လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်းၸိုင် (For Windows 7)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်လူမ်းၵႆႉမၼ်းဢွၵ်ႇသေ
တေမႃးလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ


လၢႆလၢႆၵေႃႉ ထၢမ်မႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ဢမ်ႇသူႈလႆႈၸႂ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၸၢမ်းတူၺ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈထႆႇႁၢင်ႈမၼ်း တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄၼႆယဝ်ႉ။


ဢမ်ႇပေႃးလၢတ်ႈယၢဝ်းယဝ်ႉၵႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သွပ်ႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


ပေႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။ (ၶွမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ)
တႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလိုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢႆးမၼ်းမီးသွင်မဵဝ်း။
႑ႉ ၸႂ်ႉၶႅပ်းDVD ႒ႉ ၸႂ်ႉ Memory Stick  ၼႂ်းၵႃႈသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ၸႂ်ႉMemory Stick သေ
သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ၊ ၸႂ်ႉၶႅပ်း DVD  ၵေႃႈ လၢႆးမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ယွၼ်ႉတေၸႂ်ႉ Memory Stick သေ မွတ်ႇမၢႆလပ်ႉၼႆလႄႈ ဢဝ်Memory Stick ၼဵပ်းဝႆႉတီႈၶွမ်း
Memory Stick ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ပဝ်ႇမၼ်း ပေႃးမီးၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းမၼ်းၵေႃႈၶၢႆႉဝႆႉသေ
ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးဝႃႈၸႂ်ႉ DVD ၵေႃး ဢဝ်ၶႅပ်းပဝ်ႇမၼ်းသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းတႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ
ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇ Windows Password Recovery Tool Pro တီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ။

 တီႈၼႆႈ တေသႂ်ႇၼႂ်းၶႅပ်းတီႇဝီႇတီႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်း USB ႁႃႉၼႆၵေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်သေ
တီႈၼႆႈတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေသႂ်ႇၼႂ်း Memory Stick ၼႆလႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် USB Flash Drive ၼၼ်ႉသေ
 ၼဵၵ်း Burn ယဝ်ႉ။
 
 ၼဵၵ်း Yes သေ လူတ်ႉႁဵတ်းၽေႃႇမႅတ်ႉ။

 ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်း Memory Stick ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း OK တႃႉ။

 ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈၶွမ်းဢၼ်လိုမ်းမၢႆလပ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ

 တေႁဵတ်းႁိုဝ်မွတ်ႇ မၢႆလပ်ႉၶွမ်း ဢၼ်လိုမ်းဝႆႉ? လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
(တႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈမၢႆလပ်ႉၼႆႉ တေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းBoot မၼ်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ဢမ်ႇယၢမ်ႈတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းႁင်းၵူၺ်းသေပွၵ်ႈၼႆ ထၢင်ႇတေယၢပ်ႇယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈတေ
သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း)
႑ႉ ဢဝ် Memory Stick ဢၼ်ႁဝ်းၵူးသႂ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ၼဵပ်းသႂ်ႇတီႈၶွမ်းႁဝ်းသေ ၽုၺ်ႇၶွမ်းတႃႉ။
ၽွင်းမိူဝ်ႈၶွမ်းတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼဵၵ်း F2 ထပ်းၵၼ် မွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၵမ်းသေ တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈ Boot ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်
တီႈလွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈ  Boot ၼၼ်ႉတႃႉ။
(တီႈၼႆႈ ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်)

 ပေႃးႁွတ်ႈတီႈ Boot ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼဵၵ်းလူင်းတီႈ Boot Option 1 ၼၼ်ႉသေ
ၼဵၵ်း Enter ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ၼဵၵ်းEnter ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

လိူၵ်ႈဢဝ် USB တီႈၼႆႈ တေပိူင်ႈၵၼ် ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ Memory Stick
ၽူႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းပဵꧣ် Kingston ၼႆလႄႈ လႆႈႁၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇဝၢႆႇလူင်း
ၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်သေ ၼဵၵ်း Enter ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
 ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၵမ်းၼႆႉ ၼဵၵ်း F10 တီႈၼိူဝ် လွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Yes တႃႉ။ မၼ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်း။

 (ၶွမ်းမၢင်လုၵ်ႈ တီႈလိူၵ်ႈ Boot မၼ်း ပဵၼ် F12 ၊ ꨕြင္းမိူဝ်ႈၶွမ်းတေႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ
သင်ၼဵၵ်းပၼ် F12 ၼႆ တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈ Boot မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈဢဝ် USB သေ 
ၼဵၵ်း Enter တႃႉ။)
 ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
 ၽွင်းၶွမ်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Next တႃႉ။

 တီႈၼႆႈ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းမၢႆတီႈၸိုဝ်ႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်း Next တႃႉ။

 ပေႃးၼဵၵ်းNext ယဝ်ႉ မၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် မွတ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇႁိုင်
ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Rebootၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ထွၼ်ဢွၵ်ႇ Memory Stick ႁဝ်းသေ ၼဵၵ်း Restart ၶွမ်းႁဝ်းတႃႉ။
သင်ဝႃႈၶွမ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈပိုတ်ႇမႃးၶိုၼ်း မၢႆလပ်ႉတေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။


 ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ၵုၼ်ႁဵင်)
ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈဝႆႉ။ 

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget