပေႃႉတူၺ်းလႄႈ လႆႈလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ  

================================= 


(တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၵူၺ်း တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ)

ပေႃးသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းတႆးယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်
တေလႆႈမၢႆပၼ်ၵွၼ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၸင်ႇတေဢွၵ်ႇ ပေႃးသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတီႈSettingတႃႉ 
ၼဵၵ်းတီႈ My Device ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈLanguage and inbut တႃႉတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ
 


မၢႆတွင်း-ၽူင်းဢၼ်ၵိုတ်း S4 လႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ 
ဢိင်ဢဝ်လၢႆးဢၼ်တႅမ်ႈၼမႄႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ သႂၢင်းၵႂႃႇတႃႉ။

                                                    ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)


======================================

ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းထႅင်ႈ
တေလၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ႁၼ်လႆႈ/ၸႂ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တူပ်းပၼ်မိုဝ်းလႄႈဢေႉ
ပၢပ်ႉij ပၢပ်ႉij ပၢပ်ႉij(တူပ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၵူၺ်းၶႃႈ)

Post a Comment

ꨁꨰမ္ꨵေတꨵေတꨵꨁꨣꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨅꨮမ္းꨬ လꨳယြင္ꨳေယꨣးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨟဝ္းယူꨲ ေꨡꨣꨳ
လြင္ꨳပꨓ္တꨤင္းꨟူꨵ ꨟꨓ္ပုꨓ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲ ꨓမ္ယူꨲ ေꨡꨣꨳ
တꨣꨲ မိူဝ္းꨓꨣꨳꨅဝ္ꨳယꨣꨲ ꨕꨣꨳꨁတ္းꨅ္ꨮꨀꨮꨣꨲ ထꨰင္ꨳꨓမ္ꨓမ္ေသꨀမ္းꨓꨯꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳတုꨀ္းယြꨓ္းꨓင္ꨲ ꨓꨯ
ꨁꨣꨳꨟဝ္းပ္ꨮꨵ မုင္ꨳမြင္းပꨓ္ꨟꨰင္းယူꨲ တꨣꨲ ေသꨲ ꨁꨣꨳေꨡꨣး

တဳꨲေတသ္ꨮꨓ္ꨮးandroid4.3.3ေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨟိူဝ္ꨁဳꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget