ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Sunday, March 31, 2013
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFast Pro သေ ၽုၺ်ႇFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFast Pro သေ ၽုၺ်ႇFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလွင်ႈၶွမ်းၵေႃႈတၢင်ႇမႃးၼမ်ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းၼို...
  လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်း Flashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ သယမ်တႆး

  လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်း Flashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ သယမ်တႆး

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ် ၸိူဝ်းသူင်ႇလၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၽူႈတႅမ်ႈတေ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်းFlashsongs တ...
  Saturday, March 30, 2013
  လၢႆးDownloadဢဝ် ၽဵင်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်website

  လၢႆးDownloadဢဝ် ၽဵင်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်website

  သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃႈဝႃႈၶႂ်ႈDownload ဢဝ် Flashsongs ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼိူဝ်Website ၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီ...
  လၢႆးဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs(SWF) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Internet

  လၢႆးဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs(SWF) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Internet

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်ႈသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးဢဝ်Flashsongs (SWF)တၢင်ႇၶိ...
  လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3

  လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3

   ပေႃႈၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်ႈMP3 ၼႆႉ သင်ဝႃႈႃႁၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်းၼႆ ႁၢင်ႈၶႂ်ႈၶိုၵ်ႉဝႆႉ လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းMP3ၼႆႉ တီႈၼႂ်း...
  လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးSkype ꨡမ္ꨲလꨯꨳ(ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ)

  လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးSkype ꨡမ္ꨲလꨯꨳ(ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ)

  ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨅ္ꨮꨵSkype ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨁꨱင္ꨲလꨯꨤꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨡမ္ꨲလꨯꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲꨀူꨉ္း ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳတꨰမ္ꨳ...
  Friday, March 29, 2013
  လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲတီꨳꨓ္ꨮးGtalk

  လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲတီꨳꨓ္ꨮးGtalk

  မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟꨣလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳꨓ္ꨮးGtalk ꨓꨯယဝ္ꨵ၊...
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

  မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးၸႂ်ႉSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ၊ (ၸိူဝ်ႈႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃးၼႃ...
  Thursday, March 28, 2013
  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းYouTubeၸိုင်

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းYouTubeၸိုင်

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်  လၢႆးလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းYouTube တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid ၼႆယဝ်ႉ...
  Wednesday, March 27, 2013
   ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈDonwloadဢဝ် video တီႈၼႂ်းFacebook ၼႆၸိုင်

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈDonwloadဢဝ် video တီႈၼႂ်းFacebook ၼႆၸိုင်

  ပီႈၼွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidသေ ၸႂ်ႉInternetႁဝ်းၶဝ် သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebookၼၼ်ႉပေႃ...
  Tuesday, March 26, 2013
  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈ Voice chat/ Video chat တေႃႇတီႈGtalkၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉVtalkၼႆႉလႄႈ

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈ Voice chat/ Video chat တေႃႇတီႈGtalkၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉVtalkၼႆႉလႄႈ

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈ Voice chat/ Video chat တေႃႇတီႈGtalkၼႆၸိုင်  ၸႂ်ႉVtalk ၼႆႉလႄႈ ၸၼ်ဢဝ်...
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViberသေ ႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်Internet

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViberသေ ႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်Internet

  ၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈInternet ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်)ယၢမ်းလဵဝ် WCDMA / GSM ၽူင်းWCDMA ၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉInternet ၸိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (...
  လၢႆးDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းFacebook / Youtube / Website

  လၢႆးDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းFacebook / Youtube / Website

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်  လၢႆးDownload ဢဝ် Video (ငဝ်းတူင်ႉ) ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းFacebook / Youtu...
  Tuesday, March 19, 2013
  no image

  ပြင္ꨲလꨰင္းထုိင္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္

  ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨵ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳဝꨣꨳပꨯꨲတူဝ္ꨳတꨓ္းꨬလꨳ ပꨯꨲလꨯꨳေ မးꨁုိꨓ္း ယ...
  လၢႆးတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈIconၼႂ်းၽူင်းAndroid

  လၢႆးတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈIconၼႂ်းၽူင်းAndroid

  ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း   မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇၼႄ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၽူင်းAndro...
  Tuesday, March 5, 2013
  လၢႆးၸႂ်ႉၽူင်းAndroidသေသူင်ႇသဵင် တီႈၼႂ်းFacebook

  လၢႆးၸႂ်ႉၽူင်းAndroidသေသူင်ႇသဵင် တီႈၼႂ်းFacebook

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်း ဢိတ်းဢွတ်း ၵႃႈၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းသေႁူႉမႃးၼၼ်ႉ၊ မ...
  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင် ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႄႈ

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင် ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႄႈ

    မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉမေႃလွင်ႈၽူင်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top