လၢႆးၸႂ်ႉၶွမ်းLaptopသေ ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၵုမ်ႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁိုင်ယဝ်ႉ


 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉၵွႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတၢင်ႇလွင်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉယူႇတၢင်းႁိုင်
ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ လၢႆးၽပေၼ်Wifi ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေလႄႈ
တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။


 ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃး ဢမ်ႇလူၵေႃႈလႆႈ
ယိူင်းၸူးတႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ၊
လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉWifi
တီႈလၢၼ်ႉInternet သေ ၼိုင်ႈလိူၼ် လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 15000 ၊ 20000 ၊ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးႁဝ်းဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉမဵဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၸႂ်တီႈၶွမ်းLaptopပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေၸႂ်ႉလႆႈလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽပေၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉႁဝ်း ပၼ်ထႅင်ႈၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈ လႄႈ ၽူင်းၸိူဝ်ႈၼႆႉၼႆၸိုင်
တေလႆႈႁဵတ်းWifiသေ ၽပေၼ်ၵွၼ်ႇ
 (လႅင်းၼႅတ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လႅင်းၽူင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းၽပေၼ်လႆႈယူႇ)
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Software တီႈတႂ်ႈၼႆႉ Size မၼ်းမီး 1.0 MB ၵူၺ်း။

သင်ဝႃႈ ၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးလိတ်ႈRar File ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၼဵၵ်းတီႈMyPublicWiFiႉexe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း

 ၼဵၵ်းOK
ၼဵၵ်း Next

 ၼဵၵ်း Next

 မၢႆပၼ်တီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Next


 ၼဵၵ်းInstall

  
မၢႆပၼ်တီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းFinishတႃႉ။


ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈ Icon မၼ်း Mypubicwifi ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ
လွၵ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ
လွၵ်းတႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈလႅင်းၼႅတ်ႉ မၼ်းလိူၵ်ႈပၼ်ႁင်းၵူၺ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၸင်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်
ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Set up and Start Hotspot ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ

 ၵွႃႇယူႇၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈသေတူၺ်းၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်ၶွမ်းLaptopသေ ၽုၺ်ႇWiFi ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
သင်ဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇၸိုင် ပေႃႈယွၼ်းမႃးမၢႆလပ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉတႃႉ။


ၼႂ်းၽူင်းတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ
ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။

Post a Comment

ꨅဝ္ꨳꨁူးတꨯးꨓုမ္ꨲꨟဝ္းꨁꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨀꨣꨲꨅꨤꨯးꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းထုိင္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget