လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်း Flashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ သယမ်တႆး
မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ် ၸိူဝ်းသူင်ႇလၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၽူႈတႅမ်ႈတေ
မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးတၢင်ႇၽဵင်းFlashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆးၼႆယဝ်ႉ
(တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း)  လီယဝ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်သပ်းလႅင်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
www.siamtai.com
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇတေတၢင်ႇၽဵင်းFlashsongsတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမၼ်းသေၵွၼ်ႇ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆးယဝ်ႉ(ၶဝ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉယဝ်ႉ)ၼႆၵေႃႈ 
ၼဵၵ်းတီႈMy pageၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈBlog posts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
(မၢႆတွင်းပေႃးပႆႇတၢင်ႇpostသင်သေပွၵ်ႈၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈတၢင်ႇမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ)

  

တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈတႅမ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတၢင်ႇဝႆႉposts လႄႈ တေလႆႈၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈaddၼၼ်ႉထႅင်ႈ
ၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ တႃႇတေတၢင်ႇၽဵင်းFlashsongs ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈၵလိပ်ႉ ဢၼ်ၵၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႈတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈBrowse.. ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

ၽဵင်းFlashsongs ႁဝ်းဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈလႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႅမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁၼ်လိင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသေထွမ်ႇတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈသူင်ႇၸူးဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ဢဝ်လိင်ႉၼႆႉ 
သူင်ႇပၼ်ၵေႃႈထွမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလူး။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်းၵုၼ်ႁဵင်)

ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းသေ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈLinkလႄႈ

Post a Comment

ငိꨓ္းꨅူမ္း꨸ꨬတꨵꨁꨣꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget