သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶဵင်ႇဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶွမ်းလပ်း(sleep) ၼႆၸိုင်

ဢိင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉေသ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈေတမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃးၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉယဝ်ႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸၼ်သေႃႉဝွႆးၶဝ်လႂ်

တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉၶဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမၼ်းမၼ်းႁိုင် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလဵၼ်ႈၶွမ်းၼႆၸိုင်
ပေႃးၶွမ်းလပ်း ႁဵတ်း sleep ၵႂႃႇၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉၵၢၼ်ဝႆႉတီႈၶွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
ေတၵိုတ်းၵႂႃႇ ေတဢမ်ႇယဝ်ႉ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉငဝ်းတူင်ႉတီႈၼိူဝ် Youtube ယွၼ်ႉဝႃႈ
တေလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ႄလႈ ၸင်ႇတၢင်ႇဝႆႉသေၼွၼ်း ၽိူဝ်ႇၶွမ်းလပ်း ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႅတ်ႉ
ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵုိတ်းပႅတ်ႈ ထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ ႁိုဝ်တေယဝ်ႉယဝ်ႉလႃႇ
ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶဵင်ႇဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶွမ်းလပ်း

လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၶဵင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၶွမ်းထိုင်လၢႆမိၼိတ်ႉ ႁႂ်ႈလပ်းၼႆၵေႃႈ
ၶဵင်ႇမိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ႄၼဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
ၶဝ်ႈတီႈ Startသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Control Panel  တႃႉ

 ၼဵၵ်းတီႈPower Options တႃႉ

 ၼဵၵ်းတီႈ ဢၼ်ၸိၼႄဝႆႉၼႆႉ

 ၶႂ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဵင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းတီႈ Save Changes တႃႉ။


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget