ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Wednesday, August 7, 2013

  လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei မေႃႇတႄႇ (model) C8813D / Y300C / Y210 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (Zawgyi Tai)   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
  ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉꧦထၢမ်မႃးဝႃႈ ၽူင်းHuawei ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Root (လုတ်ႉ) ၼႆယဝ်ႉယူႇ

  တႃႇတေတႅမ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်
  ၽူႈတႅမ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈၽူင်းသေ
  တႅမ်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ထူပ်းၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈRoot မႃး/ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈၼႄၼႆယဝ်ႉ
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈRoot မႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၽူင်းမိၵ်ႈSamsungၵေႃႈ ယၢမ်ႈRoot မႃးယူႇ ၊ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ
  ဢမ်ႇလုတ်ႉၼႆၵေႃႈ သႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး လႄႈ ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈလႆႈယူႇ ၊ ၽူင်းမိၵ်ႈHuaweiတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇလုတ်ႉတႄႉ 
  သႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၵေႃႈ တေလႆႈလုတ်ႉယဝ်ႉ။

  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈRoot ၊ ပေႃးRoot ယဝ်ႉ လႆႈၽွၼ်းလီသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ 
  တၢင်ႇပွၵ်ႈသင်ဝႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸွင်ႇတႅမ်ႈၼႄ၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ
  ပေႃးဢမ်ႇလုတ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။

  ၸူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၼလႄၢႆးRootၽူင်း ၼႆႉ လူတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ သုတ်းꧦသေၵမ်း
  ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈRootၽူင်းၼႆႉသေ တေလၢတ်ႈၼလႄွင်ႈဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈထူပ်းမႃးၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ
  ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈလုတ်ႉမႃး ၵမ်ႈၽွင်းယဝ်ႉလႄႈ သမ်ႉၶႂ်ႈလုတ်ႉတူၺ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei
  လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉလၢႆးမၼ်းၼႂ်းပပ်ႉ / ၼႂ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ
  ယူႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းRoot တူၺ်း၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽူင်းမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။
  ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇႁၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁူႉၸၵ်း ယိပ်းဝႆႉၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်မိူင်းၶေႇ ၸိုဝ်ႈၽူင်းမၼ်းတႄႉ
  တႅမ်ႈဝႆႉ SUN UP ၼႆယဝ်ႉ၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ တၢင်းၶႂ်ႈၸၢမ်းRoot တူၺ်း ၽူင်းၶေႇၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇတေ
  ဢဝ်မႃးသေ Root ပၼ် ၊ Root တႄႉ လႆႈယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇမႃးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးၵေႃႈ ဢဝ်ၽူင်းၼၼ်ႉ ၶမ်ပႅတ်ႈ
  ပေႃးၽုၺ်ႇပိၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ လိူဝ်သေဝႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႇဢွၵ်ႇလွင်ႈလဵဝ်၊ မေးတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ
  ဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ  ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈမၼ်း(48000)ဝႃႇ ၊ ႁႃႉ! ijijijijijij
  ပႆႇလၢပ်ႇၵူၺ်းၼႃႈ 
  ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၽူင်းဢူၺ်းၵေႃႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈHuawei ၼႆႉၵေႃႈ Root ပၼ်လႆႈယဝ်ႉ
  ၽိူဝ်ႇမႃးသႂ်ႇၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆးၵေႃႈ ၶမ်ထႅင်ႈ၊ လႆႈတၢင်ႇFirmwareမၼ်းၶိုၼ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉဝႃႈij
  ဢမ်ႇၵႃးၽူႈတႅမ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇ  ဢူၺ်းၵေႃႉဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈမိုတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလုတ်ႉသေ 
  သွၢင်းၽွၼ်ႉၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
  ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook ဢၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၽူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ထူပ်းမႃးၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ တင်းၼမ်၊ သင်ဝႃႈထူပ်းမႃးၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉၸိုင်
  တေလႆႈၶိုၼ်းမေးတၢင်ႇFirmware မၼ်းၶိုၼ်း ၊ တႃႇတေတၢင်ႇFirmwareၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းလူင်တႄႉ
  ၵွႃႇၸူးလၢတ်ႉတီႈပိူၼ်ႈၶၢႆ/မေးၽူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈပၼ်ပျႃးပျႃးijၼၼ်ႉၼႃႇ
  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸၢမ်းတၢင်ႇတူၺ်းၵူၺ်းၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ  Firmware မၼ်းလႄႈ လၢႆးတၢင်ႇမၼ်း ၼႂ်းၼႅတ်ႉၼႆၵေႃႈ
  လႆႈႁၼ်တၢင်ႇဝႆႉယူႇတၢင်းၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈတႃႇတေၸၼ်Download ၼၼ်ႉတႄႉ သႅၼ်းမၼ်းၶႂ်ႈယႂ်ႇဝႆႉ 150MB / 250MB
  ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လၢႆꧦ၊ ပေႃးၸူးဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉၽူင်းသေ ၸၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငၢႆꧦ ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ
  ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ̒̒ တႃႇတေလႆႈFirmware ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၶႃႈၼႆႉ 
  ၵၢတ်ႉထႅမ်ငိုၼ်း 5000 ၶႃႈသဵင်ႈၵၢတ်ႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ̓̓ ။
  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈလူတူၺ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၵူဝ်ဝႆႉဢိတ်းꧦယဝ်ႉယူဝ်ႉဝႃႈ
  ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈပၼ်̒̒ ပေႃးၵူဝ်မၼ်းၵွႆ ယႃႇပေႁဵတ်း ပေႃးႁဵတ်း ယႃႇပေၵူဝ်
  ပေႃးႁတ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁူႉလၢႆးလုတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ
  တေဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၸိမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸႂ်မၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ပဵၼ်တႆးၸႅတ်ႈꧦၵမ်းလဵဝ်
  ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈဝႆႉ ( မှားလျှင် သင်္ခန်းစာ မှန်လျှင်  နာမူနာ) ၼႆယဝ်ႉ။  ==============================================================
  ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးRootၽူင်းၼႆႉသေ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ
  ပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃသေဢၼ်ꧦၼႆၸိုင် ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်းၽူႈတႅမ်ႈ
  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း။
  ==============================================================

  တႃႇတေRootၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼၼ်ႉ 
                        1။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်လီယဝ်ႉႁႃႉ?၊
                        2။ ၽွမ်ႉယဝ်ႉႁႃႉ?
                        3။ တေႁတ်းယူႇႁႃႉ?   ပေႃးတႅပ်းတတ်းလႆႈသၢမ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးRoot မၼ်းၵွႃႇလႄႈၵမ်းၼႆႉ-

  လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈHuawei C8813D
    ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei C8813D ၼႆႉ  ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ်တေႉ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ သႂ်ႇလႆႈ
  ၵၢတ်ႉၽူင်းသွင်ၵၢတ်ႉ GSM လႄႈ CDMA800 ၊ ပေႃးၸႂ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇRoot ၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈယူႇ။
  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈဢၢင်ႈသိုဝ်ႉမိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉဝႃႈ၊ ၽိူဝ်ႇထၢမ်တူၺ်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းRoot ၸွင်ႇတေႁဵတ်းပၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈသမ်ႉဝႃႈ
   ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းလုတ်ႉ  တေလႆႈပႂ်ႉCode မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸဵတ်းဝၼ်းဝႃႈၼႆ
  ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႂ်ႉလႆႈလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်သိုဝ်ႉ၊
  ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁူႉလၢႆးလုတ်ႉမၼ်းယဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇပႂ်ႉCode မၼ်းသင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈမိၼိတ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ
  သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆး၊ တႅမ်ႈလႆႈလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ။

  တႃႇတေRootၽူင်းမိၵ်ႈHuaweiၼၼ်ႉ  လူဝ်ႇၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  1.  တႃႇၽူင်းလႄႈ ၶွမ်းတေႁူႉၵၼ် ၼၼ်ႉႉ တေလႆႈၸၼ်ဢဝ် Huawei USB Driver
       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ Huawei USB Driver Dwonload

  2.  Software တႃႇတေ Root ၽူင်း ပဵၼ် V root
       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ V root Download
       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ V root Download  (ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း)
  3.  ၽွၼ်ႉတႃႇတေသႂၢင်းၼႂ်းၽူင်းHuawei
       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ Zawgyi Tai Fonts for (Root) Download

  4.  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး  ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ Tai Keyboard Donload

  လၢႆးသႂၢင်းသေႃႉဝွႆးမၼ်းတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် Huawei USB Driver ၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
  လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇတႅမ်ႈၼယႄဝ်ႉပီႈၼွင်ႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် သႂၢင်းသႂ်ႇၵူၺ်းဢဝ်လႃႈ၊
  တေတႅမ်ႈၼႄ လၢႆးသႂၢင်းSoftware V Root ၵူၺ်းယဝ်ႉ
  တႃႇတေသႂၢင်းV Root ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈ V Root Setup exe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


  သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈၼႂ်းၵၢင်


   ၼဵၵ်းတုမ်ႇၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉတႃႉ

   ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

   ထွတ်ပႅတ်ႈ မၢႆပႃႈၼိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈတႃႉ။

  ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းတေႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉ  တေလႆႈမၢႆပၼ် USB debugging ၵွၼ်ႇ
  ၶဝ်ႈတီႈSetting တႃႉ။


  ၼဵၵ်းတီႈႁိမ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Developer options ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

   မၢႆပၼ်ဢၼ်ၼဝႄႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ တႃႉ။


  ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေလုတ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ 
  ဢဝ်သၢႆUSB ၼၼ်ႉ  သဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၽူင်း လႄႈ တီႈၶွမ်းတႃႉ။   ပေႃးသဵပ်ႇသၢႆUSB မၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ Vroot ဢၼ်Shortcut မၼ်းမီးၽၢႆႇၼႃႈၶွမ်ႈၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉႉ။
  ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၼဵၵ်းႁႃတီႈ 1. Start > All Programs တႃႉ။


  ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇ သေႃႉဝွႆး V Root ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ် 
  မၼ်းတိုၵ်ႉႁႃၽူင်းႁဝ်း ၼင်ႇဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

  ပေႃးဝႃႈၽူင်းႁဝ်းလႄႈ သေႃႉဝွႆးV Root ၼႆႉ ႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆ
  တေလႆႈႁၼ် ၸိုဝ်ႈModel ၽူင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉ တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
   တႃႇတေRoot မၼ်းၼၼ်ႉ  ၼဵၵ်းတီႈROOT ဢၼ်ၵႂၢင်းဝၢႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
   တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ  ပႂ်ႉဝႆႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊
  ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈသၢင်ႉၼႆႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်းRebootသေ 
  မွတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း၊ ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းယွၼ်းမၢႆလပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ
  ယႃႇပေပေႃႉသႂ်သင်တႃႉ ။


   ပေႃးယူႇပႂ်ႉႁိုင်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  ၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉ ၼဝႄႆႉ မၢႆၸိုဝ်ႈ(မၢႆမႅၼ်ႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆတႄႉ  ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇRoot ၽူင်း ၼၼ်ႉ
  ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  ၼဵၵ်းတီႈၶၢႆႇၶႂႃပေၼၼ်ႉသေ မွတ်ႇသေႃႉဝွႆးတႃႉ။


   ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵွႃႇႁႃတူၺ်း တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
  ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈၶေႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

  သေႃႉဝွႆး Vroot ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ မၼ်းလုတ်ႉပၼ်လႆႈModel- C8813D  ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈRoot မႃးၼၼ်ႉတႄႉ Model-Y300C  / Y210 ၵေႃႈလႆႈယူႇ
  ၼႂ်းသၢမ်လုၵ်ႈပႃႈၼိူဝ် ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈလုတ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းပၼ်ႁႃသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ
  တၢင်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ   ၽူင်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် 
  ၶႂ်ႈလုတ်ႉၼၼ်ႉ  သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသၢမ်လုၵ်ႈၼႆႉသေတႃႉ
  Model ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေလႆႈယူႇၼႆ 
  ဝၢႆးသေ သေႃႉဝွႆးV Root ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼၼ်ႉ
  ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈၸႂ်တေႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇယွၼ်းCodeမၼ်း၊ ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈ ၸဢၼ်သုင်ၼၼ်ႉ
  တႃႇတေလုတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈယွၼ်းCodeမၼ်းၵွၼ်ႇ။

   ***********************************************************************************
  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး တီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈHuawei
  ပေႃးဝႃႈRoot ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ တႃႇတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ  ပေႃးပႆႇႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ-
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽွၼ်ႉလႄႈ လွၵ်းမိုဝ်း ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
  ၶဝ်ႈတီႈ FileManagar တႃႉ။

   ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႁႃသေ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတိႈ Android - Tai - Font-Install - NEED Root 
  ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Installတႃႉ။

  လိုၼ်းသုတ်း သိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ။

  ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇသႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်း မၼ်း ၼဵၵ်းတီႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
   သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ။

   လိုၼ်းသုတ်း သိုပ်ႇၼဵၵ်းDoenတႃႉ။


  ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတီႈSettings တႃႉ။
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈLanguage & inputတႃႉ။


  ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
   သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။

  မၢႆတွင်း ၽူင်းၸႃႉဢၼ် Model တႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ  ပေႃးဝႃႈလုတ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ
  ဢဝ်ၽွၼ်ႉZawgyi-tai flipfont TTFတႃႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsung ၼၼ်ႉ သႂ်ႇတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းတႃႉ

  ပေႃးဝႃႈပေႃႉလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉဢွၵ်ႇယူႇၼႆၵေႃႈ သၢင်ႉဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ယႃႇပေႁဵတ်းတႃႉ။ 
  ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃးModel မၼ်းတႅမ်ႇၼႆ မၼ်းၵႆႉၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၽုၺ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ
  တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈLogoမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ။


  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  ပေႃးဝႃႈၽူင်းဢၼ်Model-မၼ်းသုင် မိူၼ်ၼင်ႇ C8813D / Y300C လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ
   တေလႆႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းထႅင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၵွၼ်ႇ  ၸင်ႇတေပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးၼႆယဝ်ႉ။

  တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ  ၼဵၵ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵ᧣် Zawgyi Install (Root)ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ၼဵၵ်းCheck for Root Accessတႃႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
  (ယွၼ်ႉဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၶေႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈၼႄၵူၺ်းၼႃႈ)   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Install Zawgyi-Tai Font ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


   ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းExit and Reboot Phone ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ
  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေReboot ၵွႃႇ ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ 
  ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႇ ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ။   */*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
  ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်  ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈၼဵၵ်းပၼ်တီႈlike ၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉသေၵမ်း
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

  ၸူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉမႃးၼႆႉ  လိၵ်ႈၵေႃႈတႅမ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ
  ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ႁိုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ လႆႈဝူၼ်ႉလွၵ်းလၢႆးတႃႇတေတႅမ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵေႃႈႁိုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်
  ပဵၼ်လၢႆးRootၽူင်း မိၵ်ႈHuawei လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

  တႃႇတေတႅမ်ႈၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်တေႉꧦဝႃႈꧦသေ
  ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈလၢတ်ႈၼမႄွၵ်ႈၼၢႆႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ
  ဝႆႉဝႃႈပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းၽူႈတႅမ်ႈသေ 
  ဝၼ်းၼႃႈ ပွၵ်ႈၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶႅမ်တိူဝ်းလီမႃးထႅင်ႈ၊ ႁူႉမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼႆ
  တေတႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉမေႃၼႆယူႇ။  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
  ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်
  khurnum@gmail..com
  www.facebook.com/jaotainum
  www.tainum.com
  မၢႆၽူင်း 09 421144771
          09 36054552

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  3 comments:

  1. ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ

   ReplyDelete
  2. မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ꨁဳꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းထꨤမ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨡိတ္းꨓိုင္ꨳေꨡဳꨳ လꨤꨯးတꨤင္ꨲ Firmware ꨓိူဝ္ ꨕူꨓ္းမိꨀ္ꨳ Huawei ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨱတ္း
   ꨟိုဝ္တꨤင္ꨲꨁဳꨳ မိူဝ္ꨳလꨱဝ္ꨕူꨓ္းꨁဳꨳတꨤင္ꨲꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨡဝ္ꨁမ္ဝꨯꨵေꨡဳꨳေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨟိုဝ္ေꨀꨳလိတ္ꨳꨁိုꨓ္းꨁဳꨳ

   ယုမ္ꨲယမ္ꨓပ္ꨵထိုဝ္ေသ
   မြꨓ္းꨁိူဝ္း
   shikhurwan@gmail.com

   ReplyDelete
   Replies
   1. လꨤတ္ꨳꨬꨓꨅုိဝ္ꨳ model ꨬလꨳ Version မꨓ္းတူꨉ္းလူး Huawei ꨓꨯꨵ ꨓမ္ꨓꨣꨲ Y300c ꨟꨣꨵ Y320C ꨟꨣꨵေတꨲꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ

    Delete

  Item Reviewed: လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei မေႃႇတႄႇ (model) C8813D / Y300C / Y210 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (Zawgyi Tai) Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top