လၢႆးRootၽူင်း မိၵ်ႈHuawei. i-mobile ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶွမ်း ႄလႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(ပႃးလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ/လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)


မႂ်သုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei လႄႈ i-Mobile
ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးၼႆယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ
ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇထႅင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉသေပွၵ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းသေ
ဢၼ်တေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ
ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ် လူသဵင်ႈꧦၶႃႈၼႃႈ ၶႂ်ႈၼမ်ဝႆႉ 
တႃႇတေRootၽူင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၸႂ်ႉPro Myanmar Root .apk ၼၼ်ႉသေလုတ်ႉ
Pro Myanmar Root .apk ၼႆႉ ပဵၼ်သေႃႉဝွႆးၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ
ဢဝ်ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႁႃႇပၼ်ႇတူးလ ၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းပိၼ်ႇလၢႆႈ
သႂ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶႂၢၼ်ႇၾႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Pro Tai Root.apk ၼႆယဝ်ႉ
ဢၼ်ပဵၼ်Pro Myanmar Root .apk ၼႆႉတႄႉ မၼ်းဢွၵ်ႇႁိုင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူင်းမိၵ်ႈ
Huawei ၶႂ်ႈRoot လႆႈၵူႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢၼ်မၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႆႉတႄႉ မၼ်းလုတ်ႉလႆႈ
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei P6 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊ ၽူင်းမိၵ်ႈi-mobile ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလုတ်ႉလႆႈယူႇ
တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶွမ်း ဢဝ်ၽူင်းၼင်ႇၵၼ်
သူင်ႇပၼ်ၵၼ်သေၵေႃႈ လုတ်ႉလႆႈယဝ်ႉ၊ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈသေႃႉဝွႆးPro Tai Root.apk ၼႆယဝ်ႉ
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei လႄႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)
လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(တႆးမၢဝ်း)ၼႆႉ မၼ်းပႃးဝႆႉၼႂ်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇ တႃႇသႂၢင်းၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsung
ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ၊
ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၶဵင်ႇၼႂ်းၽူင်းဢၼ်ႁဵတ်းRoot ယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ
ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း) တႃႇတေလူလႆႈ တႅမ်ႈလႆႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(တႆးမၢဝ်း)
တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼၼ်ႉတႄႉ ဢူၺ်းၵေႃႉတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၵေႃႈထၢမ်မႃး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေႁႂ်ႈၽူင်းမိၵ်ႈHuawei လူလႆႈ တႅမ်ႈလႆႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၸၢမ်ႈတူၺ်း မီးယူႇသွင်လၢႆး လၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ဢဝ်ifonts
သေၶဵင်ႇ၊ (ၶႂ်ႈသုၵ်ႉဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း) လၢႆးသွင်တႄႉ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉ
တႄႉ ဢဝ်ၽွၼ်ႉMMSD Smart Zawgyi.apk (Version 1.5) သေၶဵင်ႇ
MMSD Smart Zawgyi.apkဢၼ်တေႉမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆး (လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ)ၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၸၢမ်းဢဝ် ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆးၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇၼႂ်းမၼ်းသေ ၶဵင်ႇတူၺ်း
ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇလႄႈ ၸင်ႇတေဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ တႅမ်ႈၼယႄဝ်ႉ။


လီယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးတႂ်ႈၼႆႉ 

                             1. Pro Tai Root.apk  (တႃႇလုတ်ႉၽူင်း)
                             2. MMSD SmartZawgyi.apk (ၽွၼ်ႉတႃႇၶဵင်ႇ)
 

**  မၢႆတွင်း **
ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇRootယဝ်ႉသေ တႃႇတေႁႂ်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၵူၺ်းတႄႉ ၸၼ်ဢဝ်မၢႆ(2.3.4.)
ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇလုတ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်ပႃးမၢႆ(1)တႃႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်Rootၽူင်း?
 

