ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈHuawei C8813D (Emotion UI Theme)

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတႁူႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတဢမ်ႇႁူႉၼႆႄလႈ
သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးပၼ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆႄလႈ 

တင်းသႂ်ႇ တင်းထႆႇဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်းေသ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸုတုမ်ၵၼ်ေသ
တၢင်ႇၼႄႈမႃးယဝ်ႉ။
ေပႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ဢၼ်ၵိုၵ်း Emotion UI Theme ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလုတ်ႉေၵႃႈ
သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယူႇၼႆၼၼ်ႉ ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူၼ်းၸူိင်ႉၼႆၼႆၵေႃႈ
ၸၢမ်းတူၺ်းလႆႈယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် AppleTai. hwt ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမူိင်း ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼႆႉတႃႉ


 ေပႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆၸုိင် ဢဝ်ၶၢႆႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းHWthemes တႃႉ ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ၼဵၵ်းတီႈFile managerၼၼ်ႉၵမ်းၼုိင်ႈ

AppleTai. hwtၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၵူးဢဝ်ေသ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈ HWThemes ၼၼ်ႉၵမ်းၼုိင်ႈတႃႉ

 Apple Tai.hwt ဢၼ်ႁဝ်းၵူးမႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးပွႆႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၼႆႉတႃႉ။

 ပေႃးယဝ်ႉ ၶုိၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းေသ တႃႇေတၶဵင်ႇၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းတီႈThemes ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၸိၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈApply ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 လိူၵ်ႈၼဵၵ်း Theme with font ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇေသ ပေႃးၽူင်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းေၵႃႈ ၼႂ်းၽူင်း
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၼ်လႆႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယဝ်ႉ။

 ဝႆးၶဵင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈႄတႉ ႁႃငၢႆႈယဝ်ႉ။ ေပႃးလူဝ်ႇယွၼ်းမႃးတီႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇေၵႃႈလႆႈယူႇ။ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget