2015

Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android 
တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ


တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Playstore ၼၼ်ႉ
Font Tai Converter Pro.apk  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ၊ 


လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတုိဝ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk  ပေႃးၼႆၸိုင် 


တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Viber.apk  ၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။


တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playsotre ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ WeChat.apk    Version- 6.3.7  ပေႃးၼႆၸိုင်ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼႆႉ မၢင်လုၵ်ႈ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယူႇ
လၢႆႈတီႈ Theme မၼ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၵူႈလုၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈသႂ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ
တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ-
1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/vhqrtalK
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/vuqrtalK
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/vjqrtalK
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/DuqrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/hjqrtalK
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/BuqrtalK
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/xhqrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/ijqrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/UhqrtalK
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/7jqrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/1fqrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/muqrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link - http://pc.cd/aSqrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/HfqrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/NSqrtalK

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Mac ၼၼ်ႉ တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး
မႃးယဝ်ႉ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸၢႆးၸွမ်တႆး ၶူင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉတေႉတေႉ ယူႇၼႆ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆႈၼုမ်ႇ ဢဝ်လွင်ႈၽူင်းသေ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်တႃႇၶတ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈၽူင်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈVivo ၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶပ်းၶိုင် သွၵ်ႈႁႃမႃးပၼ် လၢႆးတီႈ Theme မၼ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လုတ်ႉၵေႃးလႆႈ။ 


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇios 
ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၼိင်ႇတ(ၵုၼ်ႁဵင်)  ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

လႆႈၸႂ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃး လိူၵ်ႈသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/LrX7 
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/avwrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/FMX7
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/L98
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/NiwrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/n0KrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/fnX7
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/M7KrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/x7KrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/8kKrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link -  http://pc.cd/FyKrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/WyKrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/97KrtalK

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ 

တီႈၼႂ်းWindows 10  ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ Windows Media Player ဢမ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ
လႆႈသႂ်ႇဢဝ်ၵူၺ်းထႅင်ႈႁင်းၶေႃၶေႃ၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁႃႁၼ်လၢႆးမၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်

လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၵႆႈပီႈၸၢႆးၸွမ် ၵုၼ်ႁဵင်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ
လၢႆႈၸႂ်ႉ virtual router သေ ၽေပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ ၸူးတီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ
 
 

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတဢဝ်  DriverPack Solution v15.9 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ

မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်  DriverPack Solution ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉတႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ပေႃးၼႆၸိုင်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်လူမ်းၵႆႉမၼ်းဢွၵ်ႇသေ
တေမႃးလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ


လၢႆလၢႆၵေႃႉ ထၢမ်မႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ဢမ်ႇသူႈလႆႈၸႂ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ်

တိုၵ်ႉႁူႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ
တီႈၼႂ်း Adobe Photoshop CS5 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ထိမ်းမၼ်း ပီသီလမ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈလၢႆႈပဵၼ်သီမူၼ်ႇ ၼႆၵေႃး လၢႆႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႆႉလႆႈယူႇ။


ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သွင် သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းFaceook လႆႈႁၼ် ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇလူင်းမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၼူ ငႃသႂ်ႇမႅၼ်ႈၵေႃး ပဵၼ်ဝႆႉ Auto-play Videos ႁင်းၵူၺ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ ပေႃးၼႆ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆး ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႆႉတႃႉ။


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇတၢင်းႁူႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢၼ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ် လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉဢိတ်းဢွတ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ

 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ပဵꧣ် Zaypy ၼႆႉ ဢမ်ႇ Share apk ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook ၊ Update မၼ်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတီႈၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းꧠဝ်

ဢွၵ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မီးဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်ႁႃလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ


တၢင်းႁူႉမေႃ ဢၼ်လႆႈႁူႉမႃး တူဝ်ထူပ်းမႃး ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်


တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းႁဝ်းၶဝ်


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆး ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈတႃႇလုတ်ႉၽူင်း
မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း တႃႇ Model  သိပ်းဢဵတ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်း Apk, ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ သိမ်းၶေႃႈမုၼ်း
တေႇၵႂႃႇတင်းၼမ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်
တႃႇၽူႈတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Facebook Guide in Tai.apk  
လၢႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

 လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသီႇ ႁႃႈဝၼ်းသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ

ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်ႉၶူင်း NanKhone Web Pro ပီႈၸၢႆးလူင်ၶူင်ဢွၵ်ႇဝႆႉ
ႁၼ်လႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 100% ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇ 80% ၼႆ တေလႆႈဝႃႈ
ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း လႄႈ တင်းၽူင်းၶဝ်တေႉ


ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
သွပ်ႉဝွႆးတႃႇလုတ်ႉမၼ်းႁႃယၢပ်ႇတေႉယဝ်ႉ 

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင် သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉၵေႃႈႁိုင် သေႃႉဝွႆး တႃႇၽူင်း တႃႇၶွမ်းၵေႃး


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဝၢႆးသေဢိုတ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ
ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆးသေ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင် ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇလီ


မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈပေႃးထၢမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇသင်ထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈလႃႇၼႆယဝ်ႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈလုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇယဝ်ႉလီငၢမ်းလႄႈ ၸင်ႇတေႇၶိုၼ်း
တၢင်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢိင်ဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ
လႆႈၶပ်းၶိုင်Tai Sangha.apk တႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈပယူၵ်ႇ တီႈမုင်ႈတူၺ်း
တၢင်းႁၢင်ႈလီၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။


Posts လိုၼ်းသုတ်း ဢဝ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၼႆႉ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ လွင်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇ ေတယင်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ။
 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၼႃႈ တၵႃႇႁဝ်းၶဝ်


http://www.mediafire.com/download/625aggj3bf3hx39/All+fonts+for++Windows+7%2C8%2C8.1+%28+32-bit+64-bit%29.rarမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ
ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ ၽဵင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း QQ Player  ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ


ၽဵင်းပုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈထွမ်ႇတူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်ဝၢၼ်ႁူူၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်သေ
ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶႄႇ မၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ထွမ်ႇတူၺ်း ထွမ်ႇတူၺ်းလႄႈ ၵေႃႉၶဝ်


မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉAsus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) ပဵၼ်ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.3
မႃးႁဵတ်းUpdate သေ Version 4.4.2 ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၵေႃႈ ၵိုၵ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ တူဝ်ႁ ေၵႃႈ ပႃးသႂ်ႇတုိတ်း တုိတ်းတၢင်းၶၢင်ႈမၼ်းဢဝ်
 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃး ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉလွင်ႈၽူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်းၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးလၢတ်ႈႄၼ လႆၢးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

လၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ
တိုၵ်ႉႁူႉတေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းမေႃႉ၊ ၼႂ်းၽူင်းတႄႉ ယၢမ်ႈမွတ်ႇယူႇ၊ ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈ 


ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ထႆႇပၼ်ပႃး ငဝ်းတူင်ႉမၼ်းယဝ်ႉ
လၢႆးမၼ်းတႄႉ လူတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ-
http://www.tainum.com/2015/02/root-samsung-galaxy-grand-prime-sm-g530f.html#more

မိူိဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းပူင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ
ဢဝ်ၽူင်းမႃးပၼ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼႆလႄႈ 
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃး ၸင်ႇတူၺ်းVersion လႄႈ Modelမၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၶိူင်ႈလုတ်ႉမၼ်းတီႈၼႂ်းၼႅတ်ႉ


လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.4.4. ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈလုတ်ႉ လႆႈသႂ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *