ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, August 25, 2012

  လၢႆးႁဵတ်းၸွမ်ပိဝ်တူင်ႉ တီႈၼႂ်းSwish Max4
  
ၸွမ်ပိဝ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ 
  သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
  ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

  1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇဝႆႉ Swish Max4 သေ ၼဵၵ်းတီႈInsert ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ 
  ၶဝ်ႈႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးတႃႉ။


  2. ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

  3. ပေႃးဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈRectangle Tool ၼၼ်ႉသေ 
  ၸၼ်ႁၢင်ႈလၵ်းၸွမ်ပိဝ်တႃႉ။  


  4. ၵမ်းၼႆး ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈတုမ်ႇမူၼ်းတီႈလၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ
  ၼဵၵ်းတီႈEllipse Toolသေ ၸၼ်ႁၢင်ႈတုမ်ႇမူၼ်းတႃ.။


  5. ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ 
  ၼဵၵ်းBreak သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Break into Piecesတႃႉ။


  6. တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉသေ ၼဵၵ်းOK တႃႉ။

  7. ၼဵၵ်းၺၢပ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်ၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇEffect မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


  8. လိုၼ်းသုတ်းၼဵၵ်းတီႈEffect ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းသေ၊ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈ(ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်း)တီႈၼႂ်းလွၵ်း
  ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈၽၢႆႇၶၢင်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။
  ၼဵၵ်းPlay မၼ်းတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၸွမ်ပိဝ်တႆးႁၢင်ႈလီꧦယူႇယဝ်ႉ။
  သင်ဝႃႈၸွမ်ပိဝ်မၼ်းတူင်ႉ(ပိဝ်)ထိူင်းၼႆၸိုင် ၸၼ်ပၼ်တီႈEffectၼၼ်ႉသေ ၶဵင်ႇတႃႉ။
  လၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိၼ်ႇဢဝ်တီႈၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈမႃး
  လႆႈသွၵ်ႈႁႃတီႈၼႂ်းInternet သေ ႁူႉမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးမွၵ်ႇၼပႄၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။


                                                                            ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)


  ပေႃးပႆႇမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆး ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 comments:

  1. ꨟ္ꨮꨳတူဝ္ꨅ္ꨮသြင္ ပူိင္ꨀတ္းယꨱꨓ္ꨟꨤမ္းꨁꨱꨓ္ꨟꨣꨳယူိင္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵ
   ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲယူꨲတီꨳꨀꨯ"ေသယြꨓ္းသူးပꨓ္ယူꨲေꨡꨣꨳꨵꨵꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ

   ReplyDelete
  2. ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ဝꨓ္းꨓ္ꨮꨁတ္းꨟꨰင္း ꨟꨀ္ꨵပꨰင္းꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ
   ဝꨯꨵမꨤတ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း ꨡြꨓ္တူိဝ္းꨅုင္ꨅꨓ္ ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္း
   ꨁꨣꨳꨕြꨓ္းမꨰင္ꨲပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ယူꨲသဝ္းꨀတ္းယꨱꨓ္
   ꨟꨤမ္းꨁꨱꨓ္ꨟꨣꨳယူိင္ꨳ ꨁူိင္ꨳေꨕးꨀꨤတ္ꨳယꨤꨓ္ ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ယူꨲသꨣꨲ
   ꨀꨮꨣꨲတꨤင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨟ္ꨮꨳလြတ္ꨳေꨕးꨁꨱꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨵꨵꨵ
   (ꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲꨵꨵꨵꨵꨀြ်ꨀ္းꨬမး)

   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆးႁဵတ်းၸွမ်ပိဝ်တူင်ႉ တီႈၼႂ်းSwish Max4 Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top