လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈ Samsung SM-G360H ဝိူဝ်းသျိၼ်း-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ပဵၼ်လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းလႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၽူင်းမိၵ်ႈ Samsung SM-G360H ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတိုၵ်ႉလုတ်ႉလႆႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း
မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈသႂ်ႇယူႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်သေ
ၶိုၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉထၢမ်မႃးယူႇ
ပေႃႈၼၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လၢႆးလုတ်ႉမၼ်းလႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
လၢႆး Root  မၼ်းတႄႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈလုတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃး တေလႆႈမီးလႅင်းၼႅတ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ် ၸၼ်ဢဝ် Software တႃႇတေလုတ်ႉမၼ်းတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ၊ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၽုၺ်ႇ Kingo Root ၼႆႉတႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈၽူင်းႁဝ်း တေလႆႈမၢႆပၼ်တီႈ USB မၼ်းၵွၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ 
ၶွမ်းတင်းၽူင်းတေၵွင်ႉၵၼ်(ႁူႉၵၼ်)ၼၼ်ႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ
ၼဵၵ်းတီႈAbout Device တႃႉ။
ၼဵၵ်းတီႈ Build number ၼၼ်ႉ ၸဵတ်းၵမ်းထပ်းၵၼ်တႃႉ။

ပေႃးၸေႉၸဵတ်းၵမ်းယဝ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ေသ ၼဵၵ်းတီႈ Developer options ၼၼ်ႉၵမ်းၼုိင်ႈ
ၼဵၵ်းသုတ်ႉတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼႄဝႆႉၼႆႉေသ မၢႆပၼ်တီႈ  USB debugging ၼၼ်ႉတႃႉ။
 
ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶွမ်းတင်းၽူင်းၵွင်ႉၸူးၵၼ် ဢဝ်သၢႆ USB ၼဵပ်းသႂ်ႇတီႈၽူင်း လႄႈ တင်းၶွမ်းတႃႉ။
ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈၵွင်ႉဝႆႉၼႅတ်ႉ

http://f.ptcdn.info/450/028/000/1423953769-2558021505-o.jpg
ပေႃးဝႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇ Driver မၼ်းၼႆၵေႃး မၼ်းတေၸၼ်ၶဝ်ႁင်းၵူၺ်း
ပေႃးဝႃႈ ၶွမ်းလႄႈ တင်းၽူင်းၵွင်ႉၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Root ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
 http://i57.tinypic.com/jiddnq.jpg
 ၽွင်းတိုၵ်ႉလုတ်ႉ လႆႈပႂ်ႉႁိုင်ဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးထိုင် 100 ယဝ်ႉ။

 ပေႃးတဵမ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း OK တႃႉ။

 ပေႃးလုတ်ႉဢွင်ႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ် ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 တီႈၼႃႈၽူင်းၵေႃးလႆႈႁၼ် SuperUser ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း Playstore ၵေႃးလႆႈ
ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ သေ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ SNM Font Changer ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


 သိုပ်ႇၼဵၵ်း Allow တႃႉ။

 လႆႈၸႂ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃး ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ။

ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်း Yes တႃႉ။
ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇယူႇ၊ ပေႃးၽူင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃး ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်လႆႈ တႅမ်ႈလႆႈ 
ၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ။

လွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေမေႃသႂ်ႇႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆလႄႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈပႃး။       ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget