ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, February 3, 2015

  လၢႆး Root ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Galaxy Ace 4 SM-G313M လႄႈလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းလူိၼ်သၢမ်မူၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼုိင်ႈေသ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

  ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈထၢမ်မႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Rootၽူင်း မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း 
  Galaxy Ace 4  ဝိူဝ်းသိၼ်း4.4.2 ၼႆၼၼ်ႉ
  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိပ်းတိုဝ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsungလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ
  မိူဝ်ႈဝႃး 2.2.2015 ၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ သမ်ႉဢဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Galaxy Ace 4
   မႃးပၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
  ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းၸင်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၽူင်းၼၼ်ႉမႃးတီႈ
  ဢွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ  ပေႃႉဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
  Version - 4.4.2 ပေႃးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတႄႉ ငၢႆႈၼႃႇ၊ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် သွၼ်ႇႁႂ်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
  Rootဝႆႉၵူၺ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈတေၸႂ်ႉၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ တေဢဝ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉပၢင်လူင်
  ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၼလႄၢႆးမၼ်းပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈထူပ်း လႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉ။


  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈRootၽူင်း မိၵ်ႈSamsung ၼႆႉ ၶႂ်ႈပိူင်ႈပူိၼ်ႈဝႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတင်းၶွမ်း ၵမ်းၼုိင်ႈႄလႈ ၸႂ်ႉၽူင်းၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇေတလႆႈ၊ 
  လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ  မၼ်းၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းၵူၺ်း
  ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼႆႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းမူဝ်ႇတႄႇ  တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃလုတ်ႉယဝ်ႉ၊ 
  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈမေႃလုတ်ႉ
  ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းယူႇတေႉၼႆၸိုင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ
  ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လီလီသေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

  ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၽူင်း
  ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ  ပေႃးပဵၼ် Version 2.3.6  / 4.0.4 / 4.1.1  / 4.1.2 ၸိူဝ်းၼႆႉ
  သႂ်ႇၽွၼ်ႉငၢႆႈၼႃႇ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ၊
  ပေႃးပဵၼ်Version 4.2.2 တႄႉ  သႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ 
  တေလႆႈၸႂ်ႉ ifontsသေ ၶဵင်ႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈၼႆယဝ်ႉ၊
   ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယူႇ၊ 
  ပေႃးပဵၼ်Version 4.3   /  4.4.2 ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ လၢႆး 
  မၢႆသွင်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၽဵင်ႇ၊ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ၊ 
  မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၵမ်ႈၼမ် ၽူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတေႃႈလဵဝ်
   ၶႂ်ႈပဵၼ် Version 4.3   / 4.4.2 ၼႆႉၵမ်ႈၼမ်
  ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေႁၼ်လိၵ်ႈတႆးသဵင်ႈ ႁၼ်မၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈလုတ်ႉသေ ဢဝ်ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၶဵင်ႇၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ၊
   (ပေႃးဢမ်ႇလုတ်ႉၽူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ)
  လီယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်း
  ၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵွၼ်ႇ -

  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေRootၽူင်းမိၵ်ႈSamsung
  တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉ-
  1. တေလႆႈမီးၶွမ်း (ယွၼ်ႉဝႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းComputer)
  2. တေလႆႈႁူႉ Model number ၽူင်းႁဝ်း လႄႈ၊ Version ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ။
  3. တေလႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉ USB debugging တီႈၼႂ်းၽူင်း (ပေႃးဢမ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၽူင်းတင်းၶွမ်းဢမ်ႇႁူႉၵၼ်)
  4. ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Samsung USB Driver ၵွၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း  လႄႈ  ၶွမ်း တေၵွင်ႉၵၼ်လႆႈ။
  5. တေလႆႈDownload ဝႆႉ တႃႇလုတ်ႉၽူင်း SM-G313M Root zip ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပၼ်ဝႆႉ၊
  6. တေလႆႈမီး လွၵ်းမိုဝ်းတႆး လႄႈ ၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၶဵင်ႇ (တီႈၼႆႈ တေၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်လႄႈ ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်)
      (ယူႇတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် လႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်
       ၼၼ်ႉယူႇၼႆ )

  လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်း ၵမ်းသၢင်ႉသၢင်ႉ (Step by step) 

  1.မၢႆၼိုင်ႈ လွင်ႈၶွမ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးလုတ်ႉၽူင်းႁဝ်းၶဝ် တေတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ၊

  2. တေလႆႈႁူႉ Modelၽူင်းႁဝ်းလႄႈ  Version ၽူင်းႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ          ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃးၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼလႄၢႆးတူၺ်းမၼ်းၵွၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉသင်
      လႄႈလၢတ်ႈၼလႄႃႇပေႃးၼႆၸိုင် ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းတွင်ႈထၢမ်မႃး 
  လၢႆးသႂၢင်ႉၽွၼ်ႉတီႈၽူႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ  မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဢမ်ႇမေႃတူၺ်း၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈထၢမ်ဝႃႈ Version ၽူင်းမၼ်း ၵႃႈႁိုဝ်? ၼႆလႄႈ  မၼ်းၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈသိုဝ်ႉ  120000 (သႅၼ်သွင်) ၶႃႈဢေႃႈ သမ်ႉဝႃႈၼႆ ဝႃႇ။
      ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈထူပ်းမႃးၼႆလႄႈ-
     
    လၢႆးတူၺ်း Model number ႄလႈ Version ၽူင်း မိၵ်ႈSamsung

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ

  ၼဵၵ်းတီႈAbout Device တႃႉ။

   လႆႈႁၼ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်း ႄလႈ ဝိူဝ်းသျိၼ်းမၼ်း ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ၵမ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁုိဝ်ႄလႈ ၶွမ်းတင်းၽူင်းေတႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၵွင်ႉၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမၢႆပၼ်တီႈ
  USB မၼ်းၵွၼ်ႇ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပႆႇဢဝ်တီႈမၢႆUSB ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းတီႈ Build number ၼၼ်ႉ ၸဵတ်းၵမ်းထပ်းၵၼ်တႃႉ။

  ပေႃးၸေႉၸဵတ်းၵမ်းယဝ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ေသ ၼဵၵ်းတီႈ Developer options ၼၼ်ႉၵမ်းၼုိင်ႈ


  ၼဵၵ်းသုတ်ႉတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼႄဝႆႉၼႆႉေသ မၢႆပၼ်တီႈ  USB debugging ၼၼ်ႉတႃႉ။


   တႃႇၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းပေႃးတေၵွင်ႉၸူးၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇ USB debugging ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။

  ***********************************************************
   4. ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Samsung USB Driver-
       တႃႇၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ပေႃးတေႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်းလူဝ်သႂၢင်းဝႆႉ  Samsung USB Driverၵွၼ်ႇ
       ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ ( လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၼယႄဝ်ႉ၊  ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းငၢႆႈယူႇ)

       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ -   Samsung USB Driver Download

  5. တေလႆႈDownload ဝႆႉၶူိင်ႈ Root ဢၼ်ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၽူင်းႁဝ်း
      တႃႇတေDownload ဝႆႉ SM-G313M Root ဢၼ်ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ 

        ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ- SM-G313M Root Zip Download  

  ပေႃးၸၼ်ဢဝ်မႃးယဝ်ႉ တႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ UPDATA Super SU .zip ၼၼ်ႉ
  ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႉၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ


  UPDATA Super SU .zip ၼၼ်ႉဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Cardၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ


   ***********************************

  လွၵ်းလၢႆးလုတ်ႉမၼ်းႄတႉ 
  ပေႃးဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ၼႄမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ

  ၵမ်းၼႆႉ ၶုိၼ်းၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇ ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ
  ၼဵၵ်းတီႈ SM-G313M Root ဢႅပ်ႇသီလူိင်ၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ
   
   ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈ Odin3 ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃေသ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Run As Administrator တႃႉ


   တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ


  ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈၽူင်းဢၼ်ႁဝ်းတေRootၼၼ်ႉ တႃႉ၊ ပိၵ်ႉၽူင်းႁဝ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ 
  ဝႆႉမွၵ်ႈ ႁႃႈၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉတႃႉ၊ 

  ၵမ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းDownload Mode လႄႈ ၼဵၵ်းတုမ်ႇသၢမ်ဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  1. ၼဵၵ်းတုမ်ႇဢၼ်လူင်းသဵင် (ၽၢႆႇတႂ်ႈ) 2. ၼဵၵ်းHome  3. ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Power မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်
  ႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊
  ၵမ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းDownload Mode လႄႈ ၼဵၵ်းတုမ်ႇသၢမ်ဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  1. ၼဵၵ်းတုမ်ႇဢၼ်လူင်းသဵင် (ၽၢႆႇတႂ်ႈ) 2. ၼဵၵ်းHome  3. ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Power မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်
  ႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊


    ၼႆႉတႄႉႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼဵၵ်းၼႄ ဝႃႇၼႆႉ 


   တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
  ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းတုမ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵင်Up volume (တုမ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်) တႃႉ ။ 

   တေဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၼဝႄႆႉဝႃႈ Downloading.. ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

    ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵွင်ႉသၢႆႉUSB ၵိုၵ်းၶွမ်းတႃႉ။
  ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၽူင်းၼၼ်ႉ ၵွင်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ် တီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈသွမ်ႇသွမ်ႇဝႆႉ
  ပေႃးဝႃႈတီႈၼႆႈ ႁၼ်သွမ်ႇသွမ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ၶွမ်းလႄႈ တင်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵွင်ႉၵၼ် ႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

  ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ PDA ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


   လိူၵ်ႈဢဝ်ၾၢႆႇ recovery.tar  ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ
  ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ။

   ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇဢဝ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉမႅၼ်ႈယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶိတ်ႇဝႆႉသိလႅင်းၼၼ်ႉ
  ဝႃႈၼၼ်၊ ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Startၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။ 
  တေသိုပ်ႇလုတ်ႉၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။   ပေႃးဝႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်သီႇၶဵဝ်ၼဝႄႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။


  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း 
  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
   သင်ဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶုိၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸုိင် ၶုိၼ်းပိၵ်ႉၽူင်းPower ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


  သိုပ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Recovery mode တႃႉ၊ 
  တႃႇတေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Recovery mode ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိၵ်ႉၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ၼိုင်ႈ-ၼဵၵ်းတုမ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵင်၊ သွင်-ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Home  ၊ သၢမ်- ၼဵၵ်းတုမ်ႇPower မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ
  ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သၼ်ႇ(ႁိုတ်ႉijij) ၼႆၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပွႆႇၶိုၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်းဝႆႉ
  တင်းသၢမ်တုမ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။

   တူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ
    ၼဵၵ်းႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ

   တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
  ၼဵၵ်းဢၼ်လူင်းသဵင်ေသ သုတ်ႉလူင်းၵႂႃႇတီႈ  apply update from external storage တႃႉ

   တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall zip တႃႉ

  သိုပ်ႇၼဵၵ်းဢၼ်လူင်းသဵင်ထႅင်ႈေသ လိူၵ်ႈ Choose zip from /storage/sdcard တႃႉ

   ပေႃးလူိၵ်ႈၽႅဝ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Power တႃႉ။

   ေတဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ လိူၵ် ဢဝ်ၾႆၢႇ UPDATE-SuperSU-v1.94 ဢၼ်ဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉ
  တီႈၼႂ်းSD Card မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ၊ ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Power တႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းYes - Install ..... တႃႉ။
  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


  ေတလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ 
   ပေႃးမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶုိၼ်းၼဵၵ်းတီႈ Go Back ေသ ႁူၼ်ၶိုၼ်းတႃႉ။

  ႁူၼ်ၵွႃႇ တေႃႇထုိင်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းReboot  system now တႃႉ။  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၶုိၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

  ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶုိၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင်
  လႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈ SuperSU ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ


  ၵမ်းၼႆႉ တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ဢဝ်ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းတႃႉ
  ၼဵၵ်းတီႈ PanglongFonts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ၼဵၵ်းGrant တႃႉ။

   ေတလႆႈၽွၼ်ႉမၼ်းသႂၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ
  ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉေၵႃႈ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ ၶုိၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

  ၵမ်းၼႆႉႄတႉ
  တူၺ်းၼႂ်းIt Tainum.apk ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၽွၼ်ႉတႆးတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႃႇ
  ဢလူဝ်ႉႉႉ တႅမ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉႁိုင်တေႉဢေႉ လူိၼ်သၢမ်မူၼ်း တင်းၼႂ်ယဝ်ႉၼႆႉ။
   
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  1 comments:

  1. ၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း

   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆး Root ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Galaxy Ace 4 SM-G313M လႄႈလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top