ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Sunday, September 8, 2013

  ဢမ်ႇမီးSimCard ဢမ်ႇမီးလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉWifiသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် သူင်ႇFile ပၼ်ၵၼ်လႄႈႁဝ်း


   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ
  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လွမ်ꧦဝူၼ်ႉယူႇႁင်းၵူၺ်း ထၢင်ႇတႄႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တေဝူၼ်ႉဝႃႈ

   ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ မႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉမၼ်းပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ဢၼ်တၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈလႃႇမႃႈ ၼႆယူႇႁိုဝ်
  ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈတၢင်ႇတၢင်းမေႃလွင်ႈၶွမ်း လႄႈ ၽူင်းသေဢၼ်ꧦၼႆၸိုင်

  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇဢိတ်းဢွတ်းၼႆၸိုင်
  ၼႂ်းၸႂ်ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းယူႇတေႉꧦ။
  တေဝႃႈတၢင်ႇပၼ်Software ဢၼ်ၶိုၵ်ႉꧦ Size မၼ်းသမ်ႉယႂ်ႇ
  လႅင်းၼႅတ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉတေႃႉတေႉၸႂ်ႉလႆႈၵူၺ်း၊ တႃႇတေတၢင်ႇၼိူဝ်ၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈꧦ
  တေႃႈၼင်ႇ10 MB လူင်းတႂ်ႈၵူၺ်း လႆႈပႂ်ႉပဵၼ်ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း
  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈၶိုၵ်ႉꧦ
  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾႆးၾႃႉၵေႃႈၶႅမ်ႉꧦၼႆၸိုင် ၼင်ႇဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႂ်ႈလႆႈSoftwareၼၼ်ႉ
  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတိုၼ်းတေတၢင်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။
  ၵူၺ်းၵႃႈijijတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇမွၵ်ႈၼၢၼ်ႉၵူၺ်း။

  လီယဝ်ႉ တၢင်းမေႃဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လၢႆႈၸႂ်ႉWifi သေ
  လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ်၊ သူင်ႇၾၢႆႇပၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ
  ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႅင်းၽူင်း/လႅင်းၼႅတ်ႉ  ဢဝ်လႅင်းWifi ဝႃႈ ပေႃးလႅင်းWifiႁဝ်းၵွႃႇလႆႈၵႆၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႆလႆႈ
  မွၵ်ႈသိပ်းႁႃႈဝႃး သၢဝ်းဝႃးၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လႆႈယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဢၼ်လပ်ႉမၼ်းၼမ်တႄႉ
  ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵွႃႇၸႂ်ႉတူၺ်းလႄႈ ပေႃးယူႇၼႂ်းႁွင်ႈလဵဝ်ၵၼ် ႁွင်ႈၸမ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ
  လၢတ်ႈတေႃႇijijijလၢတ်ႈတေႃႇijij ijijijijij(     )  ၵေႃႈလႆႈဢိူဝ်ႈၼႃ။

  ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  Wi-Fi Talkie Download

  လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ

   လုၵ်ႈၼိုင်ႈၽုၺ်ႇWiFi Hotspot တႃႉ


  တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉတူၺ်ႇ လုၺ်ႇwifi မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉ

  သင်ဝႃႈၽူင်းဢၼ်ႁဝ်းတေလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉ ႁၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေမႃးပေႃႇၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇတင်ႈသဵင် ၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ႁိုင်ဢိတ်းၼို်င်ႈ
  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ 
  ပေႃးၼဵၵ်း Call ၼႆလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်
  ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း Send Files ၼၼ်ႉတႄႉ  သူင်ႇၵႂၢမ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ APK ၸူးၵၼ်ၵေႃႈလႆႈ

  သင်ဝႃႈႁွင်ႉၽူင်းမႃး တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  ပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  ပေႃးသူင်ႇၾၢႆႇၸူးၵၼ် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းၸၼ်လူင်းသႂ်ႇတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈသေႁပ်ႉ

   လိူၵ်ႈႁႃတီႈဝႆႉမၼ်းသေ ၼဵၵ်းSave တႃႉ။

  ၸႂ်ႉသီႇႁႃႈလုၵ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵေႃႈလႆႈ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ၸႂ်ႉတူၺ်းသၢမ်လုၵ်ႈၵူၺ်း ပေႃးလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ
  ပွင်ႇၵၼ်မူတ်း ငိၼ်းၵူႈၵေႃႉ။ 

  ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇသူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႂၢမ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉၶႂ်ႈငၢႆႈဝႆႉ
  ယူဝ်မၢင်ပွၵ်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ၼႆ။

    ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  1 comments:

  1. မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵလꨯꨳမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨟဝ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ လꨯꨳတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္ꨓမ္ꨬတꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨷ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳေတပ္ꨮꨵမုင္ꨳမြင္းထꨰင္ꨳꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨟဝ္းꨁꨣꨳ ꨷ေတတꨤင္ꨲသင္ꨁုိꨓ္းꨓ္ꨮးဝꨰꨀ္ꨵသꨤꨯꨵꨅဝ္ꨳꨟဝ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳ

   ReplyDelete

  Item Reviewed: ဢမ်ႇမီးSimCard ဢမ်ႇမီးလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉWifiသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် သူင်ႇFile ပၼ်ၵၼ်လႄႈႁဝ်း Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top