လၢႆးဢဝ်Audio CD လၢႆႈပဵၼ်MP3

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
ပၢႆးႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ တေႇမႃးၸွမ်သွင်ပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင်တေႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈတၼ်း ပေႃးတၼ်းလႅင်းၼႅတ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ
တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈPostၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ  လႆႈပႂ်ႉႁိုင်ဝႆႉတေႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉထိူင်း
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းChat Box ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇပၼ်သေဢၼ်
မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပီ 2014/15 ၼႆႉ လႅင်းၼႅတ်ႉတေၶႅမ်ႉယူႇၼႆ
ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေဢမ်ႇသူႈလႆႈၸႂ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပေႃးမေႃႁဵတ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ 
လူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႆႉလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ။
မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ AudioCD ၼႆႉ ၵူႈၶဝ်ႈၼႂ်းၶွမ်းတႄႉလႆႈယူႇ
ပေႃးဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ ၽုၺ်ႇတႄႉဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ထူပ်းမႃးယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ
ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ တႃႇတေတွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးၶႅပ်းAudio CD ၼႆလႄႈ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ႁဵတ်ႈၼလႄၢႆးလၢႆႈမၼ်း၊ ဝၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင် ၽူႈတႅမ်ႈသမ်ႉလူဝ်ႇဢဝ်ၶႅပ်းဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းၼႆလႄႈ
ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်းပဵၼ် Audio CD ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ သေ 
ၸင်ႇပေႃႉႁၢင်ႈမၼ်းသေ တၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၼႆယဝ်ႉ။

တူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၼႆႉပဵၼ်ၶႅပ်းAudio CD ၼႆယဝ်ႉ  ပေႃးတူၺ်းSizeမၼ်း မီး 1 KB ပေႃးၵူၺ်း
ပေႃးဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းသေၽုၺ်ႇတႄႉလႄႈယူႇ ပေႃးၵူးသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ
ၽုၺ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ပေႃးၶႂ်ႈထွမ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း လူဝ်ႇလၢႆႈပဵၼ်MP3 ၵွၼ်ႇ


တႃႇတေလၢႆႈပဵၼ်MP3 ၼၼ်ႉ  ၽူႈတႅမ်ႈတေၸႂ်ႉSoftware Nero 8 သေ လၢႆႈၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈStart သေ ၶဝ်ႈႁႃၽုၺ်ႇNero 8 တႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ လိူၵ်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
မၢႆသွင်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈCD/DVD Drive
မၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈတီႈဝႆႉမၼ်း ၊ မၢႆသီ လိူၵ်ႈဢဝ်MP3 သေ ၼဵၵ်းတီႈ မၢႆႁႃႈ Rip ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေလႆႈႁၼ်မၼ်းတိုၵ်ႉလၢႆႈပဵၼ်MP3ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


သင်ဝႃႈမၼ်းလၢႆႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈတီႈဝႆႉမၼ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ
 ၶိုၼ်းၵွႃႇႁႃသေၽုၺ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႆႈယဝ်ႉ။

                လိုၼ်းသုတ်း ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈၼဵၵ်းပၼ် like တီႈၼႂ်းFacebook သေၵမ်း။

   တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။

 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်


Post a Comment

ယိꨓ္းꨅူမ္းေတꨵေတꨵꨁꨣꨳ
လြင္ꨳလြꨀ္းလꨯꨤꨳꨬꨀꨳပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟꨣေပꨣးမီးꨁꨤဝ္းယꨤဝ္းꨟိုင္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ပꨯꨲထူပ္းꨁꨣꨳ ေတꨣꨳလꨰꨱဝ္ေတꨵ လꨯꨳꨟူꨵလꨯꨳငိꨓ္းတီꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ
ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီꨅူမ္းသူိဝ္းေတꨵေတꨵꨁꨣꨳ။ မူိဝ္းꨓꨣꨳထꨣꨳပꨯꨤꨶမꨣး ꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨀတ္ꨵ
လူိဝ္တူိဝ္းတြꨓ္းေသꨓမ္ꨓမ္ꨁꨣꨳ။ ။ ။
ေꨡꨣ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳေတꨣꨳလꨱဝ္လꨯꨳꨟူꨵလꨯꨤးꨬꨀꨳမꨓ္းယဝ္ꨵ သမ္ꨵꨁိုꨓ္းꨁ္ꨮꨳသိုပ္ꨲꨟူꨵ
လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨟူꨵꨓꨯ ꨁိုꨓ္းသိုပ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ထꨰင္ꨳ
ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳ ꨁြပ္ꨲꨅ္ꨮယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲꨓမ္ꨓမ္ꨁꨣꨳ။။။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget