ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ုထိုင္ ꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲယူꨲꨁꨣꨳ တီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ

ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ဝꨓ္းꨓ္ꨮꨁတ္းꨟꨰင္း ꨟꨀ္ꨵပꨰင္းꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ဝꨯꨵမꨤတ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း ꨡြꨓ္တူိဝ္းꨅုင္ꨅꨓ္ ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္း ꨁꨣꨳꨕြꨓ္းမꨰင္ꨲပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ယူꨲသဝ္းꨀတ္းယꨱꨓ္ ꨟꨤမ္းꨁꨱꨓ္ꨟꨣꨳယူိင္ꨳ ꨁူိင္ꨳေꨕးꨀꨤတ္ꨳယꨤꨓ္ ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ယူꨲသꨣꨲ ꨀꨮꨣꨲတꨤင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨟ္ꨮꨳလြတ္ꨳေꨕးꨁꨱꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨵ ꨵꨵꨵꨵꨵꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨵꨵꨵ
(ꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲꨵꨵꨵꨵꨀြၽꨀ္းꨬမး)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget