မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ၽူင်းမိၵ်ႈSAMSUNG ဢၼ်ပွမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼလႄၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဝႃႈ
မိူဝ်ႈဝႃးမုၼ်ၸၢင်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးၸူးၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ
ၶႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈၶႃႈႁႃႉ? တီႈသႅင်ႇပိူၼ်ႈၶၢႆၽူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈၵွႃႇၼယႄဝ်ႉ 
သႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၊ ႁိုမ်ႉijij မႅၼ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႃႇမဵဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈRoot တူၺ်းၽူင်းၼမ်ꧦ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈ

 မႃးႁႃးသႂ်ႇတူၺ်း၊ ဝႃႈၼႆႁင်းမၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၽူင်းမၼ်းတႄႉ မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပွမ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉပူႇသြႃႇV Root ၼႆႉ  လုတ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇဢေႉ၊ ပေႃးဝႃႈသဵပ်ႇသၢႆUSB တီႈၽူင်းၼၼ်ႉၸူးၶွမ်းသေ
ၽုၺ်ႇသေႃႉဝွႆးV root ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈRoot တုမ်ႇၶဵဝ်ꧦၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ ယူႇဢမ်ႇႁိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ ယင်းဢမ်ႇတၼ်းမီး ပူႇသြႃႇV Root ၼႆႉ ၶိုင်ၵၢၼ်မၼ်းၼႆၵေႃႈ
ဢၼ်ႁဵတ်းလုတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈ

 တႂ်ႈၼႆႉၼႃႇ ပေႃးႁဵတ်းလုတ်ႉယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈIcon မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 ၵမ်းၼႆႉႄ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇမႃးသႂ်ႇတူၺ်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး ဢၼ်တႃႇၸႂ်ႉၽူင်းဢၼ်လုတ်ႉၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇလႆႈၵူၺ်းသႄႈ ႁိုမ်ijij ပွႆႇၶေျႃႉ သႂ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇမၢၼ်ႈ Zawgyi Installer-Root-1ၼႆႉတူၺ်း
ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢိုမ်ijijijij တေၶိုင်လၢႆးလႂ်ၼေႃးijij ဝူၼ်ႉယူႇတင်းႁိုင်
ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ ၽွၼ်ႉၸေႃၵျီႇမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မြန်မာ Mobile ဇောဂျီ ၼၼ်ႉ
သႂၢင်းသႂ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ  ဢၼ်ၸဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  မြန်မာ Mobile ဇောဂျီ  Download
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉသႂၢင်းၵဵမ်းၸိူဝ်း
ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသႂၢင်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈIcon မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈIcon Myanmar ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ ဇောဂျီ ဖောင့်ပြောင်းရန်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၽူင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းReboot သေ မွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈပေႃးမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆး
လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ၊ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈဢဝ် ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉသေ
သႂၢင်းသႂ်ႇၵူၺ်း ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးယူႇ။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ 
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ဝဵင်ႈၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

ထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨬတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သိုပ္ꨲꨀꨮꨣꨲမိူဝ္းꨓꨣꨳꨟꨮ္ꨳတꨤင္ꨲပꨓ္ꨓမ္ꨓမ္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ေတသိုပ္ꨲပꨓ္ꨟꨰင္းယူꨲတꨣꨲေသꨲေꨡꨣꨳ

ꨡꨯꨤꨅ္ꨮတီꨳဝꨣꨳ သ္ꨮꨲ ꨕြꨓ္ꨵ ေꨅꨣꨲ ꨀ်ီꨲ တꨯးꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ေသ ေပꨣးꨁိုꨓ္းသ္ꨮꨲ ေꨅꨣꨲ ꨀ်ီꨲ မꨤꨓ္ꨳသမ္ꨵ လꨯꨳငꨤꨯꨳ꨸ ꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ေꨅꨣꨲ ꨀ်ီꨲ ꨓꨯꨵ တꨯး ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းေတꨲ တင္ꨳမꨣးꨀြꨓ္ꨲ မꨤꨓ္ꨳꨟုိဝ္ မꨤꨓ္ꨳေတꨲ တင္ꨳမꨣးꨀြꨓ္ꨲ တꨯးꨁꨣꨳ ေတꨣꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮꨅြမ္းꨀူꨓ္ꨳꨕ္ꨮꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။
ယူꨲ ꨓီꨲ ꨁူတ္းတꨯးꨬ တꨵ ꨸ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨕြꨓ္ꨲ လ္ꨮꨕြင္ꨳꨁꨣꨳ ꨕြꨓ္ꨵ ေꨅꨣꨲ ꨀ်ီꨲ ေတꨣꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨅူိင္ꨵ ꨓꨯꨁꨣꨳ ေပꨣးတꨰမ္ꨳဝꨣꨳꨬ တꨵ ꨓꨯတူဝ္ꨬ တꨵ ꨓꨓ္ꨵ (ꨬတꨵပꨱꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓꨯꨁꨣꨳ)သြꨓ္ꨵ ꨀꨓ္တꨱမ္ꨀꨮꨣꨲ မူတ္းꨁꨣꨳ ꨓမ္ꨵ ꨀတ္ꨵ ꨁြင္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းထꨤင္ꨲ ေတꨅြꨯꨳတြပ္ꨲ ꨬ လꨳေꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣ ပိူင္ပꨱꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းယူꨲ ေတꨣꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ လꨯꨳယူꨲ ꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget