လၢႆးၶဵင်ႇဝႆႉ ပေႃးၼဵၵ်းၺႃး Caps Lock Key ႁႂ်ႈပၼ်သဵင်ၾၢင်ႉ

ဝူၼ်ႉၵႂႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတႅမ်ႈတၢင်ႇသင်လီၼေႃး ၼႆယူႇတင်းႁိုင် ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ
တီႈၼႂ်းWindows XP  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ

 တီႈၼႂ်းပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းComputerၼၼ်ႉ


ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႂ်းWindows 7 , 8 ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝႆႉ တီႈဝၢင်းမၼ်းပိူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ
ၽူႈတႅမ်ႈၼႆၵေႃႈတိုၵ်ႉႁၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ 
ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလီၸႂ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ် ပေႃးၼဵၵ်းၺႃးCaps Lock မၼ်းၼႆ
ၼဵၵ်းတူဝ်လႂ်ၵေႃႈတေဢွၵ်ႇပၼ်တူဝ်ၼိူဝ်တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵိုတ်းထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃသင်
တီႈတေႉမၼ်း လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်းၺႃးမႅၼ်ႈ Caps Lockမၼ်းလႄႈ ဢွၵ်ႇပၼ်တူဝ်ၼိူဝ်ၼႆ
ယင်းဢမ်ႇၽၢင်ႉမႅၼ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႄလႈပေႃးတေလႆႈၾၢင်ႉမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးၼဵၵ်းၺႃးCaps Lock ၵီး
ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ႈၾၢင်ႉဝႃႈ တိတ်း  ၼႆ ပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်ႈဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈဝႃႈ လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်းၺႃး Caps Lockဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
 ယွၼ်ႉဝႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇမၢႆတွင်းဝႆႉ
ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈ Start သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Control Panel တႃႉ


ၼဵၵ်းတီႈ Ease of Access Center တႃႉ

 လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈ Make the keyboard easier to use ၼၼ်ႉတႃႉ

မၢႆပၼ်တီႈ  Turn on Toggle Keys ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။
ၼဵၵ်းတူၺ်းCaps Lock key တူၺ်းလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈငိၼ်းသဵင်ပၼ်ၾၢင်ႉ
ဢွၵ်ႇဝႃႈ တိုတ်း / တိတ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉႁေႃး။

  
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)