ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Sunday, December 6, 2015
  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android

  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android

  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android  တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ
  Font Tai Converter Pro.apk ( ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ - ၸေႃႇၵျီႇ လၢႆႈၸူး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ)

  Font Tai Converter Pro.apk ( ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ - ၸေႃႇၵျီႇ လၢႆႈၸူး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ)

  တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Playstore ၼၼ်ႉ Font Tai Converter Pro.apk  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ၊ 
  Saturday, December 5, 2015
  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk

  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk

  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတုိဝ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် လွၵ်းမို...
  Zapya.apk Version- 3.4

  Zapya.apk Version- 3.4

  Zapya.apk Version- 3.4 တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတုိဝ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Zapya.apk ပေႃးၼႆ...
  Viber.apk Version- 5.6.5

  Viber.apk Version- 5.6.5

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Viber.apk  ၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတ...
  Facebook.apk Version-56

  Facebook.apk Version-56

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူင်းဢၼ်ၸၼ်ဢဝ် ၸႂ်ႉ Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Facebook.apk ပေႃးၼႆၸိုင်  ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်...
  WeChat.apk Version. 6.3.7

  WeChat.apk Version. 6.3.7

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playsotre ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ WeChat.apk    Version- 6.3.7  ပေႃးၼႆၸိုင် ...
  Facebook Messenger.apk  Version- 51

  Facebook Messenger.apk Version- 51

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playsotre ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ Facebook Messenger.apk   Version- 51 ပေႃးၼႆၸိုင် ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top