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်မူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေလုတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်Pro Tai Root.apkၼၼ်ႉ
သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵႆႉသႂၢင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉလႄႈၵဵမ်းၼၼ်ႉတႃႉ
ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
တႃႇတေလုတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈPro Tai Root ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆသိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈStart Root ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
မၼ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွႃႇႁင်းမၼ်း


 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈRoot ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလုတ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ


 ၽွင်းတိုၵ်ႉRootယူႇ

လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈCloseသေ ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ
ပေႃးဝႃႈၽူင်းRoot ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈIcon
ဢၼ်တႅမ်ႈSuper Userၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

ပေႃးRoot ယဝ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဵင်ႇလိၵ်ႈတႆး? (လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ)
ၶေႃႈထၢမ်ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ  ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉMMSD SmartZawgyi.apk ၼၼ်ႉယဝ်ႉၸိုင်
ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ(လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းငၢႆႈယဝ်ႉ) သေ ၼဵၵ်းတီႈMMSD SmartZawgyi ၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ ၸႅတ်ႈRoot မီး/ဢမ်ႇမီး တီႈတုမ်ႇၶဵဝ်ꧦၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈallow ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တႃႇတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၼ်း ၼဵၵ်းတီႈ Huawei နှင့် အခြား ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းOK ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ ႁဵတ်းRoboot သေ
ပေႃးၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽုၺ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ။

*********************

လၢႆးသႂၢင်း Keyboard(လွၵ်းမိုဝ်း) မၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်သႂၢင်းသေႃႉဝွႆးတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း
ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းတေ ပႆႇဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် 
1. ၶဝ်ႈတီႈSettings 
2. ၼဵၵ်းတီႈ Language & Input သေ 
3.မၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႃႉ။

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ၽူင်းမိၵ်ႈ i-mobile ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်း
မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၼမႄႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။***************************************************************

ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တႆး 
တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

 ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူင်းတင်းသဵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈလႆႈထူပ်းမႃးလႄႈ
ဢူၺ်းၵေႃႉ တင်းၼမ် လႆႈထူပ်းမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးမိူဝ်ႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢဝ် 
Zawgyi Installer (Root) ၼၼ်ႉၶဵင်ႇၼႆၸိုင် ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈ Firmware ၽူင်းၸၢင်ႈတူၵ်း/ၵႆႉတူၵ်းၼႆ
ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ယၢမ်ႈထူပ်းမႃး သီႇႁႃႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းၽူႈတႅမ်ႈမိုတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တႃႇတေႁၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶဵင်ႇၼႆလႄႈ 


ဢဝ် Firmwareၽူင်းတူၵ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်
တၢင်းမူတ်းႁႃႉ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၶႂ်ႈသင်ၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉတႆး
ၼႆၸိုင် ဢဝ်ၽွၼ်ႉMMSD Smartzawgyi.apk ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး သႂ်ႇၼႂ်းမၼ်းၼႆႉၶဵင်ႇၼႆၸိုင်
မၼ်းတေလွတ်ႈၽေးFirmawre ၽူင်းတူၵ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈဝႃႈ ဢဝ်ၽွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉၶဵင်ႇတူၺ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇဢဝ်ၽွၼ်ႉတႆး  Zawgyi Installer (Root) ၼၼ်ႉၶဵင်ႇတႃႉ

*** ၾၢင်ႉ ***
ၽွၼ်ႉ  MMSD Smartzawgyi.apkၼႆႉ ယႃႇပေဢဝ်ၶဵင်ႇ ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei
ဢၼ်ဢွၵ်ႇတေႃႈလဵဝ် Version 4.2.2 (Huawei-G730) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  
ၽွၼ်ႉတႆးၼႆႉ တီႈၼႂ်းၽူင်းHuawei G730 ၼႆႉ လိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇ 


                          ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
                  ၵုၼ်ႁဵင်


Post a Comment

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳ ꨁꨣꨳꨬပးယြꨓ္းတꨤင္းꨅြꨯꨳထꨰမ္ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ ꨕူင္းꨁꨣꨳꨬပးေꨀꨣꨳꨳပꨱꨓ္
SAMSUNG S4ꨡꨓ္ပြမ္လူင္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵတꨰမ္ꨳလꨯꨳယူꨲꨬတꨲ
တꨰမ္ꨳလꨯꨳပꨱꨓ္တူဝ္ꨡမ္ꨲတꨰမ္ꨳလꨯꨳပꨱꨓ္တူဝ္ꨁꨣꨳ ꨅြꨯꨳꨅီꨵꨬꨓလြꨀ္းလꨯꨤးမꨓ္းꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget