လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးSkype ꨡမ္ꨲလꨯꨳ(ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ)ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨅ္ꨮꨵSkype ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨁꨱင္ꨲလꨯꨤꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ေတꨡြꨀ္ꨲလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲꨀူꨉ္း ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳတꨰမ္ꨳမꨣးꨅူးꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လူꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတတꨰမ္ꨳလꨯꨳ/လူလꨯꨳ လိꨀ္ꨳတꨯးꨓꨓ္ꨵ
 ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ
 ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵSkypeေသ ꨁဝ္ꨳတီꨳTools ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Options..တꨣꨵ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳIM & SMS ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

ꨓꨱꨀ္းထꨰင္ꨳတီꨳ IM appearance ထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳChange font ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ

လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨕြꨓ္ꨵzawgyi-tai ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

  
လုိꨓ္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းSaveေꨀꨣꨳ ေပꨣꨵလꨯꨳလိꨀ္ꨳတꨯးယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။
 
      
                     ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

Post a Comment

ယꨣꨲလုိမ္းပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨓꨣ

ငိၼ်းၸူမ်းလႆႈ မႃးႁူႉဢဝ်ယူႇၶႃး

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget