လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid


မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးၸႂ်ႉSkype တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ၊ (ၸိူဝ်ႈႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃးၼႃ၊ တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း)
Skype ၼႆႉတႄႉ တေႁူႉၵၼ်ယူႇ၊ ၸႂ်ႉလႆႈ voice call / video call / messages chat
ပေႃးသိုဝ်ႉသႂ်ႇၵၢတ်ႉငိုၼ်းၵေႃႈ သိုပ်ႇၸူးၽူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈလႆႈ၊ ပေႃးဝႃႈၽၢႆႇၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉ
သႂ်ႇဝႆႉSoftware Skype ၼႆႉသေ သမ်ႉမီးဝႆႉဢၵွင်ႉမၼ်းယူႇၼႆတႄႉ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် မိူၼ်VZO chat ၼၼ်ႉၼႃႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ Skype ၼႆႉ သဵင်မၼ်းၸႅင်ႈလိူဝ် Gtalk/ VZO ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်Skype apk ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃ.
Size မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈယႂ်ႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ 
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သႂၢင်းတႃႉ။

ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၽုၺ်ႇၼၼ်ႉၼဵၵ်းတီႈ Skype ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ
ပေႃးမီးမၢႆဢၵွင်ႉမၼ်းယဝ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈတီႈလွၵ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ
တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေႁဵတ်းဢၵွင်ႉSkypeဢၼ်မႂ်ႇၼႆလႄႈ
 ၼဵၵ်းတီႈCreate a Skype accountၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

သိုပ်ႇၼဵၵ်းI agree တႃႉ။

ထႅမ်လွၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
Your name ၼၼ်ႉပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈႁဝ်း
Skype name ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉSkype ပေႃးၶဝ်ႈSkype ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉသေၶဝ်ႈ
လွၵ်းတႂ်ႈသွင်လွၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ

လွၵ်းEmail ၼၼ်ႉ ထႅမ်သႂ်ႇမၢႆEmail ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႇၼႃႇ
လွၵ်းမၢႆၽူင်းၼၼ်ႉတႄႉ သႂ်ႇၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ 
ပေႃးထႅမ်ယဝ်ႉမူတ်းၸိုင် သိုပ်ႇၼဵၵ်ႈCreate a Skype accountၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ပႂ်ႉၵမ်ႈၼိုင်ႈ
(မၢင်ပွၵ်ႈပေႃးၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် တေဢွၵ်ႇမႃးႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ)

သိုပ်ႇၼဵၵ်းContinue ၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းဢၵွင်ႉSkype မႂ်ႇꧦ ပဵၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

 ======================================================
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇSkype ယဝ်ႉၼႆတေဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ၼႆႉ
ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေAdd ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈContacts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၸိၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ 

တႃႇတေႁႃဢူၺ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ ၼႆႉတႄႉၽူႈတႅမ်ႈတေႁႃဢတ်ႉဢဝ်
saitainum.khၼႆလႄႈ ပေႃႉသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSearch Skype directory ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။
(ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁႃတႄႉ ပေႃႉသႂ်ႇsai ၼႆၵေႃႈ တေႁႃပၼ် ဢၼ််ၸိုဝ်ႈပႃးsai ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ)

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈလႄႈ တေလႆႈႁၼ်မၼ်းႁႃပၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈAdd ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

ၼဵၵ်းထႅင်ႈ Add contacts တႃႉ။

သင်ဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းဢတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၼိူဝ်Online ယူႇၼႆတႄႉ သိုပ်ႇၽူင်းႁွင်ႉလၢတ်ႈတေႃႇလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။
Voice call ၼၼ်ႉ တႃႇသိုပ်ႇၽူင်းလၢတ်ႈတေႃႇ၊ Sent IM ၼၼ်ႉတႄႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ။

ပေႃးပိူၼ်ႈႁွင်ႉမႃးတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းသိုပ်ႇၽူင်းမႃး၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးၼႆ တေလႆႈႁၼ်တီႈ Recent ၼၼ်ႉၼဝႄႆႉ မၢႆမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။
(မၢႆတွင်း ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈProfileတႃႉ)

ပေႃးChat တေႃႇၵၼ် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

========================================================
လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႉVideo calling လႆႈ

ပေႃးဝႃႈVideo call မၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇဝႆႉSkype ၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းMenu တီႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSettings တႃႉ။

မၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းEnable video calling ၼၼ်ႉတႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႇ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOk တႃႉ။

ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႃႇ video calling ၵမ်းၼႆႉ တူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈပေႃးဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းႁွင်ႉVideo calling မႃးလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးႁွင်ႉ video calling တေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉSkype တီႈၶွမ်း/ၽူင်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
(ႁၢင်ႈပုင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႃႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁၼ် ႁႄႈ ႁႄႈ)

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၼဵၵ်းတီႈcontacts ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ၸိုဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း
ပေႃးဝႃႈၽုၺ်ႇယဝ်ႉ မီးၼိူဝ်Online ယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ၶဵဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

=================================
တၢင်းမေႃဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းလူၺ်းတႃႉၼေႃး
သႃထု သႃထု သႃထု

                                ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget