ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တင်းၼမ် တႃႇ ios (iphone, ipad) မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇios 
ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၼိင်ႇတ(ၵုၼ်ႁဵင်)  ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

လႆႈၸႂ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃး လိူၵ်ႈသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/LrX7 
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/avwrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/FMX7
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/L98
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/NiwrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/n0KrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/fnX7
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/M7KrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/x7KrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/8kKrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link -  http://pc.cd/FyKrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/WyKrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/97KrtalK

Comments

  1. ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ꨬတꨵ꨸ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)