လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Zaypy သေ Share ၽၢႆႇ apk, music, video , document ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇတၢင်းႁူႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢၼ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ် လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉဢိတ်းဢွတ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ

 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ပဵꧣ် Zaypy ၼႆႉ ဢမ်ႇ Share apk ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook ၊ Update မၼ်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတီႈၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းꧠဝ်

ဢမ်ႇၸႂ်ႈ Version ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းမၼ်းၼႆ လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႆႉၼႆၵေႃး တေဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼႆႉ
Update Zaypy .apk ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်းလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ။
ပေႃးပႆႇမီး ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Zaypy သေ Share ၽၢႆႇ apk, music, video , document ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook 

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽုၺ်ႇ Zapya တီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

 ပေႃးၽုၺ်ႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Login ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
(မၢႆတွင်း- တေလႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ)

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Facebook တႃႉ။

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃး တီႈၶဝ်ႈဢၵွင်ႉၽဵတ်ႉပိူၵ်ႉႁဝ်း သႂ်ႇမၢႆဢၵွင်ႉၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းေသ ၼဵၵ်း Log in တႃႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းဢူဝ်ႇၶႄႇတႃႉ။

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တႃႇတေ Share ၼဵၵ်းတီႈ Online ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
(မၢႆတွင်း - တီႈတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးဝႆႉ ID မၼ်းဝႆႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉ Zapya သေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်
သူင်ႇၽဵင်း၊ ငဝ်းတူင်ႉ , apk ၸူးၵၼ်ၼႆၵေႃးလႆႈ၊ တေလႆႈဢဝ်မၢႆ ID မၼ်းၼၼ်ႉသေႁႃ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉၵၼ် ပေႃးၵေႃႉႁဝ်းၽိတ်ႈၸူးၼၼ်ႉႁပ်ႉယဝ်ႉၵေႃး
လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းတႃႉ။)

ၼဵၵ်းတီႈ Share to Facebook ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

(မၢႆတွင်း- တႃႇတေႁႃဢူၺ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူႉမၢႆ ID  ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းတေလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ
ၼဵၵ်းတီႈ New Friend ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆ ID မၼ်းသေသွၵ်ႈႁႃတႃႉ။
 
 ၶႂ်ႈ Share ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃး လိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ တီႈၼႆႈတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေ Share ၼႄ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း apk ၼႆယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ APP ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 လိူၵ်ႈဢဝ် apk တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။ ၶႂ်ႈShare ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။ တီႈၼႆ ၽူႈတႅမ်ႈၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈ ဢၢႆႇထီႇတႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

 တီႈၼႆႈယူႇတီႈသႅၼ်းၾၢႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈသႅၼ်းမၼ်းယႂ်ႇၼႆၵေႃး တေလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

 ပေႃးယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေ Share ၸူး တီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉလႄႈ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Facebook ၼၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


 တႅမ်ႈသႂ်ႇလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈ Post တႃႉ။

 ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ တႃႇတေ ၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ
ၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ 
တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Download ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉၼေႃး။

တႅမ်ႈ-ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget