လၢႆးၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆး


 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ တႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ 
ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင် ႁိုင်ၵႃႇလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးၶဝ်ႈၸုမ်း

တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉwww.siamtai.com(သယမ်တႆး)ၼႆႉယဝ်ႉ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ထၢမ်မႃးဝႃႈ 
ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးၶဝ်ႈၸုမ်းမၼ်းၼႆလႄႈ တႃႇတေလၢတ်ႈၼႄၵၼ်သမ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉ ၊ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတေတႅမ်ႈတၢင်ႇ
ပၼ်တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈထၢမ်မႃးၵေႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်လိင်ႉမၼ်း
သူင်ႇပၼ်သေ တူၺ်းဢဝ်ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉသေ ႁဵတ်းတူၺ်းလႃႈၼႆၵူၺ်းၼႃႇ။
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
(တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႃ)
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆး www.siamtai.com ၼႆႉတႃႉ။
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 တႃႇတေၶဝ်ႈၸုမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼဵၵ်းတီႈ Sing Up ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
(ပေႃးၶဝ်ႈၸုမ်းယဝ်ႉတႄႉ တႃႇတေၶဝ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ၼဵၵ်းSign in တႃႉ)


 တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းတႃႇတေထႅမ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  1.  Email Address ၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆEmailၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊
  2. Password ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်းႁူၵ်းတူဝ်၊
  3. Retype Password ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမိူၼ်တင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ၊
  4.လိူၵ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ
  5. What is another words for SHAN? ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇ tai ဢမ်ႇၼၼ် dai ၼႆယဝ်ႉ
       (ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၸုမ်းသယမ်တႆး ဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထႅမ်လွၵ်းၼႆႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵႃႈ)
  6. လွၵ်းတႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ။
  ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းSign Up တႃႉ။

သိုပ်ႇထႅမ်လွၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ
Full Name * တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
2. Gender * လိူၵ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း ( Male -ၵူၼ်းၸၢႆး၊  Female - ၼၢင်းယိင်း) 
3. လိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈမိူင်း ယူႇမိူင်းလႂ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်လႄႈ၊
4. ဢၼ်ၵိုတ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ၊ ၶႂ်ႈထႅမ်ၵေႃႈထႅမ် ဢမ်ႇထႅမ်ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊
 

တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ တူၺ်းတူၺ်းသေထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇလႃႈႁေး 
လွၵ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈယူႇ၊ ဢမ်ႇထႅမ်ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်
လိုၼ်းသုတ်း ပေႃးထႅမ်ယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်း Join တႃႉ။
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တႃႇတေတၢင်ႇ(သႂ်ႇ) ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉ Add Photo ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၸႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈBrowse.. ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ။

သိုပ်ႇၼဵၵ်းSave ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်းတႃႉ။

 ဢၼ်ၵိုတ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ၊ သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈလႃႈ
ပေႃးတၼ်းၸင်ႇတႅမ်ႈၼလႄၢႆးတၢင်ႇမၼ်း။
ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသယမ်တႆးၶိုၼ်းၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈSige outတႃႉ။

******************************************************************
လၢႆးဢဝ်ၶိုၼ်းမၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလိုမ်း

လၢႆးဢဝ်ၶိုၼ်းမၢႆလပ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆးၼႆႉ သွင် သၢမ်ၵေႃႉ ထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတႅမ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ
လုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတေၶဝ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသယမ်တႆး တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၼဵၵ်းတီႈForgot your password? ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊


ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆဢီးမေလ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသယမ်တႆးၼႆႉ။
ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Reset Password ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 

 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၽုၺ်ႇGmail ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ လိၵ်ႈတေသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


ၼဵၵ်းတီႈလိင်ႉ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉဢၼ်မႂ်ႇသေ ၼဵၵ်းSet Password ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ
ၶဝ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသယမ်တႆးယဝ်ႉၼႃႇ။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။

Post a Comment

သယꨤမ္တꨯးꨡမ္ꨲꨁိုꨓ္းတင္ꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨟꨅဝ္ꨳꨁꨣꨳ

ꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳလꨯꨳꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget