လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFast Pro သေ ၽုၺ်ႇFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလွင်ႈၶွမ်းၵေႃႈတၢင်ႇမႃးၼမ်ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ

Fast Pro ၼႆႉ ၽုၺ်ႇလႆႈဢၵွင်ႉFacebook(4)ဢၼ်ၵမ်းလဵဝ်၊ ၽႂ်းၵေႃႈၽႂ်းတေႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebook
ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းတူင်ႉဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈ၊ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ပေႃးလူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉ ၽုၺ်ႇFast Proၼႆႉသေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ၊
 ပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႈ ၸၼ်ဢဝ် Fast Pro apk ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သႂ်ႇၼႂ်းSDCard ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ


ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈႁႃFast Pro ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ app Fast Pro ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ

လိုၼ်းသုတ်းၼဵၵ်းDone တႃႉ။

===================================================

လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ

ၽုၺ်ႇFast Pro တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ

ၼဵၵ်းတီႈSelect User တႃႉ

သိုပ်ႇၼဵၵ်းEmpty Slot တႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၢႆလပ်ႉသေ ၼဵၵ်းlog in တႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းClose တႃႉ
 (ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈတေႇၸမၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးၽုၺ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ)


ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈမီးၽၢႆႇၼိူဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁႃႉ? ၽၢႆႇတႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈႁႃႉ? ၽၢႆႇၶၢင်ႈႁႃႉ? ၼႆၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈမီးၽၢႆႇၼိူဝ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ။

ပေႃးမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

 

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSave တႃႉ၊

ၽွင်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ


=================================================
ပေႃးဝႃႈတေဢွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈF ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းLogin/logoutတႃႉ
(ႁၢင်ႈထူင်လိၵ်ႈဢၼ်ၵၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ Chat ၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ)


သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈSelect Userၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

ၼဵၵ်းတီႈEmpty Slot တႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆဢၵွင်ႉလႄႈ မၢႆလပ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼဵၵ်း log in တႃႉ

ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇၽုၺ်ႇၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းGo to Fast တႃႉ။

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈLinkၼၼ်ႉလႄႈ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget