လၢႆးDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းFacebook / Youtube / Website


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 
လၢႆးDownload ဢဝ် Video (ငဝ်းတူင်ႉ) ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ
တီႈၼႂ်းFacebook / Youtube / Website ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
လၢႆးတႃႇတေDownload ဢဝ် ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼိူဝ်ၼႅတ်ႉၼႆႉတႄႉ လၢႆးမၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ၊ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈၸႂ်ႉInternet Download Manager၊သေၸၼ်၊ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ
ၸႂ်ႉAdd-ons သေၸၼ်ဢဝ်၊ (တႃႇMozilla Firefox ၵူၺ်း) လၢႆးၼႆႉတေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်Internet ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉ၊
ပေႃးႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉAdd-ons ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသုၵ်ႉသၵ်းၸွမ်းသင် ၶႂ်ႈလႆႈငဝ်းတူင်ႉဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ
ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉလီ/ ပေႃးၵႆႉတႄႉ လူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်တိၵ်းၵူၺ်းၼႃႇ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇMozilla Firefoxတႃႉ၊ ပေႃးၽုၺ်ႇယဝ်ႉ 
ၶဝ်ႈတီႈToolsသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းAdd-ons ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉဝႃႈ
Video ၼႆသေ ၼဵၵ်း Enterၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ် Video Download Helper 4.9.14ၼၼ်ႉသေ
ၼဵၵ်းတီႈInstall ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေသႂၢင်းAdd-ons တႃႉ၊

 
ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉသႂၢင်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 
ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈRestart now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ၊ Mozilla တေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ
ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးMozilla ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ
ပေႃးပဵၼ်တီႈၼႂ်းFacebookၸိုင်

 သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ ၸၼ်ဢဝ်Video ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebook ၼၼ်ႉၵေႃႈ
ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ

 
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇ(ၼဵၵ်းPlay)ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တုမ်ႇသၢမ်တွမ်ႇ(သီလိူင် သီလႅင် သီသွမ်ႇ)ၼၼ်ႉတေပၼ်ႇဝႆႉ၊ ပေႃးမၼ်းပႆႇပၼ်ႇတႄႉ တေမူၼ်ႇꧦဝႆႉ ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉပႆႇလႆႈ
ပေႃးမၼ်းပၼ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇသၢမ်ၸဵင်ႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈတေDownloadမၼ်း၊ ၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈႁႃတီႈဝႆႉငဝ်းတူင်ႉ၊ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈၾၢႆႇ(ၶႂ်ႈလၢႆႈၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈလႆႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ) လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈSave တႃႉ

 
ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉDownloadယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

သင်ဝႃႈDownloadယဝ်ႉၸိုင် ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်း ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉသေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းOpen Containing Folder ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ တေႁွွတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိမ်းဝႆႉ
ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်တီႈၼႂ်းYoutube ၸိုင်
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇဝႆႉ Yuotube ငဝ်းတူင်ႉသေဢၼ်လႄႈ
တုမ်ႇသၢမ်တွမ်ႇတေပၼ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးလူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၽုၺ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ
ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇသၢမ်ၸဵင်ႇၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊ တေဢွၵ်ႇမႃးၸိုဝ်ႈၾၢႆႇတွၼ်ႈတႃႇတေDownload
ယူႇယဝ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ။ 
ဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
   
ဢမ်ႇၼၼ်ၼဵၵ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ


 ပေႃးပဵၼ်တီႈၼႂ်းWebsiteၸိုင်
ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်Video တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသယမ်တႆးၼႆၵွၼ်ႇလႄႈ
ဢၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇဝႆႉwww.siamtai.com တႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Videos ၼၼ်ႉတႃႉ။
ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈတႃႉ

 
ၼဵၵ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ ဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ဢၼ်ၵိုတ်းတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆးမၼ်းမိူၼ်ၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။
ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈၵေႃႉၶဝ်။


                  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
              ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
          khurnum@gmail.com
                      www.saitainum.blogspot.com   www.facebook.com/saotainum

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget