ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, February 10, 2015

  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Line တီႈၼႂ်းၶွမ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းLine တီႈၼႂ်းၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉလၢႆလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်မႃး လၢႆးဢၼ်ၼႆႉယူႇ
  ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလၢတ်ႈၼႄလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ သမ်ႉထႅင်
  ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆၼၼ်ႉ ပေႃးပႆႇႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆးဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

  တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းLine တီႈၼႂ်းၶွမ်း
  တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းLine တီႈၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢၵွင်ႉLine  ႁဝ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းၼၼ်ႉ
  လူဝ်ႇလႆႈၵွင်ႉဝႆႉတင်းEmail ၵွၼ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ Line  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ(ၵွင်ႉဝႆႉ)တင်း
  Email ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်ႈၽူင်းဢဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၶဝ်ႈတီႈSettings တႃႉ။

   သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈAccountsတႃႉ။

   တီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပႆႇလႆႈသႂ်ႇဝႆႉမၢႆEmailၼႆလႄႈ လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ Not Yetၼႆယူႇ
  ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆEmail ႁဝ်းတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉေသ လွၵ်းတႂ်ႈသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ
  သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉEmail ႁဝ်းတႃႉ။ ပေႃးထႅမ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းOK တႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈသႂ်ႇCode မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
  ၵမ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းHome key သေ ဢွၵ်ႇတီႈLine ၼႂ်းၽူင်းၼႆႉတႃႉ။

   ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်း တီႈၼႂ်းEmail ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ
  Code မၼ်းတေသူင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းဢီးေမလ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢႆမၼ်းၼင်ႇၼႆ
  ၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   လႆႈႁၼ်ၵူၵ်ႉမၼ်းသီႇတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူးမၢႆဝႆႉသေ ၶုိၼ်းၵႂႃႇတီႈLineၶိုၼ်းတႃႉ။

   ဢဝ်မၢႆဢၼ်ၵူးဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းRegisterတႃႉ။

   သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။

   ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉမၢႆဢီးေမလ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ Doneၼႆယဝ်ႉ။

  ************************************
  ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈၶွမ်း တႃႇတေၽုၺ်ႇLine  တီႈၶွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 
  ၸၼ်ဢဝ် Line.exe  တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

  Or 

  ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
  သင်ဝႃႈသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းယဝ်ႉသေ ၽုၺ်ႇၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ

  ထႅမ်သႂ်ႇမၢႆEmail ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ လွၵ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉဢီးေမလ်း
  ပေႃႈထႅမ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈLoginတႃႉ။

  မၢႆတွင်း-ပေႃးၽုၺ်ႇၶွမ်း သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလဵဝ်ၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် တီႈLog me in automatically ႄလႈ Run LINE when Windows startsတႃႉ။


   ပေႃးၽုၺ်ႇယဝ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵေႃႉလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ။
  တေဢွၵ်ႇလွၵ်းတီႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

   ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တီႈၼႂ်းLINE ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆး

  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းLine ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းတီႈLINE ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈေသ သုိပ်ႇၼဵၵ်း Settings တႃႉ။

   ၼဵၵ်းတီႈ Chats & voice calls ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈေသ
  တီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉပၢင်လူင် ေသ ၼဵၵ်းOK တႃႉ။

   ၵမ်းၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈလိၵ်ႈတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉယဝ်ႉၼႃႇ။

  ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်
  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇၼႆ

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇေတႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Line တီႈၼႂ်းၶွမ်း Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top