လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ(Zawgyi One) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxy

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ
ၽူႈတႅမ်ႈပေႃႉဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်းႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ဢၢင်ႈတၢင်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသေပွၵ်ႈ၊  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ
 တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ(Zawgyi One) 
သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid မိၵ်ႈSamsung Galaxy ၼႆယဝ်ႉ
(ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႈပႆႇႁူႉမၼ်းၵူၺ်း
ထႅင်ႈလွင်ႈၼို်င်ႈၵေႃႈ ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇပပ်ႉမၢႆတွင်းၽူႈတႅမ်ႈသေ သင်ဝႃႈမီးသေၵေႃႉꧦထၢမ်မႃးမႃး
ႁႂ်ႈပေႃးတွပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်းၼၼ်ႉ  ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ )
ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Galaxy ၼႆႉ ဢမ်ႇRoot ၵေႃႈ
သႂၢင်းလႆႈၽွၼ်ႉတႆး/ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈယူႇ
ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး/ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ
တေလႆႈRoot ၵွၼ်ႇ၊ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇၽူင်းSamsung Galaxy ၵူၺ်း၊ 
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ် ၸၼ်ဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈၽွၼ်ႉ(သွင်ဢၼ်)တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

                                        1ႉ  Frozen Keyboard.apk
                     2. Zawgyi One TTF.apk
 
ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
ၵမ်းၼႆႉတႃႇသေသႂၢင်းမၼ်းၶဝ်ႈတီႈMy File တႃႉ။


ၽွၼ်ႉၹဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ
(ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈတေဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈIcon လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼၼ်ႉ)
သႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်း(Keyboard)မၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၼဵၵ်းFrozenkeyboard ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall တႃႉ။


 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDone တႃႉ။


  ၵမ်းၼႆႉသိုပ်ႇသႂၢင်းထႅင်ႈၽွၼ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈZawgyi One TTF.apkတႃႉ။

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall တႃႉ။

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDone တႃႉ။


 ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈလၢႆႈထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်း ၶဝ်ႈတီႈSettings တႃႉ။


  လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈLanguage and keyboard တႃႉ။ (ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈတေၼဝႄႆႉ Locale & text ၼႆယဝ်ႉ)

 လိူၵ်ႈမၢႆပၼ်တီႈFrozenkeyboard ၼၼ်ႉတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ။

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈထႅင်ႈတီႈDisplay တႃႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈSceen display တႃႉ။ 

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈFont style တႃႉ။

ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် ပေႃးၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေသႂ်ႇၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈၵူၺ်းတႄႉ 
လိူၵ်ႈဢဝ်Zawgyi one TTF တႃႉ ၊
ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉတႆး ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် လိူၵ်ႈဢဝ် Zawgyi Tai တႃႉ။
မၢႆတွင်း=ယွၼ်ႉပိူၵ်ႈဝႃႈၽူင်းၽူႈတႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉတႆး ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈလႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ်Zawgyi Tai ယဝ်ႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းYes တႃႉ။

ၼဵၵ်းတီႈRestart now ၼၼ်ႉသေ ၽူင်းတေပိၵ်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။
မၢႆတွင်း=ၽူင်ႈမၢင်လုၵ်ႈတေဢမ်ႇယွၼ်းRestart ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်းၸိုင် ပိၵ်ႉၽူင်းသေ ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇၶိုၼ်းတႃႉ။
 

တႃႇတေလၢႆႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပေႃႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ
တဵၵ်းဝႆႉတီႈၼႃႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉႁိုင်သေၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းInbut method တႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ လိူၵ်ႈဢဝ် Frozenkeyboard မၼ်းသေပေႃႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။
(ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ယႃႇတူၺ်းၸွမ်းဢၼ်ၸိၼဝေႆႉၼႃႈ)

လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(Zawgyi Tai) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxyလၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(Zawgyi Tai)သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈHuawei ( ဢၼ်Rootယဝ်ႉ)


သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ၼႆၸိုင် 
ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈkhurnum@gmail.com
09 421144771 လႆႈယူႇ။
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget