လၢႆးတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈIconၼႂ်းၽူင်းAndroid

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း

 

မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇၼႄ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၽူင်းAndroid
တွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတႄႉ တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉတႆးၵွၼ်ႇ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ
(တႅမ်ႈလႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်Shortcutမၼ်းၵူၺ်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်းတႄႉ တႅမ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ)

 ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Icon Changer apk တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ 
ၼဵၵ်းတီႈIcon Changer apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈInstallၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 လိုၼ်းသုတ်း သိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ၊

 ၵမ်းၼႆႉသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း ၼဵၵ်းတီႈIcon Changer တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းOK တႃႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 ၼဵၵ်းတီႈApplication ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၽူႈတႅမ်ႈတေတႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈPicSay Pro ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၼဵၵ်းၵမ်းၼိုင်ႈ

 မွတ်ႇလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉသေ ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆးသေ ၼဵၵ်းOK တႃႉ။

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ၵႂႃႇတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

=======================================================
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလၢႆႈႁၢင်ႈမၼ်းၸိုင် ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ ႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းGallery ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
(ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တီႈၼႆႈ)

 ပေႃးလိူၵ်ႈႁၢင်ႈယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈၶဵင်ႇဢဝ်မွၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၶဵင်ႇဢဝ်သေ
ၼဵၵ်းSave တႃႉ။
 လိုၼ်းသုတ်း သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ

ၵႂႃႇတူၺ်းလႄႈတီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈလၢႆႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။
                                                 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget