2012

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ
ပေႃးဝႃႈႁၼ်မႅၼ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵူးတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၸိူဝ်းမီးၶွမ်းႁင်းၶေႃသေ
ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူးဢဝ်မၢႆမၼ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈ၊
ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁၼ်မၢႆဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦ
ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆတွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူးဢဝ်သေသိမ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း
mermory stick ႉ Cardၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉတီႈၼႂ်းပပ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ 
သမ်ႉတေလႆႈဢဝ်ပပ်ႉမၼ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵွၼ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈသိမ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း
mermory stick ႉ Card ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇပေႃးၵႂႃႇသဵပ်ႇၶွမ်းတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ
 မႅင်းVirusသမ်ႉၸပ်းမႃးၸွမ်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတေယၢပ်ႈထူပ်းယူႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၵႄႈပၼ်ႁႃၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇသိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵွၼ်ႇ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်သေၽုၺ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ
ပေႃးဝႃႈႁၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦၼႆၵေႃႈ ၽုၺ်ႇသေသိမ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်။
လၢႆးသိမ်းမၼ်းလူး? လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵႂႃႇတီႈ www.favoritus.com ၼႆႉတႃႉ
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ
ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ New Userၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းRegisterတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ

တေႃႈလဵဝ် ပေႃးသိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈMP4 ၸိုင် ၵဵမ်းမၼ်းၵႆႉပႃးမႃး သွင်သၢမ်ဢၼ်ၵူၺ်း
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶႂ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼႆၸိုင်
တေလႆႈသႂၢင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ
တီႈသႂၢင်းၵဵမ်းMP4တႄႉ ၶႂ်ႈႁႃယၢပ်ႇဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ သႂၢင်းပၼ်ၵႂၢမ်းငဝ်းတူင်ႉလႄႈMP3 ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇယၢပ်ႇပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလဵၼ်ၵဵမ်းတီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈဢႅပ်ႇပီႇၽူဝ်းတႄႉ
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်ႈၼႆလႄႈ
လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ
ၵူးဢဝ်ၵဵမ်းမၼ်းသေ ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇတီႈၾၢႆႇဢၼ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈGamesၼႆၼၼ်ႉတႃႉ
မၢႆတွင်း=ပေႃးၵႆႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းၵေႃႈတီႈၼဵၵ်းမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၶၢမ်ႇႁိုင်ၵူၺ်းၼႃႈ။

သင်ဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႉဝႆႉDeepFreeze သေ သမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉမၢႆလပ်းမၼ်း သမ်ႉလိုမ်းပႅတ်ႈၼႆၸိုင် (ဢမ်ႇႁူႉမၢႆလပ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်) လၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ၊
DeepFreeze ၼႆႉ မၼ်းမီးယူႇသွင်ဢၼ်၊ မၢႆ(6)မၢႆ (7)လၢၼ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶဝ်တႄႉ
ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉမၢႆ(7) လီယဝ်ႉၵမ်းၼမ်ႉႁဝ်းဢၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမၢႆႁူၵ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ DeepFreeze မၼ်းပဵၼ်မၢႆသင်ၼႆၵွၼ်ႇ၊ လၢႆးတူၺ်းမၼ်းတႄႉ
မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl+Shift+Alt+F6 မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ
သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင်ပဵၼ်မၢႆႁူၵ်း

တူၺ်းဢဝ်ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းPhoto Button ၼႆၵေႃႈ
ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ
  မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေတၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
တေယၢမ်ႈႁၼ်ယူႇ ၽဵင်းFlash Songs ဢၼ်ပိူၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ပေႃးဢဝ်ၼူၵႂႃႇၸိသႂ်ႇၼႆၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတေ
ဢွၵ်ႇမႃး၊ ပေႃးဢမ်ႇၸိသႂ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၼႆၼၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးယူႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ
ၵေႃႈတေမီးၼင်ႇလႆႈ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉ တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈij

 1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽုၺ်ႇဝႆႉSwish Max4 သေ ၸၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇ၊
      (ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉသႂ်ႇသွင်ၽၢင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၽၢင်လဵဝ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ)ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးႁဵတ်းFlash Songsယူႇ
ထိုင်ၼင်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇထၢမ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈ
̒ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း တီႈၼႂ်းFlash Songs ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းသၢမ်သီႇၽၢင်ၸၵႂႃႇ
သမ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းတူင်ႉပၼ် တေႃႇၵႂၢမ်းမၼ်းသုတ်းပုၵ်ႈၼၼ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?
ထၢမ်ၼင်ႇၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈပႆႇႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းသေပွၵ်ႈ
တေမိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈFlash Songs မႃးၼႆႉ Flash Songs ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
ယင်းဢမ်ႇပူၼ်ႉသိပ်းပုၵ်ႈ၊ လီယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇSwish Max 2 ဢမ်ႇၼၼ် Swish Max4 
ပေႃႈဝႃႈၼႆၸိုင် လၢႆးဝႆႉဝၢင်းမၼ်းၸၢင်ႈပိူင်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်ၵႆႉပိူင်ႈၼႃႇၼႆႉတႄႉ
ပဵၼ်Swish Max4 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ထူပ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
လၢႆးၵႄႈမၼ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉၼဵၵ်းတီႈWindowၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈDefault Layoutတႃႉ 


ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းတေမိူၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆးႁဵတ်းFlash Songs ၼႆႉ ၵႃႈၼင်ႇႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇသဵင်ႈꧦဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇပေႃးတၼ်းလႄႈ ယူႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈၸင်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးသႂ်ႇShoutcut တီႈၼႂ်း Swish Max2ၼႆယဝ်ႉ
ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းSwish Max2 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ
ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဝႆႉShortcutမၼ်းယူႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ-
႑ႉ ၼဵၵ်းတီႈTools ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
႒ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈCustoMizeၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ

တူၺ်းတီႈႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
တီႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၸုမ်း Insert သေ ၼဵၵ်းတီႈတႂ်ႈသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်Textတႃႉ
တီႈမၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇတေသႂ်ႇShortcut မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈၼဵၵ်းၵိုၵ်းတူဝ်လႂ်ၵေႃႈ

ၸွမ်ပိဝ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ 
သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇဝႆႉ Swish Max4 သေ ၼဵၵ်းတီႈInsert ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ 
ၶဝ်ႈႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးတႃႉ။


2. ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget