လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး+လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်

လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 ၼႆယဝ်ႉ 

ၽူင်းOppo ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူင်းမိူင်းထႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸဝ်ႈတႆးၵေႃႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉဝႆႉၼႄႈ
ၽိူဝ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈတေသိုဝ်ႉၽူင်းၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸင်ႇၸႂ်ႉသိုဝ်ႉမိၵ်ႈOppo ၼႆယဝ်ႉ
ၽိူဝ်ႇၽူင်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇRoot သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး+လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ
လၢႆးRoot  မၼ်းၵေႃႈငၢႆႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းယိပ်းၽူင်းမိၵ်ႈOppo ၼၼ်ႉလႄႈသင်
ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢၼ်ယိပ်းၽူင်းမိၵ်ႈOppo ၼၼ်ႉလႄႈသင်
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈပေႃးတေႁူႉလၢႆး Root လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
ၸင်ႇတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ ၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းမႃးၼၼ်ႉသေ မႃးမွၵ်ႇၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ
တႃႇတေRoot ၽူင်းလႄႈ သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
သၢင်ႉၼိုင်ႈ
ၶွမ်းမၢင်လုၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းUSB Driver မၼ်း၊ ပေႃးၼဵပ်းသၢႆၽူင်းၵေႃႈ ႁႃႁင်းၵူၺ်းမၼ်း(ၶွမ်းလႄႈၽူင်းႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ) (ပေႃးၵွင်ႉဝႆႉၼႅတ်ႉ)
ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်းၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇသႂၢင်းUSB Driver မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ
ၸၼ်ဢဝ် Oppo USB Driver မၼ်းသေ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
သၢင်ႉသွင်
ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းဝႆႉသေႃႉဝွႆး Vroot  လၢႆးသႂၢင်းVroot တူၺ်းတီႈၼႆႈ 
သၢင်ႉသၢမ်
ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း ၶဝ်ႈတီႈSettings

ၼဵၵ်းတီႈGeneralၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈတီႈ Install and Debugတႃႉ။

မၢႆပၼ်(ON) တီႈUSB Debugging ၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ။

သၢင်ႉသီႇ
ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵွႃႇၽုၺ်ႇVroot ႁၢင်ႈIconမၼ်း မီးတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းသွင်ၵမ်း
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၸိုဝ်ႈမူဝ်ႇတႄႉမၼ်းၼဝႄႆႉၼင်ႇၼႆ
တႃႇတေRoot မၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈRoot မၢႆသွင်ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလုတ်ႉယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ

လိုၼ်းသုတ်းလႆႈႁၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵွႃႇယဝ်ႉ။

သၢင်ႉႁႃႈ
ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၵိုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်
                                    Zawgyi Tai (Need Root)
                                    Zawgyi Changer(မြန်မာဇောဂျီ မိုဘိုင်း)
                                    လွၵ်းမိုဝ်းတႆး
                                     လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ - ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ  ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းSDcard ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
သေသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း တႃႉ။ (မၼ်းငၢႆႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၼပႄႃးႁၢင်ႈယဝ်ႉ)
သၢင်ႉႁူၵ်း
ပေႃးသႂၢင်းသႂ်ႇဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် တူၺ်းတီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း  ၼဵၵ်းတီႈMyanmar...ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ မြန်မာဇောဂျီ မိုဘိုင်:ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈAllow တႃႉ။

သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ ဇောဂျီဖောင့် ပြောင်းရန် ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
ၽူင်းၼၼ်ႉတေမွတ်ႇၵွႃႇသေ ပေႃးဝႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ပေႃႉလႆႈ
လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။

တႃႇတွင်းဝႆႉ
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းလုတ်ႉသေ ၸင်ႇတေသႂ်ႇၼႆၸိုင်
ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (တႃႇၽူင်းဢၼ်လုတ်ႉၼၼ်ႉ) ယႃႇပေၽုမ်ႈၶဵင်ႇ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆးၼၼ်ႉၶဵင်ႇၼႆ ၽူင်းၵႆႉၶမ် သေ လႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်းFirmwareမၼ်း
ၼင်ႇၸဝ်ႈလႆႈထူပ်းမႃးၼႆႉတႄႉ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းဢၼ်Root)ၼၼ်ႉ သႂ်ႇတႄႉ သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်း
ႁဝ်းယူႇ၊ ပေႃးၶဵင်ႇတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇမၢၼ်ႈၼႆႉၶဵင်ႇ ဢမ်ႇထူပ်းပၼ်ႁႃသင်။


မၢႆတွင်း
ဢၼ်ပဵၼ်မူဝ်ႇတႄႉ R8113 ၼႆႉ တႃႇတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၼ်း တေဢမ်ႇမိူၼ်ၼႆ
လၢႆးလုတ်ႉမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း၊ တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၼဵၵ်းပဵၼ်သွင်သၢမ်ၵမ်း
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၸိုင် ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးဢဝ်ၶႃႈလႃႈ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget