ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶွမ်း လွင်ႈၽူင်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈLine ID-jaotainum 09 46283447(ၽူင်းထႆး) လႆႈယူႇ။

Thursday, March 28, 2013

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈDownloadဢဝ် Video တီႈၼႂ်းYouTubeၸိုင်

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 
လၢႆးလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းYouTube တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid ၼႆယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်APKဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႉၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သႂၢင်းတႃႉ။


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈtubemateၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ယွၼ်ႉဝႃႈတေၸၼ်ဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးလႄႈ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေႁႃယဝ်ႉ

ပေႃးဝႃႈလိူၵ်ဢဝ်ၵႂၢမ်းယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈDownloadဢဝ်ပေႃးၼႆၸိုင် 
ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ၊ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDownload တႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်Formatဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းဢဝ်တႃႉ။

 လိုၼ်းသုတ်းၽွင်းတိုၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


                                                                         ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
My Blogger Tricks
blogger templatesblogger tricks

No comments:

Post a Comment

ယူꨲတီꨳပၼ္ႁꨰင္းၵၼ္ေသ ၼꨱၵ္းပၼ္Likeꨬလꨳေၵႃꨵၶဝ္

Please Wait 10 Seconds...!!!မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳဢၼ္ၼꨯꨵ
- See more at: http://www.exeideas.com/2013/04/how-to-add-pop-up-facebook-like-box-for.html#sthash.tRBS3zCq.dpuf Twitter Bird Gadget