လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid
ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵူၺ်းလႄႈ
သင်ဝႃႈႁၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ပွႆႇဝၢင်းပၼ်သေၵမ်း
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid ၽၢႆႇတႆးတေၼမ်မႃးၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။
 
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
khurnum@gmail.com
www.tainum.com
09 421144771

Post a Comment

ယြင္ꨳေယꨣးပꨯꨤးေမꨣꨬလꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨅဝ္ꨳꨁူးꨬတꨵ။ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨟူမ္ꨅူမ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳတိူꨀ္ꨳꨁꨣꨳ။

လူတ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ:-(:-(

ꨁꨣꨳေပးေꨀꨣꨳငိꨓ္းꨟဴမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬတꨵꨬ တꨵေꨡꨣꨳ။လꨯꨳꨟူꨵꨅူိင္ꨵꨓꨯꨁꨰꨓ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳဝꨣꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။သြပ္ꨵꨬ ဝးꨅူိင္ꨵꨓꨯယꨤမ္ꨳလꨯꨳယိပ္းတုိဝ္းမꨣးꨕꨯꨤꨲမꨤꨓ္ꨳꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬ တꨵꨕꨤꨯꨲတꨯးေꨀꨣꨳလꨯꨳယိပ္းပꨣးꨅူိင္ꨵꨓꨯမီးတꨤင္း
သူိဝ္းꨅ္ꨮꨬ တꨵꨬ တꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ။
Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget