လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲတီꨳꨓ္ꨮးGtalkမ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟꨣလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳꨓ္ꨮးGtalk ꨓꨯယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးေပꨣꨵꨬတꨵလꨯꨳယူꨲ ေပꨣးꨓꨱꨀ္ꨳEnter မꨓ္းေသ သူင္ꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳသူင္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ ပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲဝꨯꨵ၊ ပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ
လꨯꨤေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳထꨤမ္မꨣးတီꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳး၊ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေꨀꨣꨳꨁတ္းꨅ္ꨮလꨤတ္ꨳတူꨉ္းဝꨣꨳ̒̒
 ̒  ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨓꨓ္ꨳꨬလꨳ ꨁဝ္ꨳတီꨳꨓꨓ္ꨳ လꨯꨤးတီꨳꨓꨓ္ꨓꨯ ̓ ̓ ယူꨲယဝ္ꨵ၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ꨻ꨣꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳဝꨣꨲ၊
လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨓ္းꨓꨯꨵ ေတတꨰမ္ꨳꨬꨓ(2)လꨯꨤး၊ လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(1)ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ
 ေပꨣꨳဝꨣꨳꨁြမ္းꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳWindows update ꨓꨯꨬတꨵ ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵေတꨬꨀꨳလꨯꨳယူꨲ။
ေပꨣးဝꨣꨳꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳ(ꨟꨱတ္းဝꨯꨵ)Windows update ꨓꨯꨬတꨵ ꨡဝ္လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(1)ꨓꨯꨵꨬꨀꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳ၊ ေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨵလꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(2)


ꨀမ္ꨳꨓမ္ꨡꨓ္ထူပ္းပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨁြမ္းꨡꨓ္ꨀြင္ꨵဝꨯꨵInternet တꨣꨲေသꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲပိꨀ္ꨵဝꨯꨵwindows update မꨓ္းꨓꨯꨅုိင္

မꨓ္းေတꨟꨱတ္းAuto windows update ꨀꨮꨣꨲꨟင္းမꨓ္း၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္ꨳꨕုꨉ္ꨲꨓꨰတ္ꨵဝꨯꨵယူꨲꨓꨯꨬတꨵ window update မꨓ္းေတꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲ ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳꨡမ္ꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲဝꨓ္းမꨓ္းꨟုိင္မꨣး window update မꨓ္းယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨬတꨵ ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣမꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵ မꨯꨤ(1)


ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳStartꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳꨓꨯေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨟꨣ ꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ Internet Explorerꨓꨯေသ ꨓꨱꨀ္းꨕုꨉ္ꨲInternet Explorerတꨣꨵ
 
 


သင္ဝꨣꨳမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵꨬလꨳ Menu ber မꨓ္းꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨯꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းꨓူꨁြꨓ္ꨁꨮဳသ္ꨮꨲတီꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨓꨱꨀ္းမꨯꨤပꨓ္Menuတꨣꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳTools ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInternet Optionsတꨣꨵ
ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ ꨓꨱꨀ္းFontsတꨣꨵ
ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းလူိꨀ္ꨳꨕြꨓ္ꨵZawgyi-tai ေသ ꨓꨱꨀ္းOk>OKတꨣꨵ

===============================


ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲတီꨳGtalk ꨓꨱꨀ္ꨳတီꨳSettings တꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းChange fonts တꨣꨵ
 ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းလူိꨀ္ꨳꨕြꨓ္ꨵZawgyi-tai ေသ ꨓꨱꨀ္းOk>OKတꨣꨵေပꨣꨳဝꨣꨳꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨅ္ꨮꨵတီꨳꨓ္ꨮးလꨤꨓ္ꨵInternetꨬလꨳ ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨯꨅုိင္ ္ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းလꨯꨤးꨬꨀꨳ ꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ၊ ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵေတꨬꨀꨳလꨯꨳꨀꨮꨣꨲယူꨲယဝ္ꨵ။

=============================================လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵ မꨯꨤ(2)
လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣမꨯꨤ(2)ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ꨁြမ္းꨡꨓ္ꨟꨱတ္းwindow update ꨓꨓ္ꨵေသ ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ၊ တꨣꨲေတတꨰမ္ꨳꨬꨓလꨯꨤးꨓꨯꨵ 
ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳꨁြမ္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းဝꨯꨵwindow update ꨬလꨳ

ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨅင္ꨲꨁꨤမ္ꨲꨡဝ္ꨁြမ္း ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨀြင္ꨵꨡိꨓ္ꨲတꨣꨓꨰတ္ꨵေသꨟꨱတ္း window update ယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵꨡမ္ꨲꨁꨰမ္ꨵꨬလꨳ ေတꨲꨀꨤင္ဝꨓ္း(2:00)ေတꨣꨲ (4:30) ꨅင္ꨲယဝ္ꨵ၊ ေပꨣꨳဝꨣꨳwindow update ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳယဝ္ꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ မꨣးေပꨣꨵတူꨉ္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးGtalk ေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္လြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲေတꨵꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ

လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ ေပꨣꨳဝꨣꨳꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨯꨵေသ ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨅုိင္ ꨬꨀꨳလိတ္ꨳတူꨉ္းလꨯꨤꨳမꨯꨤ(2) ꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨓꨱꨀ္းတီꨳStart ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨟꨣꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ view instlled updates ꨓꨯေသ 
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း view instlled updates ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ
   


ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္ လူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ windows Internet Exploere 9 ꨓꨓ္ꨵေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းUnstallေသမြတ္ꨲပꨰတ္ꨳတꨣꨵ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းYes တꨣꨵ
ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ꨕြင္းမူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵမြတ္ꨲယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵလုိꨓ္းသုတ္းꨓꨱꨀ္းRestart Now တꨣꨵ၊ ꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတမြတ္ꨲꨀꨮꨣꨲေသ ေပꨣးဝꨣꨳwindow ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးGtalkလꨯꨳယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။
========================================
ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ
လꨯꨤးပိꨀ္ꨵwindows update 
ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Never check for updates (not recommended)ေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

                                                                
                                                                        ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget