လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူင်း Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃး ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉလွင်ႈၽူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်းၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးလၢတ်ႈႄၼ လႆၢးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း Grand Prime SM-G530F  ၼႆယဝ်ႉ၊ လၢႆးလုတ်ႉမၼ်းလႄႈ
လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈ တႅမ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇပွၵ်ႈၼုိင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၼႆႉတႄႉပဵၼ်လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ
မၼ်းထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉဝႆႉၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢႆးထုၼ်းေၵျႃႇ (သႅၼ်ဝီ) ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇတေသႂ်ႇၽွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၽူင်း Grand Prime SM-G530F  ၼၼ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈRoot ဝႆႉၵွၼ်ႇ 
လၢႆးလုတ်ႉမၼ်းတႄႉ တႅမ်ႈၼႄယဝ်ႉႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


လၢႆး Root ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F လႄႈလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး


တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄ

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆး Root ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F လႄႈလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇ


လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လုတ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼႆၸိုင်
ၸၼ်ဢဝ် SNM Font Installer.apk  ဢၼ်ၸၢႆးထုၼ်းေၵျႃႇ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ
တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

ဢမ်ႇၼၼ်

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ SNM Font Samsung Installer ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈGrant တႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်
မီးၽွၼ်ႉ ၼမ်ႉၶူင်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ပၢင်လူင်၊ ၶမ်းၸိင်ႇတေႇၵႂႃႇ၊ 
တီႈၼႆႈ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ လူိၵ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ 
ၼဵၵ်းတီႈ Cherry   Install ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းYes တႃႉ၊ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း
ပေႃးၽူင်းပိုတ်ႇၶုိၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် သႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းသေ ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယဝ်ႉ
 
 လွၵ်းမိုဝ်း မွၵ်ႇၵွၼ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်းPlay store တႃႉ
ပႃးဝႆႉလွၵ်းမိုဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ၊ တႆး၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ
ၼႆယဝ်ႉ။

 ဝၢႆးသေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉလႄႈလွၵ်းမိုဝ်းယဝ်ႉ
ပေႃႉတူၺ်းလိၵ်ႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တၵႃႇႁဝ်းၶဝ်ဢူၺ်ႉ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget