March 2013


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလွင်ႈၶွမ်းၵေႃႈတၢင်ႇမႃးၼမ်ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ
မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ် ၸိူဝ်းသူင်ႇလၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၽူႈတႅမ်ႈတေ
မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်းFlashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆးၼႆယဝ်ႉ
(တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း)  လီယဝ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်သပ်းလႅင်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃႈဝႃႈၶႂ်ႈDownload ဢဝ် Flashsongs ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ
တီႈၼိူဝ်Website ၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်ႈသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးဢဝ်Flashsongs (SWF)တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ
တီႈၼိူဝ်Internetၼႆယဝ်ႉ၊ လၢႆးတၢင်ႇFlashsongs ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်Internetၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈ
ဢၢင်ႈတႅမ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တႅမ်ႈသေပွၵ်ႈ၊


 ပေႃႈၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်ႈMP3 ၼႆႉ သင်ဝႃႈႃႁၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်းၼႆ ႁၢင်ႈၶႂ်ႈၶိုၵ်ႉဝႆႉ
လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းMP3ၼႆႉ တီႈၼႂ်းwindows XP တႄႉ
 သႂ်ႇတီႈၼႂ်းwindows Mdeia player ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨅ္ꨮꨵSkype ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨁꨱင္ꨲလꨯꨤꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ေတꨡြꨀ္ꨲလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲꨀူꨉ္း ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳတꨰမ္ꨳမꨣးꨅူးꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လူꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတတꨰမ္ꨳလꨯꨳ/လူလꨯꨳ လိꨀ္ꨳတꨯးꨓꨓ္ꨵ
 ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵမ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟꨣလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳꨓ္ꨮးGtalk ꨓꨯယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးေပꨣꨵꨬတꨵလꨯꨳယူꨲ ေပꨣးꨓꨱꨀ္ꨳEnter မꨓ္းေသ သူင္ꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳသူင္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ ပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲဝꨯꨵ၊ ပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ


မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးၸႂ်ႉSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ၊ (ၸိူဝ်ႈႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃးၼႃ၊ တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း)
Skype ၼႆႉတႄႉ တေႁူႉၵၼ်ယူႇ၊ ၸႂ်ႉလႆႈ voice call / video call / messages chat

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 
လၢႆးလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းYouTube တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid ၼႆယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်APKဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႉၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သႂၢင်းတႃႉ။


ပီႈၼွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidသေ ၸႂ်ႉInternetႁဝ်းၶဝ် သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebookၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉADM Proၼႆႉလႄႈ ၶႅမ်ႉတေႉꧦယဝ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈ Voice chat/ Video chat တေႃႇတီႈGtalkၼႆၸိုင် 
ၸႂ်ႉVtalk ၼႆႉလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ 


 


ၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈInternet ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်)ယၢမ်းလဵဝ်

WCDMA / GSM

ၽူင်းWCDMA ၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉInternet ၸိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (4)ပျုး၊

ၽူင်းGSMသမ်ႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(2) ပျုး၊

ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ်GSMၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 
လၢႆးDownload ဢဝ် Video (ငဝ်းတူင်ႉ) ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ
တီႈၼႂ်းFacebook / Youtube / Website ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
လၢႆးတႃႇတေDownload ဢဝ် ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼိူဝ်ၼႅတ်ႉၼႆႉတႄႉ လၢႆးမၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ၊ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈၸႂ်ႉInternet Download Manager၊သေၸၼ်၊ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ
ၸႂ်ႉAdd-ons သေၸၼ်ဢဝ်၊ (တႃႇMozilla Firefox ၵူၺ်း) လၢႆးၼႆႉတေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်Internet ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉ၊

ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨵ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳဝꨣꨳပꨯꨲတူဝ္ꨳတꨓ္းꨬလꨳ
ပꨯꨲလꨯꨳေမးꨁုိꨓ္း
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵသꨀ္ꨵတꨣဝꨯꨵꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ
ေပꨣးဝꨣꨳတူဝ္ꨳတꨓ္းꨀြꨓ္ꨲꨅင္ꨲေတေမးꨁုိꨓ္း။

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း

 

မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇၼႄ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၽူင်းAndroid
တွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတႄႉ တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉတႆးၵွၼ်ႇ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ
(တႅမ်ႈလႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်Shortcutမၼ်းၵူၺ်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်းတႄႉ တႅမ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ)

 မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်း
ဢိတ်းဢွတ်း ၵႃႈၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းသေႁူႉမႃးၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉမေႃလွင်ႈၽူင်း
ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင်
သႂ်ႇဝႆႉသေႃႉဝွႆးဢၼ်တႅမ်ႈၼႄၼႆႉသေ ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႃႈ
ၵူၼ်းႁဝ်ႈၼႆႉမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵႆႉလိုမ်းၼႃႇ ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ႁႃတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
လီယဝ်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget