လွၵ်းလၢႆးRoot Tablet Asus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉAsus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) ပဵၼ်ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.3
မႃးႁဵတ်းUpdate သေ Version 4.4.2 ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၵေႃႈ ၵိုၵ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ တူဝ်ႁ ေၵႃႈ ပႃးသႂ်ႇတုိတ်း တုိတ်းတၢင်းၶၢင်ႈမၼ်းဢဝ်
 

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈလုတ်ႉသေ ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမွၵ်ႇၵွၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉယဝ်ႉ
လွင်ႈဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁူႉဝႆႉ လႆႈႁူႉၸွမ်း 
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႆႉလႄႈ ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ
လူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈဝႆႉ မီးဝႆႉယူႇၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ၊ 

ေတႁဵတ်းႁိုဝ်Root ?
Asus Fonepad 7 Model K012 ၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ် Version 4.4.2 ၵွၼ်ႇ
သင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.3 ၸိုင် Root ဢမ်ႇလႆႈ
ႁဵတ်းUpdate ႁႂ်ႈပဵၼ် Version 4.4.2  လႄႈ
လၢႆးRoot မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶွမ်း ၸႂ်ႉၽူင်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် RootZenFone 1.4.4 apk တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ 
ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
 
 
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
 ၼဵၵ်းတီႈ RootZonefone ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 
 တႃႇေတလုတ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ၽွင်းတိုၵ်ႉလုတ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ 
 
သွင်တူဝ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈ Done, please reboot ၼႆတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလုတ်ႉ
ၼၼ်ႉဢွင်ႇယဝ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းတီႈ တုမ်ႇႁူၼ်လင်ၼၼ်ႉတႃႉ
 
ၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းRestart  ၼဵၵ်းတုမ်ႇတီႈပိၵ်ႉၾႆးၼၼ်ႉႁိုင်ႁိုင်သေ
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း Restart တႃႉ။
 
ၼဵၵ်းဢူဝ်ႇတႆး
 
ပေႃႈဝႃႈၶိူင်ႈ ၶုိၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ် SuperSU ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ
ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလုတ်ႉၼၼ်ႉ ဢွင်ႇယဝ်ႉၼႆ
 
တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းတႄႉ ၸႂ်ႉ ifonts သေ ၶဵင်ႇ ႁႃၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း Playstore တႃႉ
ၼဵၵ်းတီႈ   ifonts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

ၼဵၵ်းဢူဝ်ႇတႆး
 
 ၼဵၵ်းတီႈၸုမ်း My ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ

ၼဵၵ်းတီႈ Change font mode ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 
တီႈၼႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် System mode (need ROOT)  တႃႉ
 
တီႈၼႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈႁႃးဢမ်ႇမီး apk ယူႇၼီႇၶူတ်ႉမွၵ်ႇၵွၼ်လႄႈ
လႆႈဢဝ်ၽွၼ်ႉ CherryUnicode.ttf မႃးသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၽူင်းယဝ်ႉ 
ၼဵၵ်းတီႈ My Font ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 
ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼႄဝႆႉၼႆႉ ၼၼ်ႉၼႃႇ
လူဝ်ႇၶဝ်ႈႁႃၽွၼ်ႉ ttf မၼ်းလူး
 
 ၽွၼ်ႉcherry.ttf မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈသွၵ်ႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ

သင်ဝႃႈမၼ်းယွၼ်ႉ Root မႃးၵေႃႈၼဵၵ်းတီႈ  Grant ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼႃႈ။
 
 ၼဵၵ်းတီႈ Set ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈႄလႈ
တဵၵ်းဢူဝ်ႇၶႄႇ
 
ဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်ယဵၼ် ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 
ၼဵၵ်းOK ထႅင်ႈတႃႉ၊ 
ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်သေ ႁဵတ်း Restart ၶိူင်ႈႁဝ်းတႃႉ။
 
မူိဝ်ႈပႆႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ                            ဝၢႆးသေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉယဝ်ႉ
ႁၼ်ၶႅမ်ႉႁၢင်ႈလီၼႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉတႄႉ
 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇေတႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
တႅမ်ႈတၢင်ႇမၢႆတွင်းဝႆႉ
 

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